فیلم سکس گی سکسی پیمان با پسران خوشگل همسایه

فیلم سکس گی آب کیر منو قورت نداد

فیلم سکس گی کوسش تمام کیرمو سفید کرده بود حسابی‌ تو اوج لذت بود و از کس دادنش لذت می‌برد آبه کوسش تمام کیرمو خیسو سفید کرده بود .لذت میبردم وقتی‌ میدیدم کیر کلفتو بزرگم چه جوری میره تو کوسش و میاد بیرون و با خودش پرهی نازک بین سوراخ کونشو سوراخ کسشو با خودش می‌کشه بیرون .سفیدیه آبه کوسش سوراخه کونشو گرفته بود و با دیدن اینکه فیلم سکس گی اینقدر تحریک شده و زیر کیرم داره لذت میبره بیشتر تحریک میشودم و محکم تر میکردمش با دستم محکم به کنش ضربه میزدم و کوسش میذاشتم به هیچ عنوان هم دوست نداشتم ارزا بشم همین جوری که می‌کردم دراز کشید رو تخت و ناا خواسته من هم از پشت دراز کشیدم روش و به کردن اون کسه تنگ ادامه دادم فیلم سکس گی اینجوری کسش بیشتر تنگ شده بود از رو کوسش بلند شدم و از من مشروبشو خواست بهش دادم و خودم هم یه کم خوردم .

فیلم سکس یواشکی ‌ایرانی

و خوردن لباش اروم اروم دکمه های مانتوشو وا کردم دارزش کردم رو کاناپه خودمم هم به پهلو یه خورده رفتم روش فیلم سکس گی همینطور شروع کردم به مالیدن سینه هاش دستم رو از زیر تیشرتی که پوشیده بود کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم فیلم سکس گی.

به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش

و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری فیلم سکس گی بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه بطری اب خالی کرده بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت سکس ایرانی با دیدن کون سفید و قنبل کونش نا  فیلم سکس گی خوداگاه شروع کردم به خوردن کونش اصلا باور نمیکردم با همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب بکنمش.

کیرم تو کوسش .رفتم رو تخت و دولا شدم لبای قشنگو گوشت دارش رو بوسیدم که یکدفعه منو بطرف خودش کشید و مثل یه گرگه گرسنه شروع به مکیدن فیلم سکس گی لبم کرد دستاشو از هم باز کردمو بردم بالای سرش و انگشتم رو به نشونهٔ آروم بودن گذاشتم رو لبش یه کم آروم شده بود ولی‌ از شدت شهوت قلبش تند تند میزد از نوک انگشتاش بوسیدم اومدم پایین پیشونیشو صورتشو لباشو زیر گردنشو و هم زمان که لبام رو بدنش بوسه‌ میزدو میومد پایین دستام هم به همون اندازه بدن گرم و لطیفشو لمس میکرد می‌اومد پایین.زیر گردنشو بوسیدم سینه‌شو بوسیدم اومدم پایین شکمشو بوسیدم اومدم پایین تر کنار کس تمیزو سافشو بوسیدم و ۲ طرف کسشو بوسیدم رون هاشو بوسیدم و با دستم تمام بدنشو آروم نوازش می‌کردم جوری که فقط فیلم سکس گی نوک انگشتام بدن لطیفشو حس کنه یه بوسه‌ یه کوچیک به کوسش زدم و اومدم پایین.به محض تماس لبم با کوسش یه لرزهٔ شهوت رو تنش نشست و رفتم پان تر رونهاشو بوسیدم ساقه پاشو بارش گردوندم به شکم خوابید از پشت پاش بوسیدم رفتم بالا لپهای کونشو کمرشو گردنشو و دوباره برگشت و در عرضه یک چشم بهم زدن داغی لبهام و زبونمو وسط کوسش حس کرد .با ولع تمام کسشو میمکیدمو با نوک زبونم ششولشو لیس میزدم و سینه هاشو میمالیدم صداش حسابی‌ بلند شده بود .با ۲ دستش صورتمو گرفت و کشید منرو به سمت بالا و دوباره شروع فیلم سکس گی کرد به مکیدن لبهام تو این موقع دیدم شوهرش لخت بالا سرمون و داره لذت میبره از تماشای اون صحنه و کیرش تو دستشه.سریع کاندمو باز کرد زد به کیرمو و پاهاشو باز کرد آروم اول کیرمو مالیدم وسط کوسش و تمام ۲۰ سانت کیرمو با فشار کردم تو کوسش هم باورم نمی‌شد اینقدر تنگ باشه .تنگ بود و داغ .رونهی قشنگش تو دستام بود و کس قشنگو تنگشو می‌کردم و اون لرا هم از شدت لذت فریاد میزد .با دستش کیر شوهرشو گرفت و اونو به سمت خودش کشوند و شروع کرد به ساک زدن کیر پیتر تمام کیرم تو کوسش بود و با هر رفت و آمد کیرم تو کوسش فیلم سکس گی تخم هامو زیر کوسش حس میکرد و گاه گداری یه دستی‌ به زیر کیرم میزدو تخم هام رو فشار میداد ازش خواستم برگرده و دلاش کردم وای خدای من یکی‌ از بهترین کون‌هایی‌ بود که کرده بودم از پشت کوسش کاملا زده بود بیرون کیرمو فشار دادم تو کوسش و محکم از پشت تلنبه فیلم سکس گی میزدم و لرا داد میزد و میکفت بکن منو محکم تر بکن و بدون توقف فقط بکن از جلو هم شروع کرد به ساک زدن پیتر .

سایت برازرز

فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکسی در بیمارستان سکس دکتر ایرانی فیلم سکس دکتر فیلم سکسی دکتر دکتر سکسی سكس با دكتر سکسی با دکتر دیلدو

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *