سکس وحشی دختر گرد لورن فیلیپس از همبستگی سخت در دفتر لذت می برد

سکس وحشی دختر بچه های بزرگ گرد (لورن فیلیپس) از همبستگی سخت در دفتر لذت می برد

سکس وحشی رفتم خانه دایم که خالم داشت سفره رامینداخت وقتی نگاه کردم اون دوتا خاله مجردم هم برگشتن وننه ام هم هستش گفتم اکه کیرم تو این شانس کیریم شاموکه خوردیم خاله تو اتاق خودش بودصدام زدمنم رفتم گفت دروببند تارفتم کنارش.

سریع لبهاشو جلو آورد توچشاش خوب میدیدم که شهوتش اوج گرفته منم لبمو جلوبردم بوسم کرد وگفت ادامشو بزار برای هر موقع که وقت شد سکس وحشی.دوروز بعدش دامادمون تصمیم گرفت خانوادگی برن تا شیراز منم توکونم عروسی.

بود زود به خالم اس دادم گفتم صافش کن جا دنج گیراومد دامادمون با خواهرم وخواهر زادم وخواهر کوچک من ظهرش حرکت کردن البته بگم همیشه هر جا میرن کلیدشونو پیش من میسپارم چون آدم باجرات وزرنگی هستم.

سریع خالم ننه روزده بود به این راه که دلم برای خواهرم تنگ شده سکس وحشی بریم سری بزنیم اومدن احوال پرسی که کردن خاله رفت تو اتاقم منم بعدش رفتم گفت زود باش بریم گفتم وایسا برم دوربین مخفی هارو سکس چت.

خاموش کنم تو اتاق دامادمون آها نگفتم خانه دامادمون خیلی مجهزه فکر نکنم سکس وحشی چیزی کم داشته باشه سریع رفتم طرف گاوصندوق که منبع ذخیره اونجاست فیشهاشو کشیدم کسانی که دوربین مخفی دارن میدونا.

منظورم چیه بعدش رفتم خالمو که بین خانه ما ودامادمون فقط یک کوچه هست آوردمش باخیال سکس وحشی راحت در حصاروازپشت قفل کردم رفتیم توخانه برای اطمینان اون درو هم قفل کردم نمیدونستیم از خوشحالی چکار کنیم که یکدفعه پرید.

بغلم همون طور که بغلم بود از پله ها بردمش اتاق خواب خودمو انداختم روتخت خواب نرم وگرم کیرم بدجور سکس وحشی شق شده بودبی اینکه لحظه ای راحدر بدم رفتم اتاق پشتی وتخمهامو بالیدوکائین حمام دادم روسریع رفتم تو اتاق سکس دختر پسر.

خواب وای چی میدیدم لخت لخت شده بودگفت من میخوام لختت کنم سریع شروع کرد به لخت کردن خوب که لختم سکس وحشی کرد کیرم تا کمر خواب بود سریع نوک زبانشو کشید روکیرم وکمی ساک زد بلند شد گفت بیا بزار بین پاهام که مردم گفتم.

همین گفت آره مگه نمیدونی که من دخترم وجلوم بستست گفتم از پشت گفت مگه دیوانه شدی میدونی اگه این کیرت بره توکونم سکس وحشی لورن فیلیپس دیگه کونم کون نمیشه بعداز خواهش وتمنا گفتم کاری میکنم دردنکشی بابدبختی قبول کرد منم.

دوباره رفتم اتاق پشتی یه کرم بود که احساس کردم سر کنندست به سرکیروبدنش تانصف مالیدم وشروع کردم به لورن فیلیپس لسیدن سوراخ کونش بعدش سکس وحشی آهسته یک انگشتمو توش کردم بعدش دوتا انگشت بعدش به زورسه انگشتی که جیغ میکشید فیلم پورن الکسیس تگزاس.

خروست را در تمام الاغ من فرو کن

تا این که خوابوندمش وپاهاشو از هم تا آخر باز کردم آهسته کیرمو کنار سوراخش گذاشم یه هول کوچک دادم که سرش میخواست بره ولی سکس وحشی خودشو عقب کشید گفت اول بارمه میترسم گفتم نترس دوباره سرکیرمو فشاردادم نصف سرکیرم.

رفت توش گفت جان من تکان نخور فعلا دارم میمیرم منم لبهاشو میخوردم که دردش ازیادش بره یکدفعه فشار دیگه دادم سر کیرم داخ کونش لورن فیلیپس رفت وای چه داغ بود تنگیش بدجوری حسریم کرد یه جیغ زدکه تو دهنم خفه شد صداش.

بعدش خودش گفت تو فشار نیار خودم جلومیام کم کم جلو میامد وکیرمن بیشتر میرفت وجیغ زدنش بدجور حشریم میکرد تا2دقیقه همینطوری روش ولو شده بودم سینهامون به هم چسبیده بود سکس وحشی ولبهامون به هم قفل شده بود جفتمون.

غرق عرق شده بودیم بدنمون قرمز قرمز شده بود ازگرمی وشهوت تا اینکه یه هول دادم بیشترکیرم رفت داخ کونش بدجوری دردش میکرد ولی لذت هم براش داشت چون همزمان قربون وصدقم میرفت تا اینه کیرموتا.

ته کردم توش انگار به آرزوم رسیده بودم آره کیرم تا تخمام تا ته ته داخل خاله ناز وشیرینم بود بد جوری گردن وکوش وسینهاشو لورن فیلیپس سکس وحشی لیس میزدم اونم انگار درد یادش رفته بود چون دستهاشو به دور کمرم حلقه زده سکس حشری.

بودوبا طف خودش فشارم میداد که کیرم تا ته بره توش وای چه لحظه شیرینی حدود نیم ساعتی تلمبه میزدم که بدنش شروع به سکس وحشی لرزیدن کرد گفت بزن فهمیدم ارضا میشه گوششو تو دهنم گرفتم وتلمبه نمیزدم تا بالذت .

زیادی ارضا بشه خودشو فشار بهم میداد تا اینکه یه چیز گرم روشکمم احساس کردم بدجوری ارضا شدنش وگرم شدن شکمم توسط آبش حشریم کرد مثل وحشیها تلمبه میزدم که یکدفعه میخواستم ارضا بشم بهش.

گفتم گفت تا آخرین قطرشو توکونم بریز تا کونم برای همیشه برات بخواره منم بافشار تمام به طف خودم فشارش دادم پاهاشو از پشت بهم قفل کرده لورن فیلیپس بود که تا آخرین قطرمو داخل اون تنگ عزیزش سکس وحشی ریختم بعد از.

مدتی که به هوش اومدم دیدم فعلا روشم بهش گفتم بریم حمام لورن فیلیپس دیر شده وقتی رو زانو نشست تمام آبم از کونش ریخت بیرون وقتی تو حمام سوراخ کونشو نگاه کرد گفت نگفتم حالا باید اصلا پیش کسی نشینم دیگه.

خوب همدیگرو حمام دادیم ورفتیم خانه ما به جان خاله ام که ازخدا بیشتر دوستش دارم این داستان حقیقت داره واز تمام بینندگان این سکس وحشی مطلبم خواهش دارم نظراتشون را بدن که داستان بعدی که تو کوه خالمو کردم ومشکلی که پیش اومد را بگم به درود خدانگهدار.

همسر عاشق فاک خشونت آمیز از پشت است

ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ.ﺭﻓﺘﻮ ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻤﻮ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ.ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﻧﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ سکس وحشی.ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﯾﻪ ﺣﺴﻪ ﺳﮑﺴﯿﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺪﺍﺩ.ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ.ﻓﻘﻂ ﺭﻭ ﺍﺻﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻨﺠﺎ.

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩ.ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﻮﺩﺵ ﮔﯿﺮ ﻧﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ.ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺣﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﺑﺒﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ. ﺍﺭﻩ ﺳﺎﺭﺍ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ 2 ﻧﻔﺮ ﺳﮑﺲ ﮐﺮﺩﻡ سکس دختر.

ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﻢ ﺧﯿﺴﻪ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ لورن فیلیپس ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺟﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ.ﮔﻔﺘﻢ لورن فیلیپس ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺳﮑﺲ ﮐﺮﺩﯼ.ﮔﻔﺖ 2 ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎﺷﻮﻥ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﮔﻔﺘﺶ اﺮﻩ.

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺪﻩ.ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻡ. ﮔﻔﺘﻢ لورن فیلیپس ﻣﻦ ﮐﺴﻢ ﺧﯿﺴﻪ ﺧﯿﺴﻪ ﺩﻟﻢ ﺳﮑﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﻭﺍﯼ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﮑﺲ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ. سکس وحشی ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯽ ﺑﮕﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺑﯿﺎﻥ.ﮔﻔﺖ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺍﻭﮐﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﯿﺎﻥ.

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﺯﻭﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﺑﯿﺎ ﺑﺎﺯ با ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﮔﻔﺖ ﺍﺭﻩ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ.ﺑﺎﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﯾﻤﻮ…. ﯾﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ.. سکس وحشیﺑﻌﺪﺵ ﺩﻭﺵ ﮔﺮﻓﺘﯿﻤﻮ ﺗﻮ ﺣﻤﻮﻣﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻭﺭ ﺭﻓﺘﯿﻢ.ﺍﺯ ﺣﻤﻮﻡ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﺱ ﺩﺍﺭﻡ.

ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ حالمو ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ.ﺝ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻤﻮ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﯽ.ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺱ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﯾﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺰﺍﺯ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺤﺜﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺒﺮﯾﻢ لورن فیلیپس.ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﮔﻪ ﺍﻻ‌ﻥ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﺯﺩ ﺍﺭﻩ.ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ سکس عربی.

ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐاﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎﺩ.ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺧﻮﺷﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺮﯼ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ.ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺤﻮ ﺍﻧﺪﺍﻣﺖ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﯿﮑﻠﻪ ﺳﮑﺴﯽ ﺩﺍﺭﯼ.ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍشتم ﺑﻐﻠﺖ ﮐﻨﻢ. سکس وحشیﮔﻔﺖ ﺍﺭﻩ ﺧﻮﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.ﺑﻌﺪﺵ ﭼﯽ.ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺎﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ.

ﺑﺎﺯ ﮐﺴﻢ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ.ﮔﻔﺘﻢ ﺟﻮﻥ ﺑﻌﺪﺵ ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﺳﮑﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻡ. ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﮐﻪ ﻭﺍﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺍﻻ‌ﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮﺩﯼ.ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﯾﯽ ﻣﯿﺎﻡ . سکس وحشیﮔﻔﺘﻢ ﺍﺧﻪ لورن فیلیپس ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﻨﻢ ﺯﺩﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﭖ ﺳﮑﺴﻪ.ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﺮ کی ﺑﺎ ﺟﯿﮕﺮﻩ ﺧﻮﺩﺵ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ.ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎﯾﯿﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ.ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻈﺮﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻩ لورن فیلیپس ﭼﯿﻪ ﮔﻔﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺑﯿﻪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮ لورن فیلیپس ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.ﮔﻔﺖ ﻧﻪ لورن فیلیپس ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﻪ. سکس وحشیﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤا ﺭﺍﺣﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯿﺶ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ.ﻣﻨﻢ ﺷﯿﻄﻮﻧﯿﻢ ﮔﻞ ﮐﺮﺩ.

سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی

Big Round Tits Girl (Lauren Phillips) Enjoy Hard Intercorse In Office

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *