سکس دختر خوشگل خواهر ناتنی نوجوان بلوند جین مقعدی تنگ

سکس دختر خوشگل خواهر ناتنی نوجوان بلوند با شلوارک جین مقعدی تنگ

سکس دختر خوشگل از اون به بعد تمام حرکاتش فرق کرده بودانگار کونش میخواریدولی من فکرمیکردم که این خالم هستش تامدتی بی خیال شدم تا دوماه پیش بهم زنگ زد گفت سریع بیا خانمان کارت دارم منم زودماشین پدرمو.

برداشتم ورفتم دیدم کسی خانشون نیست بعداز اینکه خوب گشتم دیدم توحمامه گفت اون حوله روبده به من از تواتاقش برداشتمش وبهش دادم وای چه صحنه ای به قران وقتی نیمه بالای بدنشودیدم انگار وصل شدم به برق مگه.

چطوراز این سینه ها نگهداری کرده بود که اینطوری کوچک وسربالا مونده بودن خودم فهمیدم گفتم امروز خبریه تا 20دقیقه سکس دختر خوشگل ای نشسته بودم پای ماهوارشون یه کم کشتی کج که دیدم اومد بیرون لنگ میزدرفت اتاق خودش سکس وحشی.

صدام زد رفتم گفتم چیه چراپاتو گرفتی گفت تو حمام لیز خوردم رانم درد میکنه دامن پاش بود فقط بالاش کشید دوباره وصل شدم به برق خدایا چه بدنی چه ران صافی داره کیرم بلند شده بود از زیر شلوارم معلوم بود که نگاهش.

کرد گفت پدرسوخته این چیه گفتم پدراین کیروسوزوندی توباحرکاتت مثل بعضی ها نمیگم تخت خواب داره وچی وچی سکس با دختر خوشگل همین که دستو از روشلوار به کیرم چسبوند یکذره مونده بودارضابشم تا جلوی خودمو گرفتم گفت.

حسین زودباش که خالت داره میمیره منم نشستم کنارش دستمو رورانش آهسته میکشیدم انگار روشیشه صاف صاف سکس دختر خوشگل همزمان لباشو خوردم زبونشو فروکرد تودهنم وای چه لذتی داشت داشتم دامنشو درمیاوردم که شورت.

پانکرده بود کیرم یکم دیگه مونده بود دکمه های شلوارمو بکنه سریع کمربندمو بازکرد شلوارمو که کشید پاین چشمش به کیرم که شورتو فشارمیداد افتاد سریع اونم کشیدپائین چشماش باز شدن ذوق زده شد گفت فیلم های سکس ایرانی.

پدرسوخته اینو برای کی داری پرورش میدی گفتم واسه توی عزیزم کیرم خیلی بلندوکلفته تابه حال سانتش نکردم یکدفه نوک سکس دختر خوشگل زبانشو روکیرم حس کردم وای بدنم آتش گرفت سریع منم دستمو به کوسش کشیدم که .

حدس زدم از چندتا کوسی که قبلا کردم خوبتره وقتی چشمم بهش افتاد بدنم برق گرفتش دوباره به حالا69خوابیدیم کیرمو لیس سکس دختر خوشگل میزدالبته سرش باکمی ازشو همشو میخورد تامعدش میرفت همینطوری مشغول.

ساک زدن بودن که زبانموروکس زیبا ونرم وبی موش کشیدم زیرم بدنش لرزید باانگشتهام لبهاب کوسشو از هم باز کردم نوک زبانمو کم کم داخلش فرو بردم حس کردم داره آتش میگیره از ساک زدن سریعش.

بلاوجوب قبل از فاک مقعد

فهمیدم همینطوری کوسشو میخوردم که یکدفعه یاد پستونهای اناریش که چند لحظه پیش تو حمام دیدم افتادم سریع روش خوابیدم ویه چیزی شبیه سکس دختر خوشگل به مانتو که اسمشو نمیدونم پوشیده بود بندی داشت بازش که کردم .

چشمم به پستونهاش افتاد سریه شروع کردم به خوردنشون نوکشونوآهسه بازبانم میکشیدم همینطوری میک میزدم که یکدفعه صدای دایم اومد سریع از جامون بلندشدیم وسریع لباسهامون راپوشیدیم ورفتیم پای فیلم سکس.

کامپیوتر تا دایی مجرده شک نکنه اومد تو سلام احوال پرسی کرد گفت راستی تنظیمات گوشیم خراب شده بیا درستش کن سکس دختر خوشگل اعصابم خیلی خراب بود از اینکه ارضا نشده بودیم رفتم درستش کردم بعدش گفت.

بریم تا یه جایی وبرگردیم بردمش کجا بردمش تریاک بکشه آره اون معتاد بود تو دل خودم هی کفر میکردم تا 1 ساعت ونیم کنارش وایسادم و گفت بریم این بلوند سکس با دختر خوشگل در حال حاضر یک پوره برای مقعد است.

ﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻦ.ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﺎبا ﻧﻤﯿﺸﻪ.ﮔﻔﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ چشم ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ سکس دختر خوشگل. ﮔﻔﺖ ﺍﮔﻪ ﺑﮕﻢ ﻧﻪ ﺩﺭﻭﻏﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﮑﺴﯿﻪ.ﮔﻔﺘﻢ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻧﯿﻤﺎ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻤﯿﻤﯿﻪ.ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﻧﯿﻤﺎ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻢ ﺟﺰ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ صمیمی ﺑﺎﺷﻪ.ﯾﺎﺩﻩ ﺣﺮﻑ ﺳﺤﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺳﮑﺲ ﺍﺻﻼ‌ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﺩ.

ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﮏ ﮐﺮﺩﻡ.ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺤﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﻮﺩﯼ.ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻩ.ﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﻪ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﮕﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻻ‌ﻥ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ.ﮔﻔﺖ ﺍﺧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ سکس دختر خوشگل ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺤﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﻮ ﻭﺍﺳﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻪ.ﮔﻔﺖ مثلا ﭼﯿﺎﺭﻭ.

ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﺪله ﺳﮑﺴش ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍ.ﮔﻔﺖ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺭه ﻣﻨﻢ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﻢ.ﮔﻔﺖ ﺍﺭﻩ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ.ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ.ﮔﻔﺖ ﺭﺍﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮﺍﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺕ ﮔﻔﺘﻪ.

ﺣﺘﯽ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ چند ﻧﻔﺮداشتی.ﺷﺎﮐﯽ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺳﮑﺲ ﮐﺮﺩﯾﻦ.ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ.ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﺩاشت.ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻ‌ﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﮔﻔﺘﯽ.وای چقد خندیدم.

گفتم ﺍﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﯾﻢ بیرون ﻫﻤﮕﯽ.ﮔﻔﺖ ﺍﺧﻪ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮﻥ ﻧﺼﻔﻪ ﻣﻮﻧﺪ سکس روسی.

خروس بزرگش را در سوراخ الاغش گذاشت

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻘﯿﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺤﺮﻓﯿﻢ.ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ.ﺩﯾﺪﻡ ﺳﺤﺮ ﺑﺎﻻ‌ ﺳﺮﻣﻪ.ﮔﻔﺖ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺭﻩ. سکس دختر خوشگل ﻭ ﻫﻤﻪ چی ﺮﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﻡ.ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮔﻔﺘﻢ اﺮﻩ.ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﯼ ﺳﺤﺮ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ.

ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻪ چی روﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾنا ﮔﻔﺘﯽ.ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺷناﺗﻮﻥ ﮐﻨﻢ.ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ.

ﺑﺪﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﺟﯿﮕﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ.ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﮐﻪ 4 ﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺳﮑﺲ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ…ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺮﻭﻧﻮ ﮐﻠﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺳﮑﺴﯽ ﺯﺩﯾﻢ سکس دختر خوشگل.ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰﺍﺭﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﯿﺶ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﯼ باﻫﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﻮ ﺳﺤﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺳﮑﺲ ﮐﻨﯿﻢ.ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺶ ﯾﻪ ﺳﮑﺲ ﻭﺣﺸﯿﻮ ﺧﻔﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺩﻭﺳﺘﺎن ﻋﺰیزم ﺍﮔﻪ ﺩﻭﺳﺖ داﺸﺘﯿﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ هم ﺧﻮﺷﺘﻮﻥ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻘﯿﺸو ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ.

سلاممن پویا هستممیخوام از دوران راهنمایی براتون سکس دختر خوشگل خاطره بگماین خاطره مربوط میشه به مادرم و شوهر خانمیه روز که بچه های کلاسمون قرار بود برن اردو و من نمیخواستم باهاشون برم.

موندم خونه و مدرسه نرفتماون روز قرار بود مادرم بره پیش خالم برای سر زدنمنم با مادرم رفتیم خونه ی خالهصبح رفتیم که تا ظهر برگردیم سکس دختر خوشگل،وقتی رسیدیم خالم،شوهر خالم و پسر خاله بزرگم سکس خارجی.

خونه بودنپسر خاله کوچیکم که همسن بودیم مدرسه بودمنو پسر خالم رفتیم تو اتاقش طبق معمول پلی استیشن بازی کردنمامانمم با خالم تو آشپزخونه مشغول حرف کارساعت شد یازده دیگه پسر خالم گفت .

باید بره با دوستاش جایی قرار دارن،خداحافظی کرد از همه و رفتمنم اومدم تو پذیرایی سکس دختر خوشگل نشستمشوهرخالم یکم سر ب سرم گذاشت و حرف زدیمبعد گفت برو بازی کن،حوصله ت سر میرهمنم از مادرم اجازه.

گرفتم و باز رفتم پلی استیشن بازی کردنساعت شد ۱۲ که خالم گفت من باید برم دنبال عرفان (پسرخاله کوچیکم) به مامانمم گفت اگه میای تو هم بیا که سکس دختر خوشگل مادرم گفت نه برو.

زود بیاشوهر خالمم که بعدا فهمیدم با عرفان قهر بوده موند خونه و با خالم نرفتمامانم یکم با شوهر خالم حرف زد و خندید و رفت تو آشپزخونه برام میوه آورد و دوباره برگشت سکس نوجوان.

به غذا سر بزنهبعد شوهر خالم بلند گفت نازی من میرم بیرون زود میام سکس دختر خوشگل بعد صدای بسته شدن در اومد (بعدا فهمیدم جایی نرفته و خواسته من فکر کنم که رفته بیرون).

سکس وحشی سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری

سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم
سکس نوجوان کلفترین کیری که به کونم دیدم

Blonde Teen Stepsister In Tight Denim Shorts Anal

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *