سکس ماساژ نامادری لعنتی در حالی که حمام را تمیز می کند

سکس ماساژ نامادری در حال تمیز کردن حمام

سکس ماساژ اما خودم از خدام بود.داشتم واسه يه سكس واقعى و خفن پر پر ميزدم.سريع رفتم خونه و خودم و آماده كردم.دوش گرفتم،عطر زدم،موهام و سشووار كردم،آرايش كردم،ناخن دست و پام و لاك زد.

يه ست شورت و سوتين مشكى تورى هم پوشيدم و بعدشم بلوز شلوار و بارونى و شالو پريدم تو ماشين كه به مرادم برسم سکس دوربین مخفی.

در و كه باز كرد با ديدنش دلم آب شد.مشخص بود اونم اصلاح كرده و حمام گرفته سکس ماساژ و عطر زده و با يه دست اسلشِ سرمه اى خوشگل جلوم ايستاده بود.دست دادم و رفتم تو،بارونى و شالو دراوردم و راحت رو مبل نشستم.

اومد كنارم نشست و دستم گرفت.تركيب بوى عطر و سيگارش داشت من و ديوونه ميكرد.از نگاهش استرسش رو حس ميكردم و اين حس بهم احساس لذتبخشى ميداد.

نشستيم به فيلم ديدن و چاى و كيك خوردن.موقع فيلم ديدن خودم و انداختم تو سکس ماساژ بغلش.هيچى از فيلم نفهميدم،فقط دلم ميخواست تموم شه.سامان موهام و نوازش ميكرد و من بيشتر ديوونه ميشدم.

نيم ساعتى گذشت.نميتونستم بيشتر ازين صبر كنم،خودم و بيشتر بهش چسبوندم فلم سکس ایرانی.

گرماى دلنشين اين بدن مردانه…واى ديگه نميتونم خودم و كنترل كنم…خزيدم بهطرف گردنش و شروع كردم به بوسيدن گردن و گوشش،از اين حركت من جا خورد.

چند ثانيه هاج و واج مونده بود و نميدونست چيكار كنه.سريع به خودش اومد،دستاش و انداخت دور كمرم سکس ماساژ و شروع كرد لب گرفتن…چه لذت شيرينى…مزش يادم رفته بود.

اما خیلی وقت بود که تصور یه سکس 3 نفره رو تو ذهنم می پروروندم. سریع یه جرقه به ذهنم زد و بهش موضوع رو گفتم

اونم اول یکم ناز کرد ولی بعد گفت چون خیلی منو دوست داره حاضره به خاطرم هر کاری بکنه! منم که گوشام دراز بود و پشتشم مخملی گفتم چندتا عکس از کس و کونش برام بفرسته. اوانم قول داد تا شب اینکارو بکنه.

اونشب رفتم پیش اشکان و موضوع رو گفتم و گفتم برای یه سکس گروهی آماده باش سکس ماساژ. اشکان پرسید حالا کی هست و چطوری جورش کردم. منم موضوع رو بهش گفتم. سکس الکسیس باورش نمی شد.

گفتم قراره عکساشو بفرسته نشونت می دم دهنتو ببندی. رفتیم ایمیلمو چک کردیم و دیدیم بعله جنده خانوم چند تا عکس از کس و کونش و سینه هاش فرستاده سکس ماساژ. باورم نمی شد، اما خدایی سینه هایی داشت که الانم که دارم اینو می نویسم کیرم راست شده.

مثل دوتا نوجوون حشرى لب ميداديم كه يهو حلقه دستاش دور كمرم و سفت كردو از جام بلندم كرد و همينطور تو بغلش بردم تو اتاق و پرتم كرد رو تخت.از رو تخت بهش نگاه كردم بالا سرم ايستاده بود.

كيرش شق شده بود و سکس ماساژ از شلوارش معلوم بود،تيشرتش و در آورد و اومد روم.محكم هم و بغل كرديم و شرو ع كرديم بوسيدن.بلوز منم درآورد و يه جووون گفت و سرش و گذاشت وسط سينه هام.

اينقدر مستِ شهوت بودم كه چشام تار شده بود.داشت كيرش و از رو شلوار بهم فشار ميداد.

با دستام از رو خودم بلندش كردم و از زيرش خزيدم،شلوارم و دراوردم و رفتم سمتش،شلوار و شرتش و كشيدم پايين و يه كير كلفت و بزرگ سکس ماساژ و سياه افتاد بيرون،كيرش و كردم دهنم و با لذت شروع كردم خوردن،نفسش بند اومده بود.

به جرات ميتونم بگم هيچكس به اندازه اون روز من از كير خوردن لذت نبرده بود،تا ته تو دهنم نميرفت و به زور فشارش ميدادم تو حلقم.

خلاصه اشکانم کلی ذوق مرگ شد و گفت که قرارو ترتیب بدم سکس زیبا.

روز موعود رسید. با شیوا جون که حالا دیگه سکس ماساژ برای خوردن سینه هاش و جر دادن اون کون تنگش دل تو دلم نبود قرار گذاشتم و رفتم دنبالش تا با هم بریم خونه اشکان.

ماشین منو که دید سریع سوار شد. عجب کسی شده بود. یه آرایش سکسی مشتی کرده بود. با اینکه پوستش سفید بود اما اونروز یه برنزه خیلی ملایم کرده بود و موهاشو که قبلا تیره تر بود کاملاً بلوند کرده بود.

خداییش خوب کسی شده بود

همون اول که سوار شد لباشو گذاشت رو گونه ام و آروم یه ماچ کرد منم یه لبخند تحویلش دادم سکس ماساژ و راه افتادم به سمت خونه اشکان.

سر راه یکم خرت و پرت از سوپر سر کوچه اشکان گرفتیم و رفتیم خونه. سکس ماساژ اشکان کلی به خونه رسیده بود و وسایل پذیراییش به راه بود.

چند پیک از ودکایی که همیشه رو میز اشکان پیدا می شد زدیم و یکی دو نخ سیگار روش و دیگه تقریباً گرم گرم بودیم. سکس ماساژ یه آمار از شیوا گرفتم دیدم اووووووه اون تو یه دنیای دیگه س. بلند شدم دستشو گرفتم پا شد بغلش کردم و بردمش توی اتاق.

داشتم با ساك زدنم حال ميكردم كه سامان كيرش و از دهنم كشيد و رفت عقب،گفتم بذار بخورم،گفت چى ميخواى سکس ماساژ گفتم كيرت و بده،كير ميخوام.گفت بگو ميخوام سامان پارم كنه،بگو.

منم همه اينارو تكرار كردم،دوباره هلم داد رو تخت و شورتم و كشيد. سکس کارتونی يه چك به كسم زد كه برق از سرم پريد،يه تف انداخت به كسم و كيرش و گذاشت سرش،يكم سعى كرد تا بره تو.

منم داشتم آخ و آه ميكردم،كيرش مثل يه تيكه آهن مذاب داشت ميسوزوندم،يكم جلو عقب كرد و همينطور با سينه سکس ماساژ هام ور ميرفت و قربون صدقه ام ميرفت،قربونِ كس تنگت،مال خودمى.

جون دردت ميگيره؟ميخواى نكنم؟منم ميگفتم نههه،ميخوام،كير ميخوام يكم كه جا باز كرد تا ته كرد توم.خيلى خوب بود،همچين كيرى ميخواستم كه پارم كنه.شروع كرد محكم تلمبه زدن.

من ديگه جيغم از درد و لذت به هوا بود

در آورد و اومد بغلم خوابيد و پام و داد بالا،از بغل شروع كرد كردن،با يه دستش پام و نگه داشته بود با يه دست سينم و ميماليد.نميدونم اون تلمبه هاى محكم و چقدر ادامه داشت.

فقط ميدونم چند بار ارضا شدم و باز دوباره ارضام ميكرد. سکس ماساژ بلند شد و بهم گفت قنبل كن جنده دانلود فیلم سکس.

نگاه متعجب من و كه ديد با دستش محكم دو طرف صورتم و گرفت سکس ماساژ و گفت تو اين تخت تو جنده سامانى،جنده منى.بعدشم لبم و بوسيدو برگردوندم به پشت.

قنبل كردم براش و ميگفتم بكن ديگه،ميخوام بازم.كيرش و از پشت چنان كرد تو كسم كه نفسم بند اومد سکس ماساژ.رد داغى كيرش و تا نافم احساس ميكردم،دو طرف كمرم و گرفت و شروع كرد به كردن من مثل سگ.

اينقدر محكم ميزد كه اگه خودش كمرم و نگه نداشته بود از جام با هر تلمبه پرت ميشدم جلو،منم فقط جيغ ميزدم و حال ميكردم سکس ماساژ.ميگفت خوشت مياد جنده؟عجب كسى دارى جنده…

ديگه داشتم از حال ميرفتم كه صداى داد و آه و اوه سامانم بلند شد،فهميدم آبش داره مياد، خواستم خودم و بكشم كنار كه محكم با دستاش نگهم داشت و همينطور كه من ميگفتم نه نه نه،آبش و تو كسم خالى كرد.

فشار جهيدنِ آب از كيرش و تو كسم حس كردم سکس ماساژ .چند لحظه تو همون حالت موند و بعد كشيد بيرون و ااومد محكم بغلم كرد و غرق بوسه ام كرد.

سکس دوربین مخفی کیر کلفت کس دادن زازی اسکایم سکس با خاله سکس سینه کس وکون کیر تو کس الکسیس تگزاس

Fucking stepmom while she cleans the bathroom

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *