سکس لزبین سوپر استارهای مقعدی لزبین های یکدیگر را لعنت می کنند

سکس لزبین سوپراستارهای مقعدی لزبین، احمق های یکدیگر را لعنت می کنند

سکس لزبین شلوارشو دراوردم و نگاهش کردم ک بغلم کردو برد سمت اتاقش.ی تخت دونفره با رویه ی بنفش ک ست اتاقش بود.و خیمه زد روم رایلی استیل .فقط شورت تنمون بود.شورت من از خیسی بین پام چسبیده بود بهم.

لبامو مبخورد و دستامون جای جای بدن همو فتح میکرد.

دو انگشت اشارشو دور شورتم انداختو با ی حالت خاص از پام درش آورد.منم شورت باربدمو دراوردم. سکس لزبین کیرش حسابی سفت بودو منو وسوسه میکرد بخورمش.اینبار ب ندای قلبم گوش دادم سکس در حمام.

باربدو حل دادم رو تخت و طوری قرار گرفتم ک کس من رو صورت باربد بود و کیر اون جلوی من.دستم گرفتمش داغ بود و قرمز سکس لزبین .رگای متورمش خبر از شبی پر از ماجرا میداد.کسم نبض میزد ک از چشم باربد دور نموند و گفتم ای جووووووونم.

خانومم چ هااااااته.و لیسی عمیق و طولانی ب کسم زد ک از واژنم تا انتهای شکاف کسم رفت.آهی غلیظ کشیدمو کیرشو لیس زدم از نوک تا بیضه رایلی استیل .بیضه هاشو با نوک زبونم بازی میدادم و با دستم کیرشو میمالیدم.

نفساش ب شماره افتاده بود و ناله های مردونه سرداده بود ک منو بیشتر تحریک میکرد و این زبونش بود ک چوچول منو ب بازی گرفته بود سکس لزبین .گاهی طوری چوچولمو وارد دهنش میکردو میمکید انکار ک آبنباته.آه نمیکشیدم…

جیغ میزدم و از لذت چشمام باز نمیشد آبم مدام میریخت تو دهنش و اون با ابو تاب و صداهای عجیب اونو میخورد سکس لزبین .منم زبون میزدم ب دور کیرشو سر کیدشو میمکیدم ک آه بلند میکشید.گفت بخواب.من خوابیدم ک اومد بین پام و روم خیمه زد.

گفت خانومم بهم اعتماد داری؟من عاشقتم.ب خودم قول دادم ک مال خودم میکنمت.اعتماد کن…و من ب نشانه ی رضایت بوسه ای رو لبش کاشتم و چشمامو با اطمینان بازو بسته کردم. سکس لزبین شروع کرد ب خوردن سینه هام.

هردوشو با دست جمع کرده بود وسط سینم و هربار یکیو لیس میزد و میمکید.انگشتشو از بین سینه هام ک بهم فشارشون میداد عقب جلو میکرد سکس لزبین .از پایین کیرشو از روی چوچولم عقب جلو میکرد.دلم لبای داغشو میخواست.

پهلوهاشو گرفتم ب بالا هدایتش کردم و لباشو میمکیدم انقدر این کارو کردم ک طعم خونو حس کردم دیدم وسط لبش ترک برداشتهو این مهر عشق من رو لباش بود .

با دستم سینه ی بدون موشو لمس کردمو خوابوندمش رو تخت م روش ب حالت داگی موندم و کیرشو دستم گرفتم و میکشیدم ب چوچولم سکس لزبین .تو چشمای خمارش نگاه میکردم و آااااااااه میکشیدم.حس کردم دارم ارگاسم میشم.

دست کشیدم و رو دو زانو وایسادم ک آبم میدیخت رو کیرش……واااااای هر دو ب مرز جنون رسیده بودیم…منو کشید لبه ی تختو خودش رو دوزانو وایساد و آروم کیرشو میکرد تو کسم طوری ک فقط سرش وارد میشد.

رایلی استیل و اما هیکس لزبین سکسی داغ

با باربد هراسی از از دست دادن دخترانگی هام نداشتم….کم کم فشارش بیشتر شد تلمبه هاش اروم بود ولی هربار عمیقتر میشد سکس لزبین .منم ک حسابی آماده بودم بخاطر معاشقه ای ک داشتیم.داشتم لذت میبردم ک سوزشی رو حس کردم.

باربد گفت خانوم شدنت مبارک عمر باربد.لبخندی زدم ک اومد و کیرش و کس اما هیکس منو از خون اندک بین پام پاک کرد.آهسته تو کسم فرو میکردو در میاورد و از اول.از لذت لبمو گاز میگرفتم و باربد ب نوک سینم زبون میزد فیلم سکس دختر.

کم کم تلمبه هاش تندتر شدن و من با هر حرکتش موجی رو توی تنم حس میکردم و سینه هام بالا پایین میشدن.گفتم داگی دوس دارم سکس لزبین .بیروم کشید از کسم و ب حالت داگی از پشت تو کسم کرد و با کیرش اب کسمو ب سمت کونم هدایت میکرد.

کیرش تو کسم بود و انگشتش تو کونم.درد داشت ولی لذتش بیشتر بود.داشتم میسوختم ک باربد با شدت ضربه میزد و صدای برخورد بدنش با کونم تو اتاق پیچید. سکس لزبین من ب ارگاسم رسیدم و جیغ میکشیدم ولی باربد هنوز ادامه میداد.

طاقتم تموم شده بود.باربد بیرون کشید نشست رو تختو کنو نشوند رو کیرش.میسوختم.ولی بخاطر عشقم تحمل کردم.رو کیرش بالا پایین میشدم و اون چوچولمو میمالید. سکس لزبین بازم حشری شدم بازم داغ بودم.

گفت هانا داره میاد و من بلند شدم و داگی شدم و اون پایین تخت سرپا وارد کونم کرد جیغ بلندی کشیدم ک شروع کرد ب تلمبه زدن و از زیر چوچولمو میمالید خیلی با سرعتو با فشار سکس چت.

چوچولم داشت له میشد و من از سر لذت جیغای کشدار میکشیدم و برای نمیدونم چندمین بار ارگاسم شدم سکس لزبین .داغی ای رو تو کونم حس کردم و صدای آاااااه آه آه بلند باربد.عشق من با من ب اوج رسیده بود و چی قشنگتر از این بود؟

اومد بغلم کرد و منو بوسید-نفسم مرسی ک این مردو پس نزدیلبخندی زدم و هردو باهم گفتیم تو فوق العاده ای و زدیم زیر خنده. سکس لزبین گفت نمیدونستی ولی من برای فرداشب قرار خاستگاریو با مامانت گذاشتم.

قلبم ریخت.شادی ب دلم سرازیر شد.بوسیدمش و همونطور لخت تو بغلش ب خواب رفتم. سکس لزبین صبح بیدار شدم دیدم تو اغوش مردی بودم ک امشب قرار بود برای همیشه مال من بشه.خودش بعد از صبحونه ی مفصلی ک با شیطنتاش خوردیم منو ب خونه رسوند.

خیلی زود شب شد.شبی ک با ی خطبه ی ساده مارو ب نام هم سند زدن….  اما هیکس من عاشق این مردمروزگاری پراز عاشقی رو براتو آرزو دارم(داستان برگرفته از حقیقت نبود)نوشته نیلا.

ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺯﺩﻥ.ﭘﯿﮏ ﺑﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.میزو ﺑﺎ رایلی استیل ﭼﯿﺪﯾﻤﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﯾﻢﺧﻮﺭﺩﻥ. سکس لزبین ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ اما هیکس.رایلی استیل ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ….ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﺷﻮ ﺍﺯ ﺯﺑﻮﻥ رایلی استیل ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ سکس داستانی

اصطکاک بیدمشک با بیدمشکی دیگر

ﯾﻪ ﯾﺎﺭ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ .ﯾﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻔﺖ رایلی استیل ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪﻣﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﮑﺲ .

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎشه ﺠﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪﻩ.ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺟﻮﻧﻢ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺳﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﺭا ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.. سکس لزبین ﺭﻓﺖ ﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺍﻭﺭﺩﻭ ﺯﺩ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻡ.ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺸﻤﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺭﻭﻡ ﭘﯿﺮﻫﻨﻤﻮ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ.ﺳﻮﺗﯿﻨﻨﻢ ﺑﺎﺯ ﮐرﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻡ ﮐﺮﺩ سکس لزبین .ﻭﺍﯼ ﺳﺎﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.ﺍﺭﻭﻡ ﻧﻮﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﺍﺩ..ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺧﻮﺭﺩ.

ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻏﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻡ.ﻣنم ﺩاﺸﺘﻢ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ سکس لزبین .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺩ ﺳﻤﺘﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭمو ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ شلوارمو ﺍﺯ ﭘﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﻫﻞ ﺩﺍﺩ ﺭﻭ مبل ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ سینه هاﻡ ﮐﺮﺩ.

ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺸﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﻪ ﮐﺴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺸﺘﻢ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺑﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﯿرﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ.

ﻧﻮﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮏ ﻣﯿﺰﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺟﻪ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪﻡ.ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺭﺩ ﺯﺑﻮﻧﺸﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻡ ﺍﺭﻭﻡ ﺍﻭﺭﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻭ ﺷﮑﻤﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺪﺍﺷﺖ ﺩﯾﻮﻭﻧﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩ سکس لزبین .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﺩﯾﻮﻭنه ﺷﺪﻡ ﮐﯿﺮﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ.

ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﺯﺑﻮﻧﺸﻮ ﺭﺳﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﻤﻮ ﺑﺎ ﻭﻟﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻧﻪ ﮐﺴﻢ ﮐﺮﺩ.ﯾﻬﻮ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﺪﻡ ﺗﻨﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﺳﺮﻩ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯿﺪﻫﺪﻡ ﺑﻪ ﮐﺴﻢ سکس لزبین .ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺭﻭﻡ ﺧﻮﺭﺩﮐﺴﻤﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩ.ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺍﺯ رﻭﻡ.

ﻣﻨﻢ از ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ.ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭﮐﺶ ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻢ سکس لزبین .ﺩست اﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﺷﻠﻮﺍﺭﮐﺸﻮ کشیدﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯽ چشم ﺑﻨﺪﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺟﯿﮕﺮﻡ.

ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺍﺭﻭﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻤﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺧﻮرﺩﻧﺶ ﮐرﺩم اما هیکس.ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﻢ ﺗﺨﻤﺎﺷﻮ ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪﻡ سکس لزبین .ﺍﻩ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.ﺯﺑﻮﻧﻢ ﺍﺯ سکس خشن.

ﺭﻭﯼ ﺗﺨﻤﺎﺵ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ ﻧﻮﮐﻪ ﮐﯿﺮﺵ. سکس لزبین ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺸﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺣﺴﻪ ﺧﻔﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺨﻮﺭﻡ .

ﺳﺮﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﮑرﺩ سکس لزبین اما هیکس .ﺑﻌﺪ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﮑﺚ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ.ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﯿﺮﺵ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ.ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻢ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﻭﺍﯼ ﮐﯿﺮﺕ ﭼﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺷﺪﻩ.

ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺶ.ﺩﯾﮕﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ ﺩﻫﻨﻢ ﻫﻢ ﮐﻠﻔﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ هم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ سکس لزبین .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻢ ﮐﺸﯿﺪ .

سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی کیر کلفت

LesbianX – Lesbian Anal Superstars Fuck Each Other’s Assholes Riley Steele & Emma Hix

One thought on “سکس لزبین سوپر استارهای مقعدی لزبین های یکدیگر را لعنت می کنند

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *