کوس کردن والدین معلم کانت فرنس

کوس کردن کله کیرم رو کس حشریش

کوس کردن تی جی همیشه در مدرسه با اظهارات زیرکانه خود سریع عمل می کرد. به حدی که در نهایت او را با خانم ونتورا، معلم انضباطی مدرسه به دردسر انداخت. برادرش زاندر نزد او می آید تا درباره وضعیت فعلی اش صحبت کند. پس از مدتی متقاعد کردن، خانم ونتورا به جذابیت خانواده Xander Corvus می‌پردازد و واقعاً رها می‌شود. این یک کوس کردن والدین معلم سرسخت Cunt-Ference است! بازیگران پورن: زاندر کورووس / جولز ونتورا.

افتادروم گردنمومیک میزدطوری که کبودیش ته یه هفته باقی موند کوس کردن دکمه های پالتوموبازکرددرحالی که دستموگرفته بودوبادست دیگش دکمه هاموبازمیکرد .سینه هام ازلباسم زدبیرون انقدروحشیانه می مالید که دردم گرفته بود لباسمودادبالاوشروع کردبه گازگرفتن سینه هام درحالی که داغی کیرشوازروشلوارجینم حس می کردم بایه ترفندخاص لختم کرد یادمه سرم شده بود داشتم کوس کردن میلرزیدم نه ازسرماازترس.

کون دادن مامان خوشگل و پر گوشت ایرانی‌

الان براتون ميارم همين كه رفت من از لاي در توي خونه رو ديد زدم و بعد از يك کوس کردن دقيقه با يه كاسه پر از روغن اومد من هم تشكر كردم و در رو بست و رفت نقشه ام عملي شده بود آخه فقط ميخواستم بهش ندايي داده باشم كه من تنهام. يك ساعتي گذشت زنگ واحدمون به صدا در اومد رفتم در رو باز كردم ديدم همسايمونه با يه حوله تني از من ميپرسه كه آب شما هم سرد شده من يه مكثي كردم آخه جاخورده بودم بعد از چند ثانيه گفتم بزار ببينم روفتم توي آشپزخونه شير آب رو باز كردم و حالم خيلي بد شده بود راست كرده بودم خيلي كيرم بلند شده بود جوري كه ديگه نه حواسم به آب بود نه چيز ديگه اي فقط حواسم به اين بود كه كيرمو چجوري ميزونش كنم كه آبروم نره خلاصه کوس کردن با همون وضعيت بد رفتم دم در تا منو ديد كه قرمز شده چشمش به پايين افتاد با صداي تقريبا بلند گفت منم هول شده بودم با دستپاچگي گفتم بفرماييد تو اينجوري بده همسايه ها ببينن فكر بد ميكنن منم شير آبو باز گذشتم ببينم سرده يا گرم آخه ما هر دومون ميدونستيم براي چي درخونه يكديگه ميريم. ازم پرسيد آخه همسرتون اون كي مياد گفتم 2 يا 3 ساعته ديگه اومد تو.

که خیلی با جینگین.فاطمه اول شروع کرد به التماس ولی آخرش مجبور به این کار شد. کوس کردن آیدا و سمیرا به سینه خوابید روی زمین و فاطمه رفت جلوی کف پاهاشون و شروع کرد به لیسیدن.اول همش کف پاهای آیدا رو میخورد و اصلا طرف کف پاهای سمیرا نمیرفت.سمیرا گفت:چرا از عرق کف پاهای من نمیخوری؟
فاطمه گفت:تو رو خدا!!!تو پاهات خیلی بو میدن و عرقش تنده!این حرف و که زد سمیرا گوشیش کوس کردن رو برد روی حالت فیلم برداری و داد دست آیدا و صورت دو زانو نشست و صورت فاطمه رو برد بین کف پاهاش و کونش و نشست روی سره فاطمه جوری که صورت فاطمه روی کف پاهای سمیرا بود و پشت سره فاطمه

صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم کوس کردن .
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن کوس کردن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سکس سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت: کوس کردن تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به

آنال سکس کثیف

گفت میخوام امشب پیشم بمونی .حس بدی داشتم گفتم برای چی؟ بریدپیش خانومتون گفت من تورومیخوام نه خانوممو ،میخوام باتوبخوابم نه اون ،تومث عروسک می مونی دیوونم میکنی بهم نزدیک میشدوباحالت شهوتی حرفای تحریک کننده میزد نمی دونستم بایدچیکارکنم دویدم سمت درورودی اماقفل بود انقدرمحکم دسگیرشوتکون میدادم که تمام شیشه هاش داشت می لرزید اونم کناردرآبدارخونه کوس کردن وایساده بودوداشت نگام میکرد بلاخره گیرم آورد محکم بغلم کرد جیغ میزدم دیوانه وار اما هیچ کس به دادم نمی رسید مطمئنااگه نگهبانم میشنید به خاطرکارشم که شده نمیومدنجاتم بده .دستشودور کمرم حلقه کرده ومن نمی تونستم ازبین بازوهای پرقدرت ومردونش خلاص شم آخرش خسته شدم وزارزاراشک ریختم فرهاددستشوگذاشت پشت گردنم وصورتموچسبوندبه خودش بوی خوش ادکلنش هنوزتوبینیمه ،صدای ضربان قلبش توگوشم پیچیدخیلی تندمیزد کمی آروم شدم افتادم به هق هق ،یه چنددقیقه ای تواین حالت موندیم بعدصورتموکشیدم کنار،پیرهن بافتی که تنش بود ازاشک چشمام خیس شده بود کوس کردن صورت موگرفت طرف خودش توچشمام نگاه کردوگفت :عاشقتم حس میکردم داره خرم میکنه واسه همین باعصبانیت تف کردم توصورتش اونم یه سیلی محکم خوابوندتوگوشم طوری که گوشم سوت کشید ناخوداگاه ولم کردومنم سریع ازبین بازوهاش فرارکردم عصبانی بود اومد دنبالم دوباره گرفت منواما کوس کردن اینبارمهربون نبود ازروی شلوارجین باسنموگرفت داشتم می مردم ازترس وهی داشتم واسه رهای تقلامی کردم امافایده نداشت پالتوم ضخیم بودواجازه نمیداد که سینه هاموبگیره واسه همین منوبلندکردوبردتواتاق خودش پرتم کردرومبل وسریع شلوارشودرآورد خواستم دربرم کوس کردن اما نتونستم بلندمیشدم واون هی پرتم میکردرومبل.

انجمن کیر تو کوس

سکس کوس کوس ایرانی ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین لیه گوتی کوس سکس کون گنده

Parent Teacher Cunt-Ference
TJ’s always been quick with his witty remarks in school. So much so that it finally landed him in trouble with Miss Ventura, the school disciplinary teacher. His brother Xander, comes to the pick him up and to discuss what could be done about his current situation. After some persuading, Miss Ventura gives into the Xander Corvus family charm and really lets loose. It’s a vigorous Parent Teacher Cunt-Ference!

Pornstars: Xander Corvus / Juelz Ventura

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *