فیلم سکس جدید داغ 19 ساله فاک بچه های بالغ اسکایلر ولنتاین

فیلم سکس جدید داغ 19 ساله عزیزم fucks بچه های بالغ

فیلم سکس جدید چند وقتی بود تو نخ خانم آرش بودم بزنم به تخته خوش بدن و خوش چهره بدن تو پری داشت.

خدارو شکر با من صمیمی بود و حس میکردم همیشه نسبت به من حس خوبی داره، چون گاهی اوقات باهام از چیزایی حرف میزد و درد و دل میکرد که مطمعنا به کس دیگه ای نمیگفت فیلم سکس جدید…چون مدام تکرار میکرد کسی نفهمه و تنها به تو گفتم.

تا اینکه یکی از دوستان تماس گرفت و دعوتم کرد خونشون برای دورهمی. قبول کردم و مشغول کار شدم که برام پی ام اومد از اسکایلر (مستعار) ، بعد از سلام و احوال پرسی گفت فردا شب میای و منم جواب دادم اره هستم چطور ؟

اسکایلر: آرش نیست رفته تهران، فیلم سوپر ایرانی میتونی دنبال منم بیای؟

عمو جانی: اره ولی شاید دیر بیامااااا فحشم ندی فیلم سکس جدید اسکایلر: نه زود بیا که یکمم میخوام باهات در مورد یه چیزی حرف بزنم تو راه. عمو جانی: خدا بد نده!

اسکایلر : باید حضوری بگم نمیتونم الان جایی هستم.
منم اوکی دادم و بای

علی زن مو فرفری داره اسم زنش اکرم است

اکرمو لخت کرده تا بکنتش

اندام اکرم بزرگ است
علی دوست داره زنشو از پشت بکنه
دست روی کونه زنش گذاشته کیرشو داخل کرده فیلم سکس جدید علی خوابیده اکرم روی کیرش نشسته بالا پایین میکنه.

علی زنشو به صورت سگی میکنه تا زنش گاییده بشه

مدام ذهنم مشغول این جمله میشد و فکرای مختلفی میزد به سرم.

خلاصه که اعصاب و روانم جر خورد

طبق معمول فردا زودتر اومدم خونه و اماده شدم و دستی به سر و روم کشیدم و ادکلن زده و شیک و پیک رفتم از خونه بیرون و زنگش زدم که دارم میام.

اسکایلر : اشغال خو زنگ میزدی که اماده شم من که هنوز کاری نکردم تازه خونرو فیلم سکس جدید تمیز کردم میخوام برم دوش بگیرم و اماده شم.

عمو جانی : یا خداااااا اینا که دو ساعت طول میکشه همش تو گفتی زود بیا منم اومدم دیگه، خبرت بدو زود برو منم وای خواهم ساد دم پارک نزدیک خونتون تا تمام شدی زنگ بزن بیام دنبالت.

اسکایلر : نه تورو خدا اینطوری دست پاچه ای بدم میاد فیلم سکس جدید. بیا قشنگ اینجا بشین که استرس نداشته باشم.

عمو جانی : نه نمیام تو کاراتو بکن من بیرون راحت ترم.

اسکایلر : گمشو بیا دیگه دختر ۱۴ ساله سکس ضربدری.

بازم اوکی دادم و راه و ادامه دادم تا رسیدم دم واحد و در باز شد.

موهای به هم ریخته… تاپ بنفش انی رنگ… دامن گشاد گل گلی فیلم سکس جدید… یه بالشتم تو دستش.

سلااااام کرد و منم بدون جواب سلام سکس عمو جانی یه نگاه سر تا پایی و یه خنده و به تمسخر گفتم همینجوری بیا خیلی بهت اومده.

گفت بیشعور … فیلم سکس جدید و با خنده پشت به من رفت و مدام میگفت که چرا بهش خبر ندادم زودتر.

منم در و بستم و رفتم رو مبل یه لم دادم و گفتم بدو زودباش.

با چهره عصبانی و خندون اومد و گفت به خدا قر بزنی همین ریختی میام دنبالت شرفت بره جلو همه.

منم گفتم تو خوشتیپم کنی با من بیای بیرون شرفم میره فیلم سکس جدید.

خندید و رفت…صدای در حمام و بعد از چند ثانیه صدای دوش.

کیر علی هم بزرگه و اکرم درد میکشه

علی عکس های سکسی زنشو در موبایل پخش کرده, سکس زن و شوهر در اتاق خواب.

سرم تو گوشبم بود که اومد بیرون . رفت توی اتاق و اماده شد و با یه لباش شیک و یه ارایش ملایم و تیپ خانمی و ناز اومد بیرون و شروع کرد به جمع کردن وسیله هاش و ریختن تو کیفش و گفت بریم ؟

گفتم نه صبر فیلم سکس جدید کن حالا نوبت منه برم دوش بگیرم.

با تعجب نگام کرد گفت دیونه راست میگی ؟ خو چرا نگفتی زودتر.

نا خواسته از دهنم پرید گفتم: منم میبردی حمام فیلم سکس جدید….!؟

اسکایلر گفت خیلی بیتربیتی, منظورم اینه که میرفتی خودت تا داشتم ارایش میکردم.

منم بهش فهموندم که به خاطر جبران انتظارم این و گفت و ازش خواستم که بگه جریان و که چه خبره.

نظرم و پرسید که اگر موافقم بحرفیم بعد بریم فیلم سکس جدید ، منم گفتم اره اتفاقا بهتره اینطوری سکس داستانی.

در دلش باز شد و جریان مزاحم تلفنیش و برام تعریف کرد و گفت که یکی از اشناهاشون بهش زنگ میزنه و پی ام میده و هیچ جوره ولش نمیکنه و میترسه آرش بفهمه جنگ به پا کنه…

نظرم و خواست که چیکار کنه و منم طبق معمول با توپ پر گفتم شمارش و بده من و با گوشی خودم به طرف زنگ زدم و با یه لحن خیلی تند بهش فهموندم که نباید دیگه مزاحم بشه و در این صورت شبونه به ناموسش تجاوز خواهد شد.

طرفم خدارو فیلم سکس جدید شکر خیلی عاقلانه رید به خودش و گفت ببخشید و نیازی نیست زنش خبردار بشه و خودش تکرار نمیکنه.

اسکایلر هم انکار دنیارو بهش دادن. وقتی با طرف حرف میزدم یه دست منو دو دستی گرفته بود و منتظر بود عکس العمل طرف و ببینه و دستاش عرق کرده بود و اشک تو چشماش بود که تا تمام شد و قطع کردم گریه که مرسی و لطف کردی و انگار از زندان ازاد شدم و از این حرفا…

منم سریعا عملیات اغوش درمانی و انرژی درمانی از طریق بوس و ناز و نوازش و پاک کردن اشکاش فیلم سکس جدید شیطون دات کام.

جواب داد و تقریبا ده دقیقه ای بی حرف و نقل اروم سرش رو سینم بود و دستش رو شونم و منم یواش یواش کج شده بودم از وزنش رو مبل که بهش گفتم عزیزم اگر خوب لوس بازیاتون و در اوردین لطفا پاشین دارین کم کم میخوابین روم.

بازم فضای خنده و شادی و عقد و عروسی تو کونامون و کلماتی مثل چقدر تو بی ذوقی و اه اه خاک تو سرت فیلم سکس جدید، و حیف من.

دوباره یه جمله از من که حال و هوارو عوض کرد

بهش گفتم پاشو… پاشو ببرمت حمام که چشات مثل خوناشاما شده با این ریملات و اشکات, دستی کشید تو صورتش و اشکاش و پاک کرد و گفت باشه بریم…

یه دفعه چشاش گرد شد و فهمید چی و قبول کرده و سرع جواب داد احمق من فکر کردم میگی بریم برسیم به مهمونی.

من با تو خلا توالتم نمیام چه برسه به حمام فلم سکس …تا دو دقیقه پیش با من بیرون میرفتی شرفت میرفت حالا یهو حمام برو شده پاشو نکبت بریم تا دیر نشده.

منم یه حس عجیب داشتم فیلم سکس جدید.
میدونید چی میگم… یه حرارت زیاد ، تپش نا منظم قلب ،کیرم از شدت شق شدن درد گرفته بود.

دهنم خشک شده بود.
دیگه جملاتم دست خودم نبود رفتارم تابلو و اونم پیدا بود تحریک شده.

بهش گفتم قربونت برم شوخی کردم من از خدامه تو دنبالم باشی همیشه خودت خر شدی زود شوهر کردی.

نگاهی بهم کرد و گفت مستی فیلم سکس جدید ؟
جوابی نداشتم بدم. فقط از دهنم پرید و گفتم ناراحت شدی ؟

اسکایلر گفت نه ولی تا حالا از این چیزا نگفتی چی شده یهو انگار عوض شدی !؟

بی اختیار گفتم فیلم سکس جدید پاشو تا گند نزدم راه بیوفتیم بریم دیگه واقعا داره دیر میشه.

رفتم به سمت ماشین و اونم تمدید ارایش کرد و اومد سکس دختر.

در و باز کرد نشیت و شروع کرد نگاه کردن من و هی نیش خند زد و میگفت خیلی واقعا کارت و بلدی فیلم سکس جدید…جدا خوب مخ میزنی…فهمیدم فلانی چطور خرت شد اون شب(اشاره به مخ زنی قبلی توی باغ)
منم هیچی نمیگفتم و فقط نیش خند همراه خجالت.

ازم خواست نگاهش کنم.

سکس ایرانی سوپر ایرانی فیلم سوپر فیلم سوپر امریکایی سکس پسر ایران سکس آبلا دنجر سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج

Skylar Valentine Hot 19yo babe fucks matured guys

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *