سکس عربی خواهر و برادر ناتنی لعنت ام در الاغش حالی بودند مقعد

سکس عربی خواهر و برادر ناتنی لعنت به خواهر ناتنی ام در الاغش در حالی که والدین ما دور بودند مقعد

سکس عربی واييي خداي من ، عجب كووني ، موقع سوار شدن بند شورتش از بغل ساپورت معلوم بود ، يه بند نازك مشكي ، روناش ميخاست ساپورتو جر بده ، قشنگ معلوم بود رانندگي بلده ، وقتي راه افتاد بدون كلاچ ترمز گرفت ، ماشين خاموش شد .

گفت ميشه مثل آيدا پاي منم نگه دارين ؟ خيلي سفته اين چيزتون ، كلاچتون ، عجب جنده ايه اين ، قشنگ معلومه منظورش كيرمه كه سفت شده ، سکس عربی منم با پررويي خم شدم و دستمو گذاشتم رو روناي خوشگلش سکس ایرانی.

سرم قشنگ روي سينه هاش بود ، عجب سينه هاي سفتي داشت ،چشام به كوسش بود كه فاصله كمي باهام داشت و ساپورت رفته بود لاي كوس خوشگلش ، وقتي كمي رفت گفتم حالا دنده رو بگير تو دستت برو ٢ ، دستش رو گذاشت رو كيرم و كيرمو گرفت فشار داد .

با اون دستشم موهامو كشيد سرموفشار داد به سينه هاش ، سميه : بسه ديگه هيز بازي ، اون بدبخت خفه شد ، درش بيار ببينم چي داري ، كيرمو انقد فشار داد داشت ابم ميومد . باورم نميشد قراره همچين كوسي بره زير كيرم ، لبام تو لباش قفل شد .

گفت در بيار كيرتو بخورم ، گفتم صبر كن يه برنامه دارم برات سکس دختر.

پشت ماشين چادر مسافرتي و زير انداز داشتم . زير انداز رو انداختم و چادر زدم سکس عربی، يه پتو پهن كردم داخلش.

سميه : چه مجهز ، معلومه قبلا شاگردارو زياد آوردي اينجا گفتم بفرمايين داخل ، سميه اومد وقتي خواست بره تو يكي زدم به كونش ، عين ژله لرزيد لامصب ، گفتم شما نمياين آيدا جان ،؟ آيدا : نه شما راحت باشين ، خخخ.

میکردیم و طبق معمول جق میزدیم از این کار خسته شده بودیم و به علت خواندن داستان های سکسی و گی هر دومون به یک موضوع فکر میکردیم تا این که مهدی پسر داییمو سکس عربی میگم اولین بار این پیشنهاد رو داد.

من اولش قبول نکردم ولی بعد از یک ساعت با نگاه کردن به فیلم خیلی حشری شدم و خودم بهش پیشنهاد دادم. اولین باری که میخواستیم جلوی هم لخت شیم سخت بود ولی این کارو کردیم کیر مهدی خیلی بزرگ بود، نمیدونستیم از کجا شروع کنیم.

رفتم داخل چادر ، زيپ چادرو بستم ، سميه گفت يالا ديگه ، كمر بندمو باز كردم گفت دستمو زد كنار ، خودش دكمه شلوارمو باز كرد سکس عربی ، زيپمو داد پايين ، شلوارمو با عجله درآورد ، يه شرت هفتي قرمز تنگ تنم بود ، كيرم داشت پارش ميكرد.

با اون دستاي خوشگلش كه ناخوناي نازي داشت يكم ماليد و از رو شورت ليسس زد

بعد شرتم رو درآورد ، كيرم مثل فنر پريد بيرون ، چشاش از ديدن كيرم درشت شد ، گفت واييي چه خبره ،؟ اين كه جر ميده منو . شروع كرد ليسيدن كيرم ، هي قربون صدقش ميرفت ، ميگفت جووون .

من ميميرم واسه اين كير ، بايد سر حالم كني ، تخمامو ميليسيد ، سکس عربی من موهاشو تو دستم گرفته بودم و تو دهنش تلمبه ميزدم .

خابوندمش كف چادر ، ساپورتش رو در آوردم ، سکس عربی وايييي چه پاهايي داشت ، يه شورت خوشگل مشكي تنش بود ، جلوش تور و نگين داشت ، تاپشو در آوردم ، جوووون سينه هارو ، مثل دوتا توپ گرد ، شروع كردم لباشو خوردن.

با دستم كوسشو ميمالوندم ، خيس خيس بود ، شرتشو درآوردم ، وايييي ، يه دونه مو هم نداشت سکس عربی ، گفتم عجب هلويي داري سميه ، گفت ليزر كردم ، شروع كردم ليسيدن ، چوچولشو ميخوردم ، داشت رو ابرا سير ميكرد .

داد ميزد ، سرمو فشار ميداد تو كوسش ، برش گردوندم ، اوووف عجب كون گنده اي ، خيلي تميز بود ، لاشو وا كردم ، سکس عربی شروع كردم سوراخشو ليسيدن ، خيليييي تميز بود لامصب ، جييييغ ميزد ، زبونمو ميكشيدم لاي كونش.

سوراخ كونشو با زبون ليس ميزدم ، گفت بسه ديگه ، بكن تو كوسم ، پاشو وا كردم ، كيرمو گذاشتم دم كوسش ، گفت فقط يواش ، خيلي خيس بود كوسش ، با يه فشار تا ته كردم تو كوسش ، يه جيغي زد كه گوشم كر شد ، آيدا زيپ چادرو وا كرد .

گفت نكشي مامانمو ، خخخ
سميه : آيدا خيلي كلفته كيرش ، دارم جررر ميخورم ، آيدا همونجا وايستاده بود كوس دادن مامانشو ميديد ، منم محكم تو كوسش تلمبه ميزدم سکس در خواب، خيلي داغ و تنگ بود ، اصلا بهش نميخورد اينقدر تنگ باشه ، لباشو ميخوردم.

سينه هاشو ميخوردم ، گفتم برگرد ميخام بزارم كونت ، گفت نه ، توروخدا سکس عربی ، عمرا نميتونم تحمل كنم ، گفتم پس دخترت بايد زحمتش رو بكشه ،سميه : به خودش بگو

فیلم سوپر گذاشتیم و من به علت این که خیلی جق میزدم خیلی زود ارضا

بودم اول من خواستم که بدم و اون کیرش نزدیک صورتم کرد تا براش ساک بزنم از این کار بدم میومد ولی خیلی حشری بودم سر کیرشو تو دهنم کردم و شروع کردم به خوردن کیر اون یه ذره که مزه مزش کردم دیدم که بدک نیست کیرش به سختی توی .

دهنم میکردم چون بزرگ بود و فقط مقداریش تو دهنم میرفت و من اونو میخوردم خوب این کارو بلد نبودم و سعی میکردم مثل تو فیلما این کارو بکنم خیلی از این کار خوشم اومده بود و دوستش داشتم سکس جدید،

آيدا بدون اين كه حرف بزنه اومد تو چادر ، شلوارشو در آورد ، بعد تاپشو ، وايييي چه بدني داشت سکس عربی ، يه رون گوشتي ، كون گنده ، چه سينه هايي داشت ، جلوم زانوم زد ، كيرم انگار از هميشه بزرگ تر شده بود .

شروع كرد ليسيدن كيرم ، سميه هم وايستاده بود كنارم و لب همو ميخورديم ، منم سينه سميه رو ميماليدم سکس عربی.

گفتم آيدا كون خوشگلتو ميخام ، چهار دست و پا شد ، شروع كردم كونشو ليسيدن ، معلوم بود از كون زياد داده سکس عربی ، راحت انگشتم رفت تو ، حسابي ليسيدم و خيسش كردم ، كيرمو گذاشتم دم سوراخش ، آروم آروم كردم تو ، گفت زياد ازش كار كشيديا آيدا .

خنديد ، به سميه گفتم همونجوري كه ايستاده خم بشه تا كون گندشو بليسم سکس عربی ، حالا يه كون گنده رو داشتم ميكردم و يه كون گنده هم داشتم ميليسيدم ، آبم داشت ميومد ، گفتم بشينين ، يكم با دست كيرمو ماليدم ، آبمو با فشار ريختم رو سينه هاشون ،

حسابي خسته بوديم ، خوابيدم كف چادر ، سميه يه سمتم ، آيدا سمت ديگه سکس عربی ، سميه : مرسي ، واقعا حال داد ، خيلي وقت بود كيري مثل تو نديده بودم ، لباسامونو پوشيديم ، رفتيم دم آموزشگاه ، ١٠ جلسه هر روز كارمون همين بود ، يك هفته هم اضافه گرفتن

١٧ روز پشت سر هم سكس داشتيم

حالا هم بعضي روزا ميرم دنبالشون ميريم همونجا ، قصد دارم سميه رو صيغه داعم بكنم  سکس عربی. و براش يه خونه بگيرم ،

چون داره از شوهرش كه معتاده جدا ميشه ، واقعا زندگيم خيلي تغيير كرده سکس عربی ، خيلي سر حالم ، واقعا يه زن خوب ميتونه ، دنياي آدم رو عوض كنه ….

شهرامم مجردم تنهازندگی میکنم زوجهایی که دنبال نفرسوم هستندمیتونندبرای مسافرت ایام نوروزبه اصفهان منزل من تشریف بیارندویه سکس سه نفره عالی باهم داشته باشیم 09337994805.

سمیه مال تو آیدا رو بده ما حسابی کس و کونشو برات جر بدیم جنده خانوم روجلوت خوشم سکس عربی میاد دختر سن پایین زیر کیرم باشه amin ۳۲ ساله از گرگان.

خوشبحالت دوست عزیز ما که سگ چوپان دروغگو هم تحویلمون نمیگیره.

سکس زن ایرانی سکس ایرانی جدید سکس الکسیس تگزاس سکس خشن فیلم سکس زوری فیلم سکس افغانی فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس روسی فيلم سكس گروهي فیلم سکس لزبین فیلم سکس

Big Tit sister Fucking her brother in law xxx videos model shathi khatun and hanif pk village girl

shahvani

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *