سكس مساج اتاق های ماساژ نوجوان زیبا لمس خود را برای ارگاسم

سكس مساج اتاق های ماساژ نوجوان زیبا، لمس خود را برای ارگاسم زنانه دوست دارد

سكس مساج که بعدش مادرم اومد یکم پیشم نشست و گفت من میرم اتاق خالت یکم بخوابم،سرو صدا نکن به چیزی هم دست نزنبعد ده دقیقه بازیم یه مرحله تموم شد صدای تلویزیون کم شد.

همون لحظه یه صدای ناله شنیدمگوشام تیز شدبازی پلی شده بود و من حواسم سكس مساج نبود و صدای بازی بلند شده بودمن رفتم ببینم صدای چی بودخونه ی خالم بزرگ بودچهارتا اتاق داشتن.

اتاقارو نگاه کردم دیدم کسی نیستباز صدای آه یکم بلند تر و سریع تر اومددیدم از اتاق خاله سرفتم پشت در دیدم انگار مادرم داره گریه زاری میکنهآروم درو کشیدم سمت خودم و دستگیره رو چرخوندم تا بی صدا در باز بشهاز لای.

در نگاه کردم دیدم شلوار مادرم تا زانو اومده پایین و شوهر خاله ی چاقم پاهای سكس مساج مامانمو داده بالا و از لای پای مادرم داره لیس مالی میکنهمامانم اون موقع ۴۰ سالش بود با قد متوسط و هیکل معمولیشوهر خالم لخت شده .

بود و داشت میخورد مامانمم با یه دستش دهنشو گرفته بود که زیاد صداش درنیاد با یه دستم سكس ماساژ پتو رو میکشیدمن فقط خیره شده بودم و ماتم برده بودشوهر خالم سرشو بلند کرد به مادرم گفت نازی کاش تورو میگرفتمبعد پاهای.

مامانمو انداخت اونور و پرید روش و لباس مامانمو داد بالا و سوتینشو کندو سكس مساج ممه هاشو گرفت تو دستش و گفت جوووون چه جواهری این زیر قایم کردیفشارشون میداد و مادرم بیشتر ناله میکردمن دقیقا از نیمرخ.

داشتم میدیمشونممه های مادرم سفید و خوش فرم بود و شوهر خالم داشت میخوردشوننشست رو سینه مادرم و کیرشو گذاشت تو دهن مامانم،دو دستی هم سر مامانمو گرفته بود داشت تند تند عقب جلو میکردمامانم.

هی اُق میزدبعد پنج دقیقه شوهر خالم شلوار مامانمو دراوردفقط مادرم جوراب شیشه سكس ماساژ ای های سكس مساج مشکیش پاش بود بوددیگه هیچی تنش نبودیه حالت دیوانگی بهم دست داده بودکیرشو کرد تو کس مادرم و مادرم خیلی.

بلند آه کشیدشوهر خالم گفت نازی انگار کیر نرفته توت هامامانم با صدای لرزون گفت خیلی کلفتهههههشوهر خالم کیرشو دراورد دوباره زد توشباز مادرم همونجوری آه کشیددو سه بار همینکارو کرد تا دفعه آخر محکم تا ته.

کرد توشمامانم سرخ شده بود از درد عین پل خودشو میداد بالاشوهر خالم تند تند میزد کمر مامانمم گرفته بود و بعضی وقتا دستشو تف سكس مساج میزد و چوچول مامانمو می مالیدمامانم هی میگفت بسه بسهولی شوهر خالم سکس ایرانی فارسی.

الاغ نیک مامان من بعد از ماساژ روغن

میگفت نازی تحمل کنبعد چند دقیقه مامانمو چرخوند به پشت و کمر مامانمو داد بالامامانم رو زانوهاش بود،شوهر خالم یکم باز از پشت سكس مساج کس مامانمو لیس زدو دوباره کیر کلفتشو فرو کرد تو کس مامانمموهای مامانمو از پشت.

گرفته بود و میکشید و تند تند تلمبه میزددور کیر شوهر خالم کف سفید جمع شده بودیهو شوهر سكس ماساژ خالم وایساد و مادرم جیغ زد و خودشو کشید بالاشوهر خالم رو تخت وایساده بود مامانمم خودشو بلند کرد به زور.

دست و پاش رو تخت بود ولی کامل خم شده بودانقد محکم داشت میکرد گفتم الان تخت میشکنهبعد یه پای مامانمو که سمت من بود سكس مساج گرفت تو دستش و بزد بالاقشنگ داشتم مامانمو میدیدم که سینه هاش بالا پایین میشد و آه و ناله میکردمامانم.

گفت سعید داره میادشوهر خالم لباسشو سریع ورداشت و چسبوند به کس مادرم و کیرشو دراوردآب مادرم اومده بودبعد شوهر خالم سریع مامانمو انداخت رو تخت و کیرشو کرد تو دهن مامانمتو دهنش.

یکم تلمبه زد و بعد یکم داد زد و همه ی آبشو ریخت تو دهن مادرم و گفت نازی همشو قورت بده قورت بدهمامان بیچارمم سكس مساج همه ی آبشو خوردبعد گفت من میرم حموم تو هم سریع لباساتو بشو کس طلای منبعدم.

من سریع رفتم تو اتاق پسرخاله م وانمود کردم چیزی هم ندیدمپنج دقیقه بعد شوهر خالم اومد از سكس مساج حموم و سریع رفت بیروننیم ساعت بعدشم خالم اومد با عرفان…نوشته پویا.

داستانت قشنگ بود .اگه یه دوست هات و با حال داشتی به من معرفی کن خوب بود افرین سكس مساج یاد سحر خودم افتادم راستی چرا اکثر سحر ها جنده هستن؟ چرا وقتی نویسنده دختره داستان انقد جذابه واستون؟

چرا انقد داستانه حال میده بهتون؟ جمله بندی داستان معلومه کس شعره! حس داستان معلومه سكس ماساژ ماله یه پسره ملجوقه ! خو تابلوِ ِ خب!

چقد جنده زیاد شده بعدم تا اونجا ک من بودم پیتزا لمزی مزه عن میده استیکشم کالباسو سرخ کردن دگ نمیدونم از چیش خوشت میاد خوب بود خوشم اومد سکس عاشقانه.

به نظر من که نویسنده دختره ,منتظر ادامه خاطره هاتم ی نگاه به.داستان کردم سكس مساج.دیدم طولانیه فهمیدم تخیلیه نخوندم اما محض احتیاط کیرم تو کون راوی.

ماساژ برای مادر قبل از لعنتی

ای مجلوق الخلقه توی وان حموم خودتو میمالیدی کیرم دهنت ما بچه بودیم تو تشت گرد اب درست میکردیم حس جزایر هاوایی داشت در ضمن کمتر بزن نور احمدو میشناسی ؟معلومه نمیشناسی .

خودش با دوتا پسرهاش با وسايل کفاشیش در منتها فیها خالدونت ای مجلوق الخلقه سكس مساج توی وان حموم خودتو میمالیدی کیرم دهنت ما بچه بودیم تو تشت گرد اب درست میکردیم حس جزایر.

هاوایی داشت در ضمن کمتر بزن نور احمدو میشناسی ؟معلومه نمیشناسی خودش با دوتا پسرهاش با وسايل کفاشیش در منتها فیها خالدونت سکس عمو جانی, ای مجلوق .

الخلقه توی وان حموم خودتو میمالیدی کیرم دهنت ما بچه بودیم تو تشت گرد اب درست سكس ماساژ میکردیم حس جزایر هاوایی داشت در ضمن کمتر بزن نور احمدو میشناسی ؟معلومه نمیشناسی خودش با دوتا پسرهاش با وسايل کفاشیش در منتها فیها خالدونت.

دختر از بندرعباس برا سکس پیام بده کیر ۲۲سانتی و خیلی کلفت دارم عالي بود سكس مساج .کاش دوست خودم بودين هردوتونو جر ميداذم عالی بود، خوشم اومد، داستانت بیشتر از اینکه سکسی باشه فیلم سوپر امریکایی.

آروماتیک بود راستی خدا بده شانس!دوس دختر های ما همه تنگن بهشون میگی 7 شب بیا بیرون نمیان سكس مساج, بوسم نمیدن چه برسه کس مونده رو دلمون یه شب تا دیر وقت با بغیر از پسر بیرون باشیم.

راستي يادم رفت بگم كه قبل از امدنمان به من گفته بود پريود هستش همين كه خوابيديديم دست انداختم سكس مساج گردنش و لبش را گرفتم دهنم دستم را بردم رو سينه هاش از رو لباس فشار ميدادمشان نيم ساعتي.

ور رفتم به زور بالا تنه ها را لخت كردم اخ چه سينه هاييي مثل دختر 18 ساله مگر سير ميشدم حسابي سكس ماساژ بالا بودم دست ميبردم سمت شورتش چنگ مينداخت تو دلم تو اون حال گفتم از كون كه ميتونم پشت .

دستم خون ميومد انقدر كه چنگ انداخته بود اخرش هم ديد حريفم نميشه شورتش را كشيدم پايين خاركسته 1 ماه ميشد سكس مساج پشماش را نزده بود اما چه كس تپلي دست كردم لاي كسش ديدم خيس خيس گفتم ساک زدن.

خونه نگاه كردم ديدم نه اب كسش هست گفتم پس گفت نه پريود نيستم واي سكس ماساژ رفتم زبونم را انداختم لاي كسش اربده ميكشيد خيسي سكس مساج كسش را ميخوردم كيرم را گرفته بود دستش انچنان فشار ميداد همه كمرم.

سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت سکس زیبا سکس لزبین سکس در حمام سکس خواهر برادر سکس چند نفره سكس جوردي سکس ایرانی خشن سکس زوری

Massage Rooms Beautiful teen loves his touch for female orgasm Eva Strauss

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *