سكس جوردي مامان برازرز سینه هایش را گرفت تلفن را نگه داشت نه ناله

سكس جوردي مامان برازرز سینه هایش را گرفت، تلفن را نگه داشت نه ناله

سكس جوردي احتمال اینکه بابام هم اونشب بیاد زیاد بود.پس شهادتین را خوندم و رفتم سمت خونه.از در که وارد شدم دیدم بابا ننه اما بات اومدن و اما بات هم حموم کرده و لباس گرمکن خوشکلی که باباش اورده را تنش کرده.

یه چشم تو چشم شدیم فهمیدم که خبری نیست.خیالم کمی راحت شد و رفتم سمت اتاقمون.دیدم کسی نیست. سكس جورديخسته هم بودم ولو شدم وسط اتاق که دیدم امنه در را باز کرد.یواشکی در را بست و گفت کثافت با اما بات چیکار میکردین؟جوابی نداشتم بدم سکس ایرانی خشن .

فقط گفتم بکسی گفتی؟گفت اره.به مادرت گفتم.قلبم افتاد تو شرتم.بعد دیدم که خندید و گفت مگه دیوونه م که بگم سكس جوردي.تازه فک کنم اما بات هم میدونه من و تو با هم از اون کارها کردیم.چون هی میگفت چرا شما اونقدر طول میدید تو انباری.شاید اونم بره منو بگه.

خیالم راحت شد که تو اینا هم بامعرفت پیدا میشه.بعدش گفت خواهرت وقت زایمانش شده و مادرت و فلانی و فلانی رفتن که پیشش باشن. سكس جوردي زن جوردي(مرد صاحبخونه) هم با اونا رفته و مادرت هم گفت که تنها نمونی و بری خونه جوردي.منم میام براتون شام میپزم و …

منم پا شدم رفتم خونه جوردي که یه ساختمون تقریبا نوسازی بود که سمت دیگه باغ بود.بچه هاش هم همه ازدواج کرده بودن و زن و شوهر با هم میموندن اونجا. سكس جوردي وقت شام شد و خوردیم ابگوشت امنه خانم رو و بعد امنه رفت ظرفا را بشوره.

ما هم با حاجی کمی حرف زدیم و هر چی اطلاعات دینی سوره موره بلد بودیم واسه حاجی تلاوت کردیم و حسابی حاجی خر کیف شد و ازم خوشش اومد. سكس جوردي چون که خیلی اما بات خیز بود به امنه گفت جاها را پهن کن که بخوابیم.

حالا هی این امنه میره میاد عشوه میریزه و دور از چشم حاجی ما را وسوسه میکنه.بالاخره خوابیدیم.امنه جای خودشو گوشه پایین اتاق انداخت.من و حاجی را اینور.حاجی زود خوابش برد و خر و پفش شروع شد .

امنه هم نم نم لحافشو کنار زد و زیر نور چراغ خواب سینه و شکمشو بهم نشون میداد و خنده شیطانی میکرد. سكس جوردي منم که از ترس حاجی جرات دست زدن به کیرمو نداشتم چه برسه برم سر وقت امنه.شق دردی انداخته بود….

نمیدونم تا کی بیدار بودم و خوابم نمیبرد ولی با صدای بلند نماز خوندن حاجی بلند شدم. سكس جوردي میدونستم که حاجی بعد از نماز میره طویله بعدشم یه سری گوسفند و گاو را سوار نیسان میکنه و میبره اینور اونور برای فروش.

بی حرکت خوابیدم و حاجی هم که فهمیده بود بچه باایمانی هستم من و امنه را تنها گذاشت و رفت. سكس جوردي بعد از نیم ساعت نم نم صدای وانتش را شنیدم که از باغ رفت بیرون.مثل پلنگ زخمی پاشدم رفتم در را از پشت چفت کردم و رفتم تو رختخواب امنه.

پسر نوجوان مادرش را در بیدمشک او می اندازد

بغلش کردم و نم نم رفتم سر لب و لوچش که دیدم اه اه چه بو گندی میده.در نتیجه دست انداختم تو شلوارش که غر زد.ولی کو گوش شنوا.در چند حرکت خواب امنه را پروندم و کسش را سه سوت خیس کردم فلم سکس هندی.

احساس مرد بودن میکردم چون سایز کیرم هم انگاری فرق کرده بود. .کردم تو ولی با احتیاط.با چند بالا پایین کردن امنه هم اه و ناله ش را شروع کرد.انگار که اونم داشت بیشتر از قبل حال میکرد و همش.

میگفت مواظب باش خب..نریزی تو و اه و اوه ……دیگه خیالمونم راحت بود.بعد سکس راحت دراز کشیدیم و راجع به سكس جوردي.

اما بات ازم پرسید که چی جوری راضی شد و بهم گفت که حواسش,رسیدیم اما بات زنگ زد نیما گفت تو کافه نشستن بریم پیششون. سكس جوردي رفتیم پیششون.اما بات معرفیمون کرد دست دادم و نشستیم .

بعد از کمی صحبت نیما گفت پاشین بربم یه دوری بزنیم.ما هم قبول کردیمو از کافه زدیم بیرون. سكس جوردي قرار شد با ماشین نیما بریم. پسره که اسمش امیرعلی بود کنار من راه می اومد.ازش خوشم اومده بود هم هیکل خوبی داشت هم قیافش خوب بود.

موقع سوار شدن خودمو مالیدم بهش ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﺩاﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻫﯿﮑﻠﻤﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﮑﻨﻪ.ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺖ.ﻧﯿﻤﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺳﻤﺘﻪ ﺗﺠﺮﯾﺶ.ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪﭼﯽ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﯾﻢ.ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻭﻧﻤﻮﻥ.ﮐﻼ‌ ﭘﺴﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮﺩﻥ.

ﻣﻮقع ﻧﻬﺎﺭ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻟﻤﺰﯼ ﻏﺬﺍﻫﺎﺷﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺩوﺴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ. سكس جوردي آﺭﻭﻡ امیرﻋﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﻣﯿﺪﯼ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ‌ ﭼﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﻔﺖ ﮐﺎﺭ ﺩاﺮﻡ سکس امریکای.

ﺷﻤﺎﺭﻣﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻣﯿرﻋﻠﯽﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺕ ﻧﯿﺎﺭ.ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ. سكس جوردي ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻭﮐﯽ ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﺣﺮﻓﺸﻮ ﻧﺰﺩ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﺭﻡ ﯾﻪ ﮐﻤﯽ ﮔﭗ ﺯﺩﯾم.

ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﺭﺳﻮﻧﺪﻥ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻦ اما بات ﺷﺪﯾﻢ. سكس جوردي اما بات ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﺍﻭﻣﺪ.ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﻋﺸﻮﻩ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩ فیلم سکس روسی.

ﮐﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻏﺮﻭﺏ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻤﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ.اما بات ﻧﺸﺖ ﭘﺎﯼ ﻟﺐ ﺗﺎﭖ ﭼﺮﺧﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﻧﺖ ﻣﻨﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﯾﺪﻡ اما بات ﯾﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﻮ ﺷﺮﺗﺸﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﻭﻡ ﮐﺴﺸﻮ ﻣﯿﻤﺎﻟﻪ.

مادر فاحشه پسرش را وسوسه می کند که با مقعد او رابطه جنسی برقرار کند

ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺟﻤﻮ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺩﯾﺪﻡ ﺩاﺮﻩ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﮑﺴﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ. سكس جوردي ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺎﻗﻼ‌ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ.ﮔﻔت ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﮐناﺭﺷﻮﺍﻭﻧﻢ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﯼ ﻋﺎﺷﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻮ ﻣﺮﺩﺍﯼ ﻓﯿﻠﻤﻪ پورن هستم ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺳﮑﺴﺸﻮﻥ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺯﻧﻮ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ سكس جوردي جوجه سینه بزرگ، کیر سواری را بسیار دوست دارد فیلم جوردی جدید.

بوده که منو و اما بات رفتیم تو بخاطر همین سعی کرده سكس جوردي بوده که از سوراخ در چوبی چیزی ببینه ولی دیده که تابلو میشه از بیرون باغ توسط نردبون میاد بالا و چون دور تا دور بالا پشت بوم هم علوفه بوده کسی متوجه دید زدنش نمیشده.

صبحونه را خوردیم و دوباره هوس کردم قبل از بیرون رفتن یه سکس دیگه بکنیم.اینبار از کون.پمادی را پیدا کردیم و نم نم کردم دم سوراخ کونش و بدون اینکه جایی دیده باشم چنان با مهارت کردم سكس جوردي تو که الان هم یادم میفته بخودم احسنت میگم.

روزها گذشت و ما همچنان با این دو گل نو شکفته سکسها کردیم تا اینکه وقت امتحانات رسید و بالاجبار به خانه هایمان برگشتیم.دیگر در تهران اما بات بود نه آمنه ای..زمان طی شد وجق زدیم و جق زدیم تا اینکه بزرگتر شدیم و برای خودم دوست دختر یافتم.

اما بات و امنه را بعد از چند سال تو عروسی برادرم دیدم که ماشالله خانمیهایی شده بودن.حرکتی نشد ولی با اما بات سكس جوردي تونستم تو خلوت حرف بزنم و کمی همدیگه را بغل کنیم و لب تو لب بشیم سکس کارتونی.

بعدها بعلت مهاجرت تقریبا از همدیگه بی خبر بودیم که شنیدم اما بات به امریکا رفته و تحصیل میکنه ولی امنه شوهر کرده و بچه هم داره. سكس جوردي تا اینکه امسال سیزده بدر امنه را بهمراه بچه ش تو همون روستا دیدم.

شنیدم که در حال طلاق گرفتن هستش.اونم که شنیده بود ما سیزده بدر میریم خونه باغی با پدر ومادر و بچه ش اومدن.از قبل خشکل تر هم شده بود. سكس جوردي هنوز هم قبراق و خوش اندام.جلوی جمع نمیشد راحت حرف بزنیم ولی به اشاره فهموندم که کارت دارم.

خلاصه اونقدر دنبال فرصت گشتیم تا اخ

سکس ایرانی خشن سکس زوری کس حشری سکس امریکایی سکس ماساژ سکس دوربین مخفی کیر کلفت کس دادن زازی اسکایم سکس با خاله سکس سینه

Brazzers – Mommy Got Boobs – Emma Butt Jordi El Nino Polla – Hold The Phone Not The Moan

سکسی قدیمی گاییدن به همسایه ات
سکسی قدیمی گاییدن به همسایه ات

One thought on “سكس جوردي مامان برازرز سینه هایش را گرفت تلفن را نگه داشت نه ناله

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *