سکس چت جینا فروسیوس و نیکول پرل الاغ در عیاشی جنسی گروهی

سکس چت جینا فروسیوس و نیکول پرل الاغ در عیاشی جنسی گروهی توپ های عمیقی به هم زدند

سکس چت ونه شرت نمی پوشم وقتی شلوارمو دراورد گیرم خورد تو صورتش اخه من سر پا بودم و اون رو پاهاش نشسته بود بعدش یکمی مکث کرد از هیجان زیاد بعد کیرمو دادم دستش اخه اون اول بارش بود هیچ دوست پسری نداشت.

بعدش شروع کرد به خوردنو لیس زدن کیرم از سر کیرمو بوسید تا خایه هامو هر چند دقیقه یک بار ازم قول میگرفت که من فقط مال خود خودش باشم بهم میگفت فقط دوست داره این کیر ما خودش سکس زیبا.

باشه نه کسه دیگه اونم محکمو باشدت کیرمو میداد سکس چت تو حلقش یواش یواش داشت ابم می یومد که بهش گفتم بسه این جوری که معلوم اون تازه مخاست شروع کنه بهش گفتم میخام بکنمت اونم گفت باشه.

فقط به شرطی که درد نداشته باشه منم بهش قول دادم اگه دردش کرد دیگه نکنمش بعدش سریع رفتم کرم اوردم اروم اروم سکس چت کونشو لیس میزدم دیدم هنوز خیلی حشر نشده شروع کردم به لیس زدن کسش تا نک.

انگوشتاشو لیس زدم و دیدم داره میلرزه دوباره رفتم سراغ کونش با کرم خوب خوب مالشش دادم بعد اروم اروم انگشتمو کردم تو کونش سکس چت وای خیلی تنک بود برای اینکه شل کنه چنتا محکم زدم روی کونش.

بعدش هی انگشتمو کردم تو و بیرون کردن اونم خیلی دردش گرفته بود بهش گفتم اگه میخای حال واقعی کنی باید یکم اولش درد بکشی اگرم نمیخای بیا برای همیشه تمومش کنیم اونم از ترس ول کردنش گفت.

باشه بعد منم کیرمو اروم اروم کردم تو کونش اول فقط تا سر کیرمو کردم تو بعد چند دقیقه اروم اروم کیرمو میبردم تو سکس چت تاسرش بعد میاوردم بیرون همین کارو تا چند دقیقه تکرار کردم بعدش بهش گفتم به پهلو.

بخابه اخه میخاستم برای اینکه دردو فراموش کنه به پستونو کسش دسترسی داشته باشم بعدش به پهلو خابید بعد منم رفتم پشتش سکس چت با یه دستم رونشو گرفتم دادم بالا بعد سر کیرمو کردم سکس دختر افغانی.

کونش با اون یکی دستم کسشو میمال وندم بعد اروم اروم دردش کمتر شد بعدش شدت تلنبه زدنم بیشتر شد دیگه واقعا درد نداشت داشت حال میکرد تمام تختو خیس کرده بود دیگه از شدت حال کنترولشو.

از دست داده بود منم داشت ابم میومد بهش گفتم دوست داری بریزمش تو صورتت اونم گفت هر کاری دوست سکس چت داری بکن دیگه اهو ناله هر دوتامون خونه رو گرفته بود منم دیگه داشت ابم میومد که یکدفه.

کیرمو تا اخر کردم توی کونش همون لحظه بود که ابم اومد که دیگه همون جوری سکس چت چند لحظه ای وایسادم بعد اروم تلنبه زدم عسلم از جیغ زدنو اهو ناله کردن صداش گرفته بود با همون صداش بهم گفت سکس آمریکایی.

لعنت به گروه داغتر از خروس است

عاشقتم دوست دارم من و تمام وجودم مال تو هستش فقط از اینکه ابمو ریخته بودم تو کونش سکس چت حال کرده بود که یک عالمه کیرمو بوسید همش قربون صدقه کیرم میرفت بعدش چند دقیقه ای دراز کشیدیم .

روی هم همش با لبام ور میرت زبونمو مک میزد بعدش همون جوری لختی باهم رفتیم حموم توی حموم همش قربون صدقه ی همدیگه میرفتیم از نک سر تا نک پای همو بوسیدیم.

امیدوارم از طرز بازگو کردن رابطم خشتون اومده باشه سکس برازرس.

اگه دوست داشته باشین از ادامه دادن رابطه مخفیم باعسل جونم براتون بنویسم سکس چت.

ﮐﻠﻔﺘﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﯿﺮﻩ ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﺵ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﮐﯿﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﻬﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩ..ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﺵ ﮔﺮﻓﺘﻮ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ.ﺍﻣﺎ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺩﻡ. ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿرﻭﻥ .

ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻢ.ﻧﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺜﻠﻪ ﮐﯿﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺨﻮﺭﺵ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻫﻢ ﮐﻠﻔﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﺩﺭﺍﺯﺗﺮﻩ ﺍﺧﻪ.ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮐﺮﺩﻥ سکس چت ﮐﯿﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﮐﺴﻢ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ.ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ.ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﺩﺳﺘﻤﻮ گرﻓﺖ ﺑﺮﺩ سمته ﺩﻭﺳﺘﺶ.

ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮﺩ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺭﻭ ﮐﯿﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ.ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﯿﺮﺷﻮ گرﻓﺘﻤﻮ ﺭﻭ کسم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩﻡ.ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ سکس چت ﺩﺍﺭﻩ کسم ﺑﺎﺯﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ.ﻓﻘﻂ ﺍﻩ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ.ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﺍﺩ.ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﻬﻮﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ.

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺨﻤﺎﺷﻢ ﺑﺮﻩ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ .ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‌ ﭘﺎﯾﻦ ﮐﺮﺩﻥ.ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻡ.ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ.ﺩﻭﺳﺘﺸﻢ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﮐﺮﺩ.

ﺳﺎﺭﺍ ﺟﻮﻥ ﺍﻻ‌ﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺴﻢ ﺧﯿﺴﻪ ﺧﯿﺴﻪ.ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ با 2 نفرﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﻢ سکس چت .ﻧﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﺤﺮ ﺍﺑﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﻨﻢ ﮐﯿﺮشو ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻭﺍﺳﺶ ﺧﻮﺭﺩﻡ سکس ایرانی.

ﺗﺎ ﺗﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺩهنمو ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺑﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻤﺸﻮ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺍﺧﺮﺷﻢ سکس چت ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻣﯿﮏ ﺯﺩﻡ. ﺑﻌﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﻢ.ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﺭﻭ ﮐﯿﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎﻻ‌ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ.

ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﯿﺸﺶ. ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﮐﯿﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪﺷﻢ ﺭﻭ ﻣﺒﻞ ﻗﻨﺒﻞ ﮐﻨﻢ.ﻣﻨﻢ ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ سکس چت.ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻟﺒﺎﯼ ﮐﻮﻧﻤﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﮐﺴﻢ.

بیدمشک و الاغ لعنتی با هم

ﻫﻤﯿﻨﮑﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩم ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺸﺘﻤﻮ ﺍﻭﻝ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﻢ.ﻣﻨﻢ ﺟﻮﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﺴﻤﻮ ﻭاﺴﺶ ﺑﺎﺯ سکس چت ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﮐﯿﺮﺵ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺮﻩ ﺗﻮﺵ.ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺩﻣﻪ ﮐﺴﻤﻮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﮐﯿﺮﻩ ﮐﻠﻔﺘﺸﻮ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﻪ تو ﮐﺴﻢ.

طبق معمول بایدخودمو معرفی کنم من اسم ام مانی قدم188وزنم 68قدبلند ولاغر هستم تو یکی از روستاها هستم نمیگم بچه شهریم البته خیال نکنین دهاتی هستم .

امروزمورخه6فروردین1392میباشد که به دلایلی امسال به سفر نرفته ایم راستی سنم در حال حاضر24 سال هستش سکس چت.بریم سراصل ماجراراستش من خیلی وقته از این سایت دیدن میکنم که یه شب.

داستانی را در مورد یه خواهرزاده وخاله خواندم که برام خیلی لذت بخش بودچون من زن دایی دارم یک سال ازخودم سکس چت بزرگتره البته خیلی اندامی هستش و قیافه توپی داره ما ازبچگی با هم بودم یادم میاد اون روزها که بچه بودیم.

همیشه با کیر و کس هم بازی میکردیم زیاد بلدنبودیم تا این که بزرگ شدیم یک شب که اومده بود خانمان تو اتاقم بود که سکس چت اومد پشت کامپیوترم منم از قصد فیلم سکس روصفحه ریخته بودم که یکدفعه بازشون کرد.

گفت حسین این چیه گفتم لیلی مگه من نشانت دادم گفت از این فیلم ها هم داری گفتم کجاشو دیدی زود فلششو سکس چت وصل کرد گفت بیا بریز توش همه فیلمهاتو همشوریختم بالای فلشش بعدش بایک نگاهی از اتاقم رفت بیرون.

ﯾﻪ ﺍﺥ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﮐﺴﺸﻮ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨﯽ ﺍﻭﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺷﺮﻭع ﮐﺮﺩ ﮐﯿﺮﺷﻮ سکس چت ﺗﻮ ﮐﺴﻢ ﻋﻘﺐ ﺟﻠﻮ ﮐﺮﺩﻥ.ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ.ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﯿﺮﺵ.

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ شده ﯾﻬﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻧﻮ ﺑﺮﻣﮕﺮﺩﻭﻧﺪ ﺍﺑﺸﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ.ﻣﻨﻢ ﮐﯿﺮﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﺩﻡ..ﮔﻔﺘﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ ﻧﯿﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﺸﻤﺒﻨﺪﻣﻮ ﺑﺮﺩاﺮﻡ ﻧﯿﻤﺎ ﻧﺬﺍﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪﻡ ﮐﺮﺩ .

ﺑﺮﺩ ﻣﻨﻮ ﺣﻤﻮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ چشم بندﻭ ﺑﺮﺩﺍشتو ﮔﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮنم ﺳﺤﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﮑﺴﻢ ﺑﻮﺩ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ 2 ﻧﻔﺮ ﺳﮑﺲ سکس چت ﮐﺮﺩﻡ.ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ تو ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻡ..

سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ

Gina Ferocious and Nicole Pearl ass fucked balls deep in group sex orgy

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *