سکس الکسیس تگزاس تک و تنها الاغ بزرگ خود را نشان می دهد

سکس الکسیس تگزاس و تنها الاغ بزرگ خود را نشان می دهد

سکس الکسیس تگزاس 2023 دوستان من سپیده هستم 23 ساله قدم زیاد بلند نیس و تپلم داستانی ک میخوام تقدیم دوستان کنم مربوط میشه به سال سوم راهنمایی من زمانی ک من 15 سالم بود.من نسبت به دوستای دیگم زودتر بلوغ شده بودم و جز بچه پروای مدرسه بودم.

داداش ندارم و کلا راحت بودم همیشه. با دوس پسرامم سکس از پشت داشتم و تو عالم بچگی فکر میکردم خیلی بزرگ شدم اره… من کلا به سکس با مردای درشت و سن بالا علاقه داشتم و الانشم فقط با مرد سکس میکنم و دو س میشم.

اون زمان ته کوچه ما چند تا داداش بودن که گندههای محل بودن و همه ازشون حساب میبردن سکس الکسیس تگزاس. دادش بزرگه اسمش داوود بود داوود تهرانی وشنیده بودم که بابچه های سن کم سکس خشن.

حال میکنه ظهرا ک از مدرسه میومدم دور میزدم از ته کوچه میوومدم ک ببینمش. کوله پشتیمو در میاوردم و تا جایی ک میشدباناز راه میرفتم، 3 4 روزگذشت، 4شنبه بود و من از صبح بجای سکس الکسیس تگزاس 2023 مدرسه رفته بودم خونه شهروز دوسپسرموحسابی کون داده بودم.

خسته وداغون داشتم برمیگشتم ک دیدم داوود سرکوچه وایساده،حالم خوب نبود سکس الکسیس تگزاس و بیتفاوت از کنارش رد شدم، احساس کردم اومد دنبالم وبروم نیاوردم اومد نزدیکم شدیدن بود الکل الکسیس تگزاس میدادو فهمیدم مسته بهم گفت عزیزم شمارم و میگیری نگاش کردم و گفتم اررررره…

شماررو ازش گرفتم و اومدم ک برم کیفمو کشید و اروم گفت قربون کون گردت بشم زود زنگ بزنا گفتم باشه و زود رفتم،مامانم سرکار بود رفتم حموم و اومدم زود خوابم برد بیدار ک شدم عصر بود سری زنگ زدم ب داوود وتابرداشت قط کردم انگار پشیمون بودم ولی اون فه.

میده بود منم و زنگ زد و گفت بیا بریم یه دور بزنیم و برات یه مانتو دیدم دوس داری برات بخر, مش من گول سکس الکسیس تگزاس خوردم و سری حاظر شدم و رفتم، یه 405 نقره ای داشت رفتم سو سکس داستانی.

ارشدم بهش گفتم مامانم ساعت 8 از سرکار میاد و باید زود برگردم، رفتیم برام مانتو رو خرید توراهم معجون خوردیم و حرف زدیم، ساعت 7 بود نزدیک خونه بودیم الکسیس تگزاس 2023،طرف خونمون یه محل خلوت بود پیچید سمت اونجا ، من ترسیده بودم وایساد ی گوشه و پارک کرد،بهم گف.

ت میخوام بات حرف بزنم نترس جوجو گفت بهت خوش گذش؟ گفتم اره خیلی گف مانتوت قشنگ سکس الکسیس تگزاس, ه دوس داریش؟ گفتم اره مرسی، گفت سپیده جون من حالم خوب نیس گفتم چرا گفت تو.

زیباترین کلیپ های سکس نیک الکس

اتاق پرو ک دیدمت حالم بد شد،من برات لباس خریدم بوسم نمیکنی ؟؟؟؟ صورتمو بردم جلو سکس الکسیس شرو کرو کرد ب لب گرفتن ازم با ی دست من و گرفته بود با اون دستشم کیرشو دراورد بیرون لبم و ول کرد و گف یکیم میخوری برام واای خدا چی میددم کیرش وحشتناک کلفت بود.

گفتم یکی میبینه من میترسم گف نترس بچه ها مواظب هستن شرو کردم ب لیس زدن کیرش و اون دستشو بمیمالید به کونم سرم و اورد بالا از ماشین با همون وضع پیاده ش. د داشتم سکته میکردم اومد در سمت من و باز کرد وگفت پیاده شو عشقم بکش پایین گفتم پریو.

دم بخدا زوری زوری پیادم کر و شلوارو شرتمو کشید پایین خمم کرد اشکم درومده بود , سکس الکسیس تگزاس هرچی فشار میداد نمیرفت تو با ی دستش دهنمو گرفته بود و بازور کرد تو کونم و 4 5 بار ک کرد ابش اومد وریخت تو کونم وقی ولم کرد غش کردم.

یکم اب ریخ رو صورتم تا ب حال اومدم چشامو ک باز کردم توماشین بودم لبخند زد و گفت دفه اولت سکس الکسیس بود ب من دادی عادت میکنی راه افتاد و سر کوچه پیادم کرد نمیتونستم راه برم رسیدم خونه مامانم حموم بود و فهمیدم کوس سفید.

تازه رسیده رفتم دسشویی نمیتونستم بشینم شرتم خون خالی بوود و تا ی هفته درد داشتم ،بعد اون ماجرا داوود بیخیالم نشد و2سال سکس الکسیس زوری باهاش بودم و پردمم خودش زد ولی خدارو شکر دعوا کرد و افتاد زندان و ما ازون محل رفتیم و من تونستم با هر کس که دوس دارم سکس کنم .

عکس سکسی مخفی از خوابگاه دختران ایرانی , این عکس را یکی از دوستام در وایبر ارسال کرده ,دختران در خوابگاه دانشجویی مشغول بازی و شیطنت سکسی هستند دختر سینه دوستشو گرفته سکس حشری.

سکس خیلی زیباست .برعکس چیزی که جامعه نشون میده،همه ی ما ها توی تخت خواب خودمون گرایشات و نیازاتی داریم و اگه این ها با سکس الکسیس عشق مخلوط بشن خیلی شیرینه . من هم همین طور ، درست مثل بقیه گرایشاتی دارم و این اتفاق هم برای من افتاده .

سکس قرار ما همیشه ساعت ۲۵ شب بود ؟ مگه روز ۲۴ساعت نیست ؟ خب معلومه این حرف سری ما بود برای انجام دادن یکی از سکس الکسیس زیباترین و شیرین ترین کار هایی که هرکسی تجربه میکنه +ساعت ۲۵یادت نره – وعده ما ساعت ۲۵ و اون شب هم ساعت ۲۵ از راه رسید .

روی تخت دراز کشیده بودم و ادکلن عود فضا رو پر کرده بود و نور ضعیف شمع ها به فضا زینت داده بود ‌. اما نگاه من خیره بود به اندام کشیده سکس الکسیس و تراش خوردش و لباس خواب قرمزی که تنم رو به جوش می آورد .چشم های سبزش به بدن نیمه برهنم خیره بود .

گفت دو دقیقه مونده دقیقه چیزی نیست که بیا وقتو تلف نکنیم جلو تر اومد و کنار تخت نشست موهای خرمایی و بلندش رو بافته بود مگه میشه این همه جذاب بودن؟ لب هاش رو به لب هام نزدیک کرد .

پوزیشن های لعنتی بیدمشک سفید بدون مو الکسیس تگزاس

نمیدونم یک لحظه حریص تر شدم و وحشی محکم بغلش کردم و بوسیدمش . دست هام از کنترل خارج شدن و اون لباس قشنگ پاره شد .جفتمون نیمه برهنه تو آغوش هم بودیم سکس الکسیس و سعی می کرد خودشو به آلتم بمالونه و شونه هامو فشار میداد .

دست هامو قاب صورتش کردم و بوسیدمش و لباس زیرشو در آوردم اون هم همین کار رو کرد .حالا برهنه تو بغل هم بودیم . انگار نمیتونستیم جدا بشیم .حرارت بدن سکس الکسیس تگزاس هامون بیشتر بهمون حس میداد آلتم شق شده بود و بلندش کردم و بوسیدمش میدونست.

باید چکار کنه برعکس روی من خوابید واژن خیس و داعش روی صورتم سکس الکسیس تگزاس و بود و آلت من توی دهنش دست هامو دور کمرش حلقه کردم و و زبونمو سکس الکسیس فرو بردم اونقدر داغ شده بود که زانو هامو که از لذت میلرزیدن فشار میداد و از ته دل آه میکشید.

که حس کردم آلتم مکیده میشه حریص تر از قبل بلندش کردم دستشو گرفتم و جلوی آین ه ی اتاق رفتیم نگاهمون توی آینه به هم خیره بود دست هام بدنش رو قفل کردن و از سکس الکسیس  پشت واردش کردم خیس بودنش بیشتر تحریکم میکرد و انگار بدنش داشت .

منو قورت میداد آروم کار میکردم و ضرب داشتم و هر بار تا آخر فرو میکردم تنش میلرزید و از آینه به من نگاه الکسیس تگزاس 2023 میکرد و آه میکشید و دست هامو فشار میداد همون طور که ایستاده بودیم برگشت و وحشیانه منو بوسید طوری که دست از کارم .

برداشتم و بغلش کردم و روی صندلی نشستم طوری که توی بغلم بود روی پام نشست و آلتم رو تنظیم کرد و گذاشت روی سوراخش و خودش شروع به حرکت کرد خیلی تند این کار رو انجام میداد سکس الکسیس .نفس هام بند اومده بودن و داغی تنش مستم .

م یکرد و آه و ناله هاش دویوونه کننده آه می کشیدم و داد میزدم واییییی تند تر داری دیوونم میکنی دختر آخه بلند شد و منو بغل کرد سرم رو توی گردنش فرو بردم روی تخت دراز کشیدیم سکس الکسیس پاهاشو روی شونه هام گذاشتم و واردش کردم انگار .

هر لحظه دیوونه تر می‌شدیم و حرکتام ضرب خودشونو از دست داده بودند تند شده بودن که یک لحظه فشاری رو حس کردم و دیدم که ارضا شده و ناله میکنه . الکسیس تگزاس عشق سکس الکسیس کردم وقتی دیدم ارضا شده بوسیدمش و و آلتم رو به شکمش میمالوندم .

که دیدم آلتم رو توی دستش گرفت و به دهنش نزدیک کرد حس میکردم قراره از حال برم واقعا نمیدونستم چیکار کنم تا اینکه فهمیدم پایان وجودم آتیش گرفته و انگار آتشفشانی شدم ک میخواد فوران کنه داد می‌کشیدم و چشم هامو بستم که فیلم سکس ایرانی.

دیدم قطره های سفیدی روی تن گندمیش نشسته خسته الکسیس تگزاس و خوشحال بغلش کردم و بوسیدمش سکس الکسیس خسته بودیم و لخت دراز کشیده بودیم .

گفت کاش هیچوقت این لحظه های قشنگ ساعت بیست و پنج تموم نشن زندگی تون پر از لحظه های شیرین ساعت ۲۵ نوشته سکس الکسیس تگزاس گاییدن کون با دوستش و بابایی شکرش گپ میزند.

سکس خشن فیلم سکس زوری فیلم سکس افغانی فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس روسی فيلم سكس گروهي فیلم سکس لزبین فیلم سکس فیلم سکس خارجی دانلود فیلم سکس فیلم سکس جدید

The One and Only Alexis Texas Shows Off Her Big Ass xnxx saree

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *