فیلم سکسی لزبین بین نژادی کندرا لوست کیسا سینز پتا جنسن جانی سینز

فیلم سکسی لزبین بین نژادی کندرا لوست کیسا سینز پتا جنسن جانی سینز

فیلم سکسی لزبین من از بچگى یعنی 8-9 سالگی به دعوت پسر کاکایم که هم سن و سالم بود سکس دو طرفه را انجام دادم و از دادن خیلی لذت بردم چون این حس قبل از اولین سکس در وجودم بود، بناءً در دفعات بعدی زیادتر پشت من بطرف او میبود و چنانکه سنم خیلی خورد بود بناءً همه کارها در حد لاپاپایی بود.

پسر دهقان ما که جوان 18 ساله بود، یک روز از این رابطه ما خبر شد و بخاطر بدست آوردن کونم، دوستی را با من آغاز نمود و به بهانه های مختلف مرا بغل نموده و گاه گاه در پشتم خود را میچسپاند که کیر نیمه راست آنرا در لای کونم احساس میکردم که خیلی خوشم می آمد اما از ترس رسوایی و ریختن آبرویم از پیشش دوری میکردم و به مشکل خود را از پیشش فیلم سکسی لزبین.

رها میکردم ولی او از مواقع مختلف استفاده مینمود تا اینکه مستقیماً از من کون خواست و بارها آنرا تکرار کرد زازی اسکایم. من خوب دلم میشد تا جواب مثبت برایش بدهم آما از رسوایی و ریختن آب رویم میترسیدم و در مقابل برایش خنده.

خنده نموده و از پیشش دوری میکردم. یکی از روزها من در باغ خود ما تنبانم را پایین نموده بودم و مصروف دیدن سوراخ کونم در آئینه سه نفری لزبین فلم سکس خارجی.

بودم و متوجه نبودم که او در تعقیب من است از این رو خیلی با مهارت و پنهانی بطرف فیلم سکسی لزبین من نزدیک گردید، وقتیکه من ناگهان او را دیدم خیلی ترسیدم و زودتر تنبانم را بالا کشیدم اما او فوراً دوباره آنرا پایین نموده و همزمان تنبان خود را نیز پایین کرد و کیرش را که خیییییلللللللی کلفت و دراز و خوب لک و خوش تراش بود، برایم نشان داد.

این اولین باری بود که من در 10 سالگی ام کیر یک پسر 18 ساله را میدیدم و از دیدن آن فیلم سکسی لزبین آنقدر حیریت زده شده بودم که هردو چشمم بصورت دوامدار به تماشای کیرش دوخته شده بود و نمیتوانستم بطرف دیگر ببینم زازی اسکایم. او که حالتم را درک نمود که تحت تاثیر کیر کلفتش قرار گرفته ام، بیشتر برایم نزدیک گردید و کله کیر لک خود را به چولم مالش-مالش.

نمود که بسیار خوشم آمد و چول من نیز لک گردید.

در این لحظه او با یک دستش از پشت کمرم گرفته و مرا به خود نزدیک نمود، و با دست فیلم سکسی لزبین دیگرش کیر خود را از زیر خایه هایم تیر کرده و به سوراخ کونم چسپاند و پیوسته مالشش مینمود که حرارت کله کیرش را با سوراخم احساس کردم و خییییلللللی زازی اسکایم خوشم آمد و بینهایت لذت بردم اما از ترس اینکه رسوا نشوم و آبرویم نریزد بسیار به مشکل آنروز.

خود را از پیششش رها کردم اما او رها کردنی نبود و ازخوشگلی من و کونم تعریف نموده و تقاضای گائیدنم را تکرار میکرد تا اینکه 1-2 هفته بعد باز هم فیلم سکسی لزبین مرا در حالت مذکور دید و این بار من آنقدر نترسیدم و او بسیار عذر و زاری نموده و گفت که فقط یکبار برایش کون بدهم و پیوسته تکرار میکرد سکس خارجی
.

من که قبلاً از کیرش خوشم آمده بود، نتواستم این بار جواب رد بدهم و با حرکات سرم جواب مثبت دادم و به فیلم سکسی لزبین وضعیت داگی برایش قرار گرفتم و اما از اینکه اولین سوراخی دادنم بود و آماده نمودن سوراخم را نیز نمی دانستم.

بناءً بزودی از سبب درد بسیار شدید درو نمودن ناگهانی کیرکلفتش و پاره شدن کونم که باعث بندش کامل تنفسم گردیده بود Zazie Skymm.

سه نفری لزبین بین نژادی لونا کورازو تیفانی تیتوم زازی اسکایم

کاملاً بیهوش گردیدم و او از ترس زیاد فرار نموده بود. وقتی 1-2 ساعت بعد به هوش آمدم فیلم سکسی لزبین، خود را تنها یافتم و دیدم که خون و آب سفید رنگ که در آن وقت نمیدانستم که آب کیرش است.

از سوراخ کونم خارج میگردد و همان بود که در 10 سالگی زازی اسکایم ام سوراخی گائیده شدم. از آن به بعد هم از سبب ترس درد شدیدی که دیده بودم و نیز از ترس ریختن آبرویم کیر تو کس.

برای چندین سال از کون دادن دوری کردم و اما اشیای مختلف؛ مانند بادنجان سیاه، بادرنگ و غیره چیزها را در سوراخم درو نموده و کونم را خوب کشاد نموده و یخ میکردم. بعد از ازدواج یه مدتی خود را کنترول کردم ولی نتوانستم مقاومت کنم و بازهم کم و بیش از چیزهای مذکور استفاده میکردم تا اینکه در اواخر سال 1389هـش با یک پسر 25 ساله آشنا شدم و با سکس دو طرفه فیلم سکسی لزبین.

باهم توافق کردیم اما چون من بیشتر از کون دادن لذت میبرم و با وجود نبودن مکان مناسب و غیره مشکلات فیلم سکسی لزبین، توانستم در این مدت بیشتر از 65 بار برایش کون بدهم و بیشتر از 30 مرتبه کیرش را چوشیده ام اما آب کیرش را تا حال نخورده ام و نیز بیشتر از 6 مرتبه مرا فستنگ کرده است که انصافاً در کارش بسیار زیاد مهارت دارد

و هر بار به شکم سیر و پوزیشن های مختلف کونم را یخ کرده

است و هر مرتبه بیشتر از 25 تا 30 دقیقه تلمبه زده است و همچنان تقریباً از 6-8 بار به خواست خودش من او را گائیده ام. ناگفته نماند که به کمک آن توانستم با سه نفر کون گای دیگر نیز آشنا شوم که نفر اولی تنها یک مرتبه در موجودیت خودش زازی اسکایم مرا گائید و به نفر دومی تنها دومرتبه کون داده ام و هردو مرتبه کیرش را نیز چوشیده ام و به نفر سومی که یک پسر تقریباً 17 ساله میباشد 7 مرتبه کون داده فیلم سکسی لزبین.

ام و دو مرتبه یکجا با دوست اولی ام دو کیره مرا گائیده است و 7 مرتبه کیرش را نیز چوشیده ام که نمیتوانم لذت انرا توصیف کنم فیلم سکسی لزبین. بتاریخ 1397.2.13 در حالیکه در خانه خود مصروف برخی کارهای خانه بودم.

صدای تک تک دروازه را شنیدم که 2-3 مرتبه تکرار گردید، وقتی دروازه را باز نمودم دیدم همان پسر 17 ساله بود. در آغاز ترسیدم زیرا خانمم در خانه بود zazie skymm anal.

به هر حال مختصراً احوال پرسی نمودیم و علت آمدن بدون اطلاع قبلی اش را پرسیدم، در جوابم گفت که جرق زده –زده جانم برآمد وموبایلم را گم کرده ام تا برایت اطلاع میدادم فیلم سکسی لزبین. من فکر کردم که تقریباً حدود 35-30 دقیقه وقت دارم بناءً فوراً او را داخل اطاق سالون نمودم و به سرعت خودم را در دستشویی تخلیه نموده و آماده نمودم. وقتی داخل سالون گردیده دیدم کیرش نیمه راست بود که برای چند دقیقه آنرا چوشیدم تا خوب لک شد سپس به وضعیت داگی قرار.

گرفتم و چون کونم کشاد است بدون درد در سوراخم درو نموه و شدیداً تلمبه میزد و گفت که صدای آه آه آه آه بکشم که در جوابم جاااان میگفت که بعد از 5-6 دقیقه نبضان کله کیرش را در کونم احساس نمودم و آبش را کاملاً در کونم خالی نمود فیلم سکسی لزبین. بعدآ کیرش را با آب و صابون شستشو نمودم و برای چندین دقیقه آنرا چوشیدم تا باز نیز لک شد و این بار نیز برایش وضعیت داگی گرفتم.

و حدود 10-12 دقیقه تلمبه زد که خییییییلللللی مزه دار بود، اما چون وقت خیلی ضیق بود زازی اسکایم، بناءً با گذاشتن وعده بعدی رخصتش نمودم و یک هفته بعد یعنی 1397.2.20 باز به خانه خود ما آمد و کیرش را 6-7 دقیقه ساک زدم و سپس خوب شخ شخ مرا گائید فیلم سکسی لزبین و در هنگام تلمبه زدن باز هم گفت صدای آه آه آه بکش و میگفت جااان، زنم هستی وگفتم هستم و گفت اینک زنم را میگایم گفتم شخ شخ بگای.

زازی اسکایم به هر حال، گفته نمیتوانم ک هیچ حسی به جنس مخالف ندارم ولی یه حس خفیف و کمتر از %20 و در مواقع ناچاری سه نفری لزبین (چون وقتی کیرم لک میشود دنبال یه سوراخ میگردم تا خود را تخلیه کنم ) ولی اصل لذت برایم زمانی است که به وضعیت داگی خوابیده باشم و یک کیر آبدار در کونم تلمبه بزند و با خالی نمودن آبش در کونم مرا به اوج لذت برساند.

سكس خارجي سکس عربی سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید سکس الکسیس تگزاس سکس خشن فیلم سکس زوری فیلم سکس افغانی فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس روسی فيلم سكس گروهي

Interracial lesbian threesome – Luna Corazon, Tiffany Tatum, Zazie Skymm

Pornstars: Johnny Sins / Kendra Lust / Kissa Sins / Peta Jensen

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *