سکس دکتر بیمار شاخدار شلخته آگوست تیلور یک درمان جنسی بگیرید

سکس دکتر بیمار شاخدار شلخته (آگوست تیلور) از دکتر یک درمان جنسی بگیرید

سکس دکتر سلام اسم من حجت و ۲۶ سالمه قضیه از اونجایی شروع میشه ک من تازه عقد کرده بودم حدودا ۵ سال پیش …موقعی ک عقد کردم آگوست تیلور حامله بود (خواهر زنم) ک دو هفته بعدش بچه ش بدنیا اومد من آخر هفته ها میرفتم .

خونه مادر خانمم یه چند ماهی گذشت و با سعید ( باجناقم) یخم باز شده بود با خانمم میرفتیم خونشون و وقتی من خونه مادر خانمم بودم اونا میومدن. خونه سعیدشون با موتور یه ده دقیقه ای فاصله داره تا خونه مادر خانمم سکس عاشقانه.

بخاطر همین وقتی ک پنج شنبه سکس دکتر یا جمعه میرفتم خانومم میگفت برو دنبال آگوست تیلور شون بیارشون دور هم باشیم و منم میرفتم همین روال بود تا وقتایی سعید دیر از سر کار میومد میگفت تو با آگوست تیلور و شهناز (دخترش)برو من یه دوش بگیرم.

بعد میام . یه روز ک رفتم دنبالشون سعید گفت بعد خودم میام از در خونه مادر خانمم میخواستم برم تو (خونه هاشون همه حیاط داره) آگوست تیلور سکس دکتر نزدیک بود بیوفته ک ناخوداگاه از پاش سریع گرفتم و موتور خاموش شد وایستاد دخترشم.

وسط بود هیچکار نشد وقتی رفتیم تو سر صحبت باز شد ک من گفتم الان نزدیک بود دم در بخوریم زمین وسط حرفم آگوست تیلور گفت آره خدارحم کرد و نذاشت بقیه شو بگم خلاصه بحث تموم شد. بعدا سعید اومد خانومم زردالو سکس ایرانی توپ.

آورد ک قبلا از باغشون جمع کرده بودن داشتیم میخوردیم نمیدونم صحنه چی شد سعید ظرف میوه رو برداشت فرار کرد آگوست تیلورم رفت دنبالش میگفت اینا سکس دکتر خومون جمع کردیم همشو نخوری و اینجور چیزا منم دیدم صحنه شوخیه.

رفتم دنبالشون به حساب کمک سعید خانومم اومد کمک آگوست تیلور ک تو همین صحنه یه زردالو نصفه دست سکس دکتر آگوست تیلور بود ازش گرفتم خوردم دیدم ی جوری شد منم زیاد جدی نگرفتم خلاصه اون روزم گذشت . وقتایی ک اونا میومدن شام.

یا ناهار رو ک میخوردیم قلیون رو چاخ میکردن (ما میگیم تنباکو بعضیا میگن چوب.منظور میوه ای نمیکشن ) موقعی ک نوبت آگوست تیلور بود بعدش میداد ب من این وسط سعید سکس دکتر میگفت نوبت منه آگوست تیلورم میگفت ن تو زیاد کشیدی منم.

از هرکی قلیون رو میگرفتم بخاطر اینکه ناراحت نشه لبه ی نی قلیون رو پاک نمیکردم اصلنم هیچی تو دلم نبود همین ماجراها بود ک همگی رفتیم کوهسنگی (برادر زنام و خواهر زنای دیگه م بودن آگوست تیلور دو سال از من بزرگتره.

خانوم من بچه آخریه بقیه هم از آگوست تیلور بزرگترن ) شامو ک خوردیم یک ساعت بعدش هندونه رو زدیم تو رگ بعدش شهناز گفت سکس دکتر مادر دستشویی دارم سرویس ها هم دور بود ک ب سعید گفت بیا بچه رو ببر دستشویی (اون موقع راه میرفت).

سعیدم ب من گفت بیا باهم بریم منم گفتم خودمم دستشویی دارم موتور رو روشن کردم میخواستیم راه بیوفتیم آگوست تیلورم گفت منم میام اونم سوار شد وقتی رسیدیم ب سعید گفتم تو دختر سکس دکتر تو ببر من جا موتورم وامیستم وقتی برگشتی.

من میرم ک سعید گفت ن تو برو بچه رو آگوست تیلور میبره خلاصه منو آگوست تیلور و شهناز رفتیم سمت سرویس سعیدم جا موتور وایستاد تو راه مریم هی نزدیکتر میشد بهم اینو حس میکردم وقتی رسیدیم مریم گفت برگشتی از دستشویی سکس رمانتیک.

وایستا منم بیام باهم بریم منم گفتم باشه رفتیم و برگشتیم جا موتور شهناز دکه مغازه رو دید بهانه گرفت آگوست تیلورم ب سعید سکس دکتر گفت برو واسش ی چیزی بخر رفت و برگشتش کلا دو دقیقه طول کشید تو این موقعیت ب آگوست تیلور گفتم ی چیزی بگم بین خودمون.

میمونه یه صحنه جا خورد گفت چی؟دیدم سعید داره میاد گفتم حالا بعد بهت میگم خلاصه اون شبم گذشت برگشتیم خونه منو سعید با موتور بودیم بقیه با ماشین وقتی رسیدیم دم خونه سعیدشون آگوست تیلور شون.

زودتر از ما رسیده بودن آگوست تیلور و پیاده کرده بودن رفتن سعید ک پیاده شد در زد آگوست تیلور اومد درو باز کرد من داشتم خداحافظی میکردم برم خونه مادر خانمم شب( جمعه بود ) آگوست تیلور گفت.

فردا صبح میای دنبالم ک من زودتر بیام کارای مامانمو بکنم ظهر مهمون میاد منم گفتم باشه فردای اون روز شد اومدم دنبالش مثل همیشه دخترش وسط بود خودشم آخر وسط راه گفت دیشب چی میخواستی.

بگی من تا صبح خوابم نبرده هزار جور باخودم فک کردم منم گفتم هیچی پدر ب دلت بد راه نده فقط میخواستم بگم چرا همش با سعید دعوا میکنی جلو من یا بقیه زشته سکس دکتر.

( چون از بعد اینکه دخترش بدنیا اومده خیلی دعوا دارن قبلتر خوب بودن باهم) آگوست تیلور گفت ولش کن پدر ارزششو نداره ک بخوام سر تورو بدرد بیارم همینطور صحبت میکردیم.

نزدیک بود برسیم دیگه ک گفت همینو میخواستی بگی منم قسم خوردم آره همین بود خلاصه یه یک سالی گذشت سکس دکتر . اون موقعه وقتی میرفتم خونه مادر خانمم میگفت برام آهنگ غمگین.

بریز بیار از تو کامپیوترت اگه داری منم ی چندتایی داشتم ریختم بعد براش آوردم یه روز گفت گوشیمو نگاه کن ببین چرا نرم افزار نصب نمیشه منم گفتم حافظه دستگاه پره باید انتقال.

بدی ب مموری گفت خوب انتقال بده منم مونده بودم چرا ب کسی دیگه نمیگه براش انجام بده سکس دکتر.

خلاصه بعد از شروع صحبت از طرف من و کم کم آب شدن یخ شراره که روبه روی من رو مبل نشسته بود رفتم و کنارش نشستم،دستشو گرفتم و شروع به نوازش کردم،

سکوت عجیبی به فضا حاکم شده بود،صدای تند شدن نفس هاش و ضربان قلبشو سکس دکتر حس مسکردم،آروم لبمو رو لبش گذاشتم،خیلی حشری بود.

بعد ار کمی لب دادن شروع کردم به خوردن گردنش که دیدم آه و نالش بلند شد،تاپو سوتینشو درآوردمو شروع به خوردن سینه هاش کردم،دیگه صداش تو کل ویلا پیچیده بود،شلوارکو شرتشو از پاش درآوردمو شروع به خوردن کسش کردم.

واقعا سفید و بینقص بود،دیدم پاشد لباسامو از تنم کند و شروع کرد به خوردن کیرم فیلم سوپر ایرانی.

من تعجب کردم آخه عرفان گفته بود هرگز براش تو این 2سالی سکس دکتر که ازدواج کردن ساک نزده،معلوم بود بلد نیست،خلاصه ساک که زد بغلش کردم بردمش توی اتاق روتخت خوابوندمشو کیرمو گذاشتم تو کسشو شروع کردم به تلمبه زدن.

خیلی تنگ و آتیشی بود کسش، در این مابین هرچند دقیقه یک بار کیرمو بیرون میاوردم که ساک میزد سکس دکتر دوباره میکردمش.

یه بار که داشت ساک میزد عرفان اومد دید سروصدا از تو اتاقه اومد داخل چشماش 4تا شد،گفت شراره؟؟؟؟؟؟ اونم که منظور عرفانو فهمید که از ساک زدنش متعجب شده گفت این یه چیزه دیگست.

انصافا اون لحظه حال کردم،حالا دیگه روی شراره باز شده بودو آه و نالشو جون جون کردناش جلو عرفان بیشتر شده بود،خوابوندمش سکس دکتر رو شکمو یکم دیگه از کس کردمش اومدم برم سراغ کونش گفت نه اله بله درد داره من بهب ابک تا حالا ندادم.

گفتم اگه درد داشت هر کاری خواستی بکن،گفتم مثل ساک زدن خوشت میاد سکس برازرس ،خلاصه با ژل لوبریکانت و کمی صبوری کم کم کیرمو فرستادم تو کونه نازش سکس دکتر اول تا نصف بعدم که جا باز کرد تا ته.

اولش آخو اوخ کرد اما بعدش میگفت جرم بده همش واسه خودته و اینجور حرف ها،بعد از 10 مین سکس دکتر از کونش کشیدم بیرئنو پاهاشو دادم رو به بالا و شروع کردم به تلمبه زدن تو کسش،گفتم آبمو بریزم توش؟؟ گفت آره قرص میخورم.

سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي

Oriental vixen August Taylor bouncing on stepson dick

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *