سکس در حمام سریع آماتور در مقابل یک آینه جذاب

سکس در حمام سریع آماتور در آینه حمام با جنس

سکس در حمام قسمت قبل….ب تالار رسیدیم ک نگهبان ماشینو برد ک پارک کنه و منو باربد دست تو دست هم وارد شدیم ک از همون دم در ی خدمتکار مانتو و شالمو گرفت و برد با ورودمون ب جمع صدای کر کننده ی موزیک.

قطع شد و دی جی گفت ب افتخارشوووووون و همه دست زدن.با بهت ب باربد نگاه کردم ک دستشو دور کمرم انداختو منو ب خودش فشرد و زیر گوشم گفت این جشن ب مناسبت عشق بین ماس سکس در حمام .میزبان این مراسم منو توییم خانوم کوچولو سکس با خواهر.

تو دلم کیلو کیلو قند آب شد.نگاهی بهش انداختم ک دی جی ب رقص دو نفره دعوتمون کرد و صدای آهنگ dirty dancer از انریکه توی سالن طنین انداز شد.با ریتم اهنگ میرقصیدیم ک باربد بغلم کرد و وسط سینم ک لخت بود رو بوسه زد همه جیغو سوت کشیدن.

با پایان آهنگ همه دست زدن ک یهو برق سالن رفتو موسیقی قطع شد فقط نور کم هالوژن های اطراف سالن فضا رو رویایی کرده بود ک ناگهان نوری روی منو باربد افتاد برگشتم و باربدو دیدم ک زانو زده جلوم و جعبه سکس در حمام.

مخمل سرخ رنگی ک انگشتری داخلش بود رو ب سمتم گرفت و گفت عزیزترینم هانای من با من ازدواج میکنی؟من ک تو شوک بودم فقط سرمو تکون دادم ک بلند شد و انگشترو دستم کرد و لبامو عمیق بوسید سکس در حمام.صدای هووووووو کشیدن جمع سالنو پر کرد.

بعد کیکو آوردن.ی کیک ب شکل قلب ساده و قرمز رنگ.میدونست من عاشق سادگی هستم.کیکو بریدیم و خوردیم و همه بهمون تبریک گفتن.جالب بود ک باز هم سارا نبود .

حامد اومد گفت باربد برادر کار خوبی نبود ک دختر رویاهامو ازم گرفتی ولی خب تو اول دست ب کار شدی.تبریک میگم.ایشالا خوشبخت بشین. سکس در حمام همه اینارو ب شوخی گفت ولی معلوم بود حرف دلشه.ی لحظه دلم گرفت.

اما من عاشق مردَم بودم پس مهم بود؟اصلا.با پایان مراسم باربد دستمو گرفتو منو سوار ماشین کرد. سکس در حمام خودشم سوار ماشین شد و آهنگ تو خوبی سامی بیگی رو پلی کردو صداشو زیاد کرد.رو فرمون ضرب گرفته بودو باهاش میخوند-تو خوبی منم خوب میشم..

تو رو دارم آروم میشمتو خوبی ک من خوب میشم..بگو ک میمونی پیشم حالا ک عاشقونه ب پای تو نشستم دلیل بودنم باش تا وقتی زنده هستم………….دستمو گرفتو رو دنده گذاشتو گفت مادر بچه هام بریم شیطونی؟خندیدمو گفتم زیادیت نشه؟ گفت نترس نمیشه…

لعنتی داغ زیر دوش

و پاشو فشار داد رو پدال گاز و روند ب سمت آپارتمانش.ی خونه نسبتا بزرگ تو بالاشهر.وارد ک شدیم نگاهی اجمالی ب خونه انداختم.مبل،فرش و پرده ها فیروزه ای و بقیه وسایل سفید بود.آشپزخونه ست استیل بود کاملا.

این چیزی بود ک قبلا راجع ب علاقم ب باربد گفته بودم.گفت خانومی ب سلیقه خودته.دوسش داری؟گفتم عاااااااالیه.بغلش کردمو رو پنجه بلند سکس در حمام شدم و لباشو محکم بوسیدم.اونم همراهیم میکرد سکس دختر.

داغو پر حرارت لبامو ب بازی میگرفتو زبونشو تو دهنم میچرخوند و با زبونم بازی میکرد و گازای ریز و کوچیکی از لبم میگرفت ک حس کردم بین پام خیسه سکس در حمام.تو بغلش منو چرخوند و زیپ لباسمو پایین کشید.

تا الان فقط دوتا سینم تو لباس پوشیده شده بود ک حالا اونم نمایان شده بود.من عاشق باربد بودم و خجالتی نداشتم از معاشقه با کسی ک نفسامون بهم بنده سکس در حمام .تو فکرم غرق بودم ک دستشو کشید پشتم از گردن تا خط شورتم .

حس نابی بود.دستاشو از کنارم رد کردو سینه هامو از پشت تو مشتاش گرفت.کوچیک بودن و گرد و سربالا.لباشو رو گردنم گذاشتو لیسی زد ک تنم لرزید و ناخودآگاه صدایی شبیه اوووووومممممممم از گلوم خارج شد ک فشار کیرشو رو کونم حس کردم.

طاقت از کف دادم.برگشتمو کتشو دراوردم انداختم رو مبل سکس در حمام .بلامو رو لبش گذاشتم و همزمان کراواتشو باز کردم و دکمه های پیرهنشو با حوصله باز کردم.پیرهنشو کشیدم بیرون از تنش فیلم سکس روسی.

حالا اون هیکل ورزشکاریش روبروم بود دستمو بردمو کمربند،دکمه و زیپ شلوارشو باز کردم و باربد فقط ب من خیره بود سکس در حمام .نگاه تبدارشو ب من دوخت و دستشو لای موهام فرو کرد و نفسی گرفت و گفتعطرت منو ب جنون میکشه.

سحر گفت من خسته ام یکم میخوابم گفتم منم حاضر میشم میرم پیشه دوستم.گفت اوکی .سحر رفت بخوابه منم شروع کردم به اماده شدن. سکس در حمام لباسایی پوشیدم که بدنمو خوب نشون بده ادرسو مسیج کردم واسه امیر علی.

نشستم ارایش کنم خودمو.همش تو این فکر بودم که چرا نخواست سحر از رابطه منو خودش خبر داشته باشه سکس در حمام.

دختر بلوند کوچک در حمام لعنتی می شود

ارایشه غلیظ کردمو منتظر شدم امیر علی زنگ زد گفت من پایینم.رفتم پایینو نشستم تو ماشین یه نگاه بهم کرد و گفت خیلی خوشگل شدی.گفتم ممنونم گفت کجا بریم گفتم هر جا که دوست داری.حرکت کرد و شروع به صحبت.

که چند وقته با نیما دوسته.سحرم چند باری دیده از این حرفا ﻭﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺤﺮ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﻡ سکس زوری.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﻣﻦ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﭘﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻠﺶ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﯿﻤﺎ سکس در حمام.ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ.ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎﺗﯿﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ حرفا.

ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﺍﺭﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺭﺍﺣﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﯼ ﺣﺘﯽ ﺳﮑﺲ.ﮔﻔﺖ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺳﺤﺮﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﻓﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﮑﺲ ﺑﻮﺩ. ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺳﺤﺮﻭ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﺸناﺳﯽ ﻣﮕﻪ.ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﻣﻨﻮ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍﺣﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻪ.ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﻟﯿﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﻣﻮﻥ ﭼﯿﻪ.ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ..ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻭﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪﻩ. سکس در حمام ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ.ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻡ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻪ.

ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﻣﯿﺮﺳﻮﻧﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ. سکس در حمام ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﻻ‌ ﻧﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﻪ.ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻭ ﺭﻓﺖ ﻣﻨﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ‌ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺤﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻮﺍﺑﻪ.ﻟﺒﺎﺷﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ سکس زوری.

ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺭﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﺳﯿﺪﻡ.ﭘﺎﺷﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯽ.ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻡ ﺳﺤﺮﻡ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ ﺷﺴﺘﻮ ﺍﻭﻣﺪ. سکس در حمام ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﻡ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﺭﻥ.ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺤﺮ ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﻩ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﭼﻘﺪ ﻣﯿﺸناﺳﯽ.

ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻗﻼ‌ ﺧﻮﺷﺖ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺍﺯش.ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺭه ﺑﺪﻡ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ.ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﻪ ﻧﯿﻤﺎﺳﺖ ﻣﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﯼ ﺩﯾﺪﻣﺶ.ﻓﻘﻂ یه ﮐﻢ ﻫﯿﺰﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﻨﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭﯼ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩ سکس در حمام.ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺤﺮ ﺟﻮﻥ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺳﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﯽ.

ﮔﻔﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮﺍﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻭ.ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﮔﻔﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺶ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯿﻪ. سکس در حمام ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ.ﮔﻔﺖ ﺑﺰﺍ ﺗﮑﻠﯿﻔﻪ ﺷﺎﻣﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺸﻨﻤﻪ.ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﺰﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻡ.ﺭﻓﺘﻢ ﭘﺎﯼ ﻟﭗ ﺗﺎﭖ ﺍﯾﻤﯿﻠﻤﻮ. ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﻤﻮ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻡ.

سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی کیر کلفت کس دادن

Amateur quickie in the bathroom mirror with POV BJ sex and cumshot

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *