کس حشری الساندرا جین نوجوان روسی داغ بیدمشک را چکش می کند

کس حشری الساندرا جین نوجوان روسی داغ یورو بیدمشک شاخدارش را چکش می کند

کس حشری اولین بار بود که تو یه پاساژ دیدمش،پشت میز وایساده بود،یه مغازه لوازم بهداشتی،باهام چش تو چش شد،یه لحظه دلم لرزید،بدجور ازش خوشم اومده بود،رفتم خونه،فکرم همش درگیر بود همش جلو چشام بود.

شده بود پشت زمینه ذهنم….شب دوستام اومده بودن خونمون،بساط قلیون و اینا به راه بودناصرامیر؟امییییر؟؟؟چته پدر حواست کجاست؟مجیدگیییییجه طرفاگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده و گریه سکس امریکایی.

زاری کردهناصرآخه احمق جون اینجا درختش کجا بود که این بچه بهش تکیه کنه؟مجیددرخت به قرینه معنوی از اتاق حذف شده دیگه تشخیصش با خودت-ای پدر بس کنید دیگه کس حشری،اصن حوصله ندارم،پاشید،پاشید جمع .

کنید برید خوابگاهتون بزارید منتم یکم استراحت کنممجیددوباره کشتیای آقا غرق شده و سگرمه هاش تو همه، داش(داداش)پاشو بریم که این نبود رسم مهمون نوازیآخرین کامو از قلیون محکم گرفت و پاشدند.

رفتندمنم از رو لپ تاپم یه آهنگ داریوش گذاشتم و چشامو روهم گذاشتم و یه سیگار کس حشری روشن کردم و رفتم تو حال خودم-عجب یار وفاداریست دنیا،عجب بیهوده تکراریست دنیامیان آنچه باید باشد و نیست…

صبحش با کسالت هرچه تمامتر پاشدم رفتم کلاس،زیرلب فحش میدادماین استاد بی شخصیت کلاس ساعت 5 بعد از ظهر به این خوبی را انداخته کله سحر زمستون،آخه کدوم احمقی ساعت 7 میره سر کلاس .

اونم درس مزخرفی مث سیگنالاصن نمیفهمیدم چی بلغور میکنهبا هر بدبختی بود کلاسارو تموم کردم و فکرم همش کس حشری این بود که غروب بشه و برم پاساژ ببینمش…رسیدم دم در پاساژ،مغازش انتهای طبقه اول بود.

رفتم و شروع کردم از پشت شیشه بهش نگاه کردن(به بهونه دیدن مدلای مختلف اودکلن و …)چندباری باهم چش تو چش شدیم،از پاساژ زدم بیرون که برم خونه،فاصله بین این دوتا مسیر 5 دقیقه شایدم فلم سکس امریکایی.

کمتر بودروزام به همین منوال میگذشت…1 روز،2 روز،1هفته،1ماه و…کارم شده بود این که غروب قبل خونه کس حشری یه سر میرفتم پاساژ و یه ساعتی ول میچرخیدم و چندبازی باهاش چش تو چش .

وارد حمام شد و خواهرش را در حال حمام کردن برهنه دید

میشدم و میرفتم خونهگذشت و گذشت و سال نو رسید،من 17 اسفند رفتم شهرمون و 25فرردین برگشتم،توی این مدت پایان فکر و ذهنم پیش اون و پشت شیشه مغازش بود کس حشری،دائما چشمای مشکی و قشنگش جلو چشام بود.

دختر قشنگی بود،چشم و ابرو مشکی و قد بلند و پوست سبزه روشنی داشتیکی دوبار یه پسر حدودا 27-28ساله را کنارش تو مغازه دیدم،یه پسر قد کوتاه و چاق،صورتشون خیلی به هم شباهت داشتند،شک نداشتم که.

باهم خواهر و برادرندشبی که قرار بود فردای اون روز بیام از خوشحالی تو پوستم نمیگنجیدم،دوستم میگفت امیر چته چقد خوشحالی؟-بیبن محمد جون کس حشری توکه ذوق و شوق منو واس رفتن به دانشگاه میدونی کهواسه .

همینه که انقد خوشحالممحمدآرهههههه؟تو کی تاحالا به دانشگاه و درس علاقه مند شدی و ما خبر نداشتیم؟هان؟ ***کلی تیپ زدم و راه افتادم طرف پاساژ کس حشری،کلی موهامو مدل دادم و یکی از بهترین لباسامو پوشیدم و یه ادکلن.

فوق العاده هم زدم،یه لحظه خودم از خودم خوشم اومدتو راه و داخل پاساژ سنگینی نگاه خانم و دخترای زیادی را رو خودم حس میکردم اما توجهی نمیکردم کس حشری،قلبم بدجور داشت میزد،بدنم خیس عرق بود،با همون مرده .

داشتن با چندتا مشتری حرف میزدن،یه لحظه که از کنار مغازه رد شدم برگشت یه جوری با حالت خاصی نگام کرد کس حشری،یه جور نگاهی که هم توش هزار و یک سوال بود،هم انتظار خلاصه نگاه خاصی بودواسه اولین سکس داستانی.

بار بود که حس کردم ازم خوشش میاددرونم غوغایی بود،جنگ خیر و شر بود،از طرفی میخواستم بهش شماره بدم و ازطرفی هم یه حسی بهم میگفت نه اینکارو نکن،خلاصه با هر بدبختی بود خودمو به خونه رسوندم .

و از تو جزوم یه تیکه کاغذ پاره کردم و یه خودکار پیدا کردم و روش شمارمو نوشتمامیر 09……یه جا وایسادم یه لحظه که مغازه خلوت شد مث چی دویدم سمت مغازه،داشت با تلفن حرف میزد کس حشری،تا منون دید تلفونو قطع کرد.

رفتم تو مغازه،به سختی آب دهنمو قورت دادم و سلام کردم،یه سلام از روی تعجب کرد و با بهت و حیرت به من نگاه کرد(انگار آدم ندیده بود)کاغذو از جیبم در آوردم و گذاشتم و رو ویترین و زدم بیرون.

جاسوسی از خواهر برهنه اش در حمام

انگار باری از رو دوشم برداشته شده بودرفتم پارک کنار پاساژ و یه سیگار کشیدمو رفتم خونه…کس حشری ساعت حدودا 11 بود که صدای مسیج گوشیم درومد،مث عقاب پریدم رو گوشیم،یه شماره ناشناس بودسلام.

بهتون اس دادم که بگم من ازدواج کردم،لطفا منو فراموش کنید،خدافظ…-سلام،مرسی که به من اعتمادکردید و تماس گرفتید،واقعا شما متاهلید؟من که اصن باورم نمیشه،آخه اصن بهتون نمیاد+بله متاهلم.

دروغ که ندارم بهتون بگم،4 ساله ازدواج کردم،پارسال اسفند هم عروسی کردم-واقعا؟؟؟؟عروسی کردید؟مگه شما چندسالتونه؟+من 17 سالگیم ازدواج کردم کس حشری،با حمید،همونکه تو مغازه پیشمه-من فک میکردم ایشون برادرتونند.

چرا انقد نگاه میکنید؟بعضی وقتا حمید مشکوک میشد که این کیه و چیکار داره که هرشب میاد و…-من از شما خوشم اومده بود،چشماتون منو گرفته بود،خوابو خوراکو هم ازم گرفته بود+ولی من که گفتم متاهلموجدانم.

میگفت بیخیالش شو،اون شوهر داره ولی یه ندای درونی میگفت حالا؟بعد چندماه انتظار کس حشری؟الان که به من اس داده و بنظر میرسه یجورایی ازم خوشش میاد؟فراموشش کنم؟نه،من راحت بدست نیاوردمش که راحت فراموشش کنم…

ولی من دوستتون دارم،میدونم متاهلید و این رابطه غلطه ولی من نمیتونم خودمو راضی کنم که بیخیالتون بشم، کس حشریمن که میدونم شماهم یجورایی از من خوشتون میاد+ولی این که دلیل نمیشه که من به مردم خیانت کنم سکس کره ای.

اصن یه سوال،از زندگیت راضی هستی؟؟+تقریبا آره-چرا تقریبا؟؟؟؟+چون حمید وضع مالیش خوبه اخلاقشم بد نیست، کس حشریفقط یه مشکل داره که نمیتونم بگم-همه چی که پول نمیشه،پس عشق و علاقه چی؟اصن بگو .

میخوام بدونم مشکلش چیه؟+نمیگم-توروخدا،جان امیر+دست بهم نمیزنه،اصن طرف من نمیاد،این خصوصیت بدشه ولی من با این خصوصیت بدش کنار اومدمنفس خبیثم بیدار شد،احمق؟این موقعیت عالیه،طرف خیلی تو کفه.

ای بابا،چه بد،پس شماهم یجورایی مشکل منو دارید+مگه متاهلی؟؟؟-نه مشکلم اینه که مجردم و نمیتونم خودمو تخلیه کنم+و خداوند کف دست را آفرید…(شوخی کردم)، کس حشری خب برو دوست دختر پیداکن یا اصن ازدواج کن.

او دید که برادرش در حال خودارضایی از او جاسوسی می کند

شرایط ازدواجو ندارم،و با هر دختریم که دوست میشم میگه تو هدفت سکسه و با من نمیمونه+پس هدفت از رابطه با من سکسه نه؟من نیستم-نه بخدا،گفتم که علاقه دارم بهت+باشه،شب بخیرفردای اونروز هم .

یجورایی خوشحال بودم هم ناراحت،خوشحال از اینکه بالاخره تونستم بدستش بیارم و ناراحت بابت متاهل بودنش،تو این افکار بودم که گوشیم مسیج اومد+سلام،خوبی؟تونستی فراموشم کنی؟-سلام مرسی.

شما خوبی؟هنومز کامل که نه ولی در تلاشم(حس زرنگ بودنم گل کرده بود)+چ خوب،خدافظجوابشو ندادم که دیدم دوباره عصر پیام داد کس حشری نمیخوای باهام خدافظی کنی؟…(زنگ)…+چرا ج نمیدی؟……

این بود دوست داشتنت؟-خب دارم فراموشت میکنم دیگه،ولی نمیشهباهام دوست شو+چرا؟که باهام سکس کنی؟-نه،واس اینکه دوستت دارم+واقعا؟-ب جان خودم قسم+چی بگم والا،باشه،دوستیم فیلم سکس.

مرسی عزیزم بووووس،کی بریم بیرون؟+من بیرون نمیام،شاید کسی منو با تو ببینه واسم بد میشه-پس چیکارکنیم؟+من چ میدونم کس حشری،اینجوری خوبه دیگه-ن میخوام ببینمت،میخوام واس اولین بار دستاتو بگیرم.

ا؟آفرین…خب دیگه چی؟-مسخره میکنی؟+آره-بیا خونمون+چشم،امری دیگه ای نیس؟بیام که…؟-مسخره نکن دیگهکه…؟+که بکنی؟-ن بخدا اصن بهت دستم نمیزنم،بخدا+قسم خوردیا؟اگه دست زدی.

یا کاری کردی دیگه جوابتو نمیدم-باشه،ساعت 4 بیا خیابون…کوچه…من بیرون

وقتش رسیده بود آروم سر کیرمو دم سوراخش گذاشتم و سعی کردم به آرومی وارد کونش کنم. سرش که رفت تو یه جیغ کوچولو کشید اما معلوم بود که زحمتام جواب داده و خیلی درد نداره. آروم آروم بیشتر توش فرو کردم.

با این که درد داشت اما تحمل می کرد. شهوتش خیلی بیشتر از این حرفا بود که نتونه تحمل کنه کس حشری.

دستش را روی الاغ او گذاشت و سپس آلت تناسلی خود را در او فرو کرد

کم کم سرعتمو بیشتر کردمو حسابی کونشو گشاد کردم. گاهی کیرمو در میاوردم و از دیدن سوراخ کونش که بسته نمی شد لذت می بردم. می دونستم که اشکان آنال سکس دوست نداره کس حشری. برای همین دراز کشیدم و شیوا رو خوابوندم رو خودم و دوباره کیرمو کردم تو سوراخ کونش.

موقعیت خوابیدنمون طوری بود که اشکان هم همونجا که ایستاده بود خم شد و کیرشو کرد تو کس شیوا فیلم سکس خارجی. دیگه شیووا قابل کنترل نبود و با صدای بلند آه و اوه می کرد. من با توجه به حالتی که بودم نمی تونستم خیلی تلمبه بزنم اما اشکان خیلی سریع و محکم داشت تو کسش تلمبه میزد.

جیغای شیوا و چنگایی که به بدنامون می زد نشون میدادن داره ارضا می شه.. بعد اینکه شیوا ارضا شد منو اشکان جاهامونو عوض کردیم و حالا راحت تر می تونستم تو کونش تلمبه بزنم.

دیگه نزدیکای این بود که ما هم ارضا شیم کس حشری. شیوا رو خوابوندیم و اول من بعد اشکان ابمونو ریختیم روی صورت و سینه های شیوا جون.

باورم نمی شد این همه آب از من دراومده باشه. بعد ایکه همه آبمونو ریختیم روی بدنش آروم با دستاش به تمام بدنش مالیدشو آخرشم انگشتاشو لیسید. همگی خیس عرق بودیم. یه خورده تو همون حال رو تخت خوابیدیم و بعد پاشدیم شیوا رفت دوش بگیره و من و اشکانم رفتیم رو مبل و شروع کردیم به دود کردن یه نخ سیگار که بعد سکس هیچی نمی تونه جاشو بگیره.

دوستتون دارم کس حشری. لحظه هاتون شاد. شادی هاتون سکسی

سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی کیر کلفت کس دادن زازی اسکایم سکس با خاله سکس سینه کس وکون کیر تو کس الکسیس تگزاس

Euro Teen-Hot Russian Teen Alessandra Jane Gets her Horny Pussy Hammered

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *