فیلم سکس ایرانی جدید همیشه در خیال این است که در محل کار خود یک رقصنده بورلسک باشد

فیلم سکس ایرانی جدید کثیف بوده خوش بحالش چه کیفی

فیلم سکس ایرانی جدید مازاد برلسک انیسا همیشه در خیال این است که در محل کار خود یک رقصنده بورلسک باشد، اما رئیسش فقط به او اجازه می دهد که در میزهای انتظار بماند، زیرا فکر نمی کند که او آنچه را که برای ستاره شدن لازم است دارد. دختر بچه جذاب فرانسوی امروز تصمیم می گیرد روزی باشد که به او ثابت کند اشتباه می کند.
بازیگران پورن: آنیسا کیت / دنی ماونتین

خیلی وقت بود به سایت داستان سکسی سر نزده بودم هر وقت که میومدم و چشم به داستاناش میخورد اونقدر با خودم ور میرفتم که چند بار تو یه روز ارضا.

میشدم و آخرش فقط یه حس کمر درد واسم میموند و سر دردتصمیم خودمو گرفتم تا دیگه داستان های سکسی رو نخونم تا خیلی با خودم ور نرمو ابم بیاد بجز وقتایی که واقعا بهش.

نیاز داشته باشمیادم رفت خومو معرفی کنم شیوا هستم 24 ساله و متاهل. یه چند سالی میشه که ازدواج کردم تو این مدت دو بارداری ناموفق داشتم که بعد اخرین بارداری چون برای.

برداشتن بچه نیاز به جراحی داشتم 3زارین شدم و طبق توصیه پزشک تا 45 روز نباید نزدیکی میکردم فیلم سکس ایرانی جدید روزای اول واسم مهم نبود از بس درد داشتم که اصلا بهش فکر نمیکردم ولی هر دو یا سه .

شب واسه اینکه شوهرمو ارضا کرده باشم وقتی میومد کنارم و بغلم میکرد دستمو اروم میبردم پایینو از رو شلوار کیر و خایه هاشو واسش میمالیدم انقدر که دیگه طاق باز میخوابید و فقط لذت.

میبرد منم میرفتم بین دوتا پاش و تخم سوراخ کونشو میخوردم اونقدر از خوردن تخماش فیلم سکس ایرانی جدید و مخصوصا سوراخ کونش لذت میبرد که بهش گفتم اگه کیر داشتم میکردم تو کونت تا بفهمی چ لذتی داره…

بعد خیلی اروم شروع کردم به زبون زدن به کیرش که که یه آبی هم ازش سکس الکسیس راه افتاده بودبه چند دقیقه ای این کارو ادامه دادم بعد همه کیرشو با ولع شروع کردم به خوردن و به قول امیر خیلی حرفه.

ای واسش ساک میزدم که دهنم پرشد از از منی (دروغ نمیگم میتونم مایع منی و تو دهنم فیلم سکس ایرانی جدید نگه دارم طعم خوبی داره عاشقشم ولی هیچ وقت به خوردنش فکر هم نکردم)بعد چند دقیقه رفتم سمت.

روشویی و دهنمو اب کشیدم و امدم یه لب حسابی از هم گرفتیمو خوابیدیم.تا چند وقت من فقط فیلم سکس ایرانی جدید به ارضا شدن امیر فکر میکردم تا اینکه دیگه حالم خوب شده بود و یه بارم پریود شده بودم…

(نمیدونم بقیه دخترام مثل من هستن یا نه ولی من وقتی پریودم خیلی حشری میشم)یه چند روزی گذشت خیلی دلم حوس کیر امیرو کرده بود ولی حیف،سر کار بود حتی اگه هم خونه بود حاضر.

نبود روضه شو باطل کنه مطمعنم میگفت باشه بعد افطار…یه روز صبح که از خواب بیدار شدم فیلم سکس ایرانی جدید دیم شرتم یه کم خیسه دستمو بردم تو شرتم کسم حسابی خیس بود خیلی وقت بود خودمو.

ارضا نکرده بودم گوشیمو برداشتم و یه چند تا فیلم تو گوشیم

داشتم پلی کردمشونو با نگاه کردن به فیلم دست به کسم میکشیدم اب از کسم راه افتاده بود یه انگشتمو کردم تو کسم و چوچولمو با انگشتم میمالیدم تا ارضا شدم بازم دلم میخاست.

ارضا شم یاد این افتادم که این فیلمارو از سایت داستان سکسی گرفته بودم مودمو روشن فیلم سکس ایرانی جدید کردم و تو تبلتم تایپ کردم(www.shahvani.com)منتظر بودم تا یه چند تا.

از این داستانای سایت داستان سکسی و بخونم شاید بیستا شونو خوندم تا اینکه واقعا بیحال شدم یه نیم ساعتی و همونجا رو تخت خوابیدم رفتم یه دوش گرفتم و منتظر اومدن امیر شدم…

یه چند روزی گذشت و من هرروز به یاد قدیما خودمو با داستان های سکسی سایت داستان سکسی ارضا میکردم امیر خیلی سرش شلوغ فیلم سکس ایرانی جدید شده بود اینروزا وقتی هم که میومد خونه فقط خواب.

و وقتی من خواب بودم اون بیدار تا سحری و صبح هم که خونه نبود…ساعت 10بود از خواب بیدار شدم مثل همیشه امدم سراغ سایت داستان سکسی عکساشو نگاه میکرم و داستاناشو .

میخوندم اصلا حواسم به گذر زمان نبود صدای درو شنیدم امیر بود خودمو به فیلم سکس ایرانی جدید خواب زدم اونم لباساشو عوض کرد و اومد کنارم خوابید،خیلی زود خوابش برد منم که حشرم زده بود بالا .

دستمو گذاشتم رو کیرش شروع کردم به مالیدن میدونسم اگه بخوام فقط به کیرش دست بزنم شاید زودتر از اون چیزی که فکر میکردم ابش میومد دستمو بردم تو شرتش کیر داغشو .

لمس کردم حس میکردم نسبت به قبل بزرگتر شده تو دستم گرفتم و فشارش دادم خایه هاشو مالیدم فیلم سکس ایرانی جدید صدای ناله هاشو میشنیدم بیشتر حشریم میکرد دیگه بیدارش کرده بودم کمک.

کرد شرتشو شلوارشو با هم در بیارم افتادم یه زبون به کیرش زدم که منو کشید بالا فیس تو فیس شده بودیم لباشو گذاشت رو لبام منم همراهیش میکردم داشت لبامو با حرص میخورد انگار تا .

حالا لبامو نخورده بود چند بار خواستم لبامو ازش جدا کنم که یه گاز کوچولو از لبام گرفتو این فیلم سکس ایرانی جدید یعنی هنوز میخواد لبامو بخورهمنو برگردوند رو تختو خودش اومد روم شروع کرد گردنمولیسیدن سینه هامو(سایز75).

از یقه تاپم اورد بیرون با دستاش داشت داشت

اونارو میمالید و با زبونش با نوکشون بازی میکرد و ولع اونارو میخورد ااااه صدام دیه درومده بود انقد خورد سینه هامو تا ارضا شدم ولی امیر هنوز ارضا نشده بود دستمو بردم سمت کیرش تا تو دست.

بگیرمش که نذاشتیه انگشتشو کرد تو دهنم منم واسش خوردمش انگشتو کشید بیرونو به فیلم سکس ایرانی جدید گذاشت رو سوراخ کونم داشت از این کار لذت میبرد به حالت سگی خوابوندم سوراخ کونو کسمو لیسید داشتم.

بیهوش میشدم یه انگشتشو کرد تو کونم زبونشو توکسم داشتم دیوونه میشدم انگار تو اسمونا بودم که دوباره ارضا شدم و بیحال خوابیدم فیلم سکس ایرانی جدید رو شکم.ازم پرسید بسه یا هنوزم میخوای بخورمت خانوومی؟

بهش نگاه کردمو با یه لبخند بهش گفتم من که هنوز کیرتو نخوردم ارضا شدنم بدون اینکه تورو ارضا کنم حال نمیده-(-میدونم کیر خودمم در حال انفجاره مگه نمیبینیش ولی یک ربع بیشتر به اذان.

نمونده پاشو یه چایی بزار واسم اینقد بهت حال دادمخودمو جمع و جور کردمو رفتم اشپزخونه چایسازو روشن کردم و بهد چند دقیقه چایی رو دم.تو این فاصله رفتم دستشویی و خودمو تمیز شستم. …

تازه چیدن میزو تموم کردم که صدای اذانو شنیدم امیر هم اومد همه لباساشو پوشیده بود بهش گفتم مگه قرار نبود روضتو با فیلم سکس ایرانی جدید کیر زدن به من باز کنی هووم ؟-بزار یه حالی به این شکم بدم یه انرژی .

هم بدست بیارم که حد اقل وقتی دارم اون کس خوشگلتو تلمبه میزنم کم نیارم -)…….میزو جمع کردمو ظرفارو شستم فیلم سکس ایرانی جدید اومدم تو پذیرایی دیدم نشسته جلو تلویزیونو داره مستند میبینه منم که از این .

شبکه مستند زیاد خوشم نمیاد رفتتم پیشش نشستمو شروع کردم به شیطنت. .سرمو گذاشتم رو کیرش شق کرده بود شلوارشو دراوردم نشستم رو زمین و از سوراخ کونش تا سر کیرشو میلیسیدم .

داشت اهو ناله میکرد نوک سینه هامو گرفته بود تو دستاش و داشت اونارو میمالید حس فیلم سکس ایرانی جدید کردم یه چیزی از کسم اومد بیروون دست کشیدم رو کسم کسمو مالیدم میخاسم دستمو یه .

تف بزنم که اه خدا چی میدیدم انگار تازه پریود شده بودم از ای کار منصرف شدم رفتم نشستم رو پاهای امیر و با یه دست کیرشو گرفتم تو دستامو میکشیدم رو کسم لبام رو لبش بود… .

سینه هامو میخورد و منم با یه دستم سرشو به سمت سینه

هام فشار میدادم ازش میخواسم محکمتر واسم میک فیلم سکس ایرانی جدید بزنه کسمو هر از گاهی میزدم به کیرش نبض کسم با دیدن کیر سریعتر میزدحس خوبی بود نشستم رو کیرش با دوبار بالا و پایین.

میرفتم که با دستاش محکم منو نگه داشتو همه ابشو تو کسم خالی کرد…نمیخواستم به این زودی تموم شه به حرکتم ادامه فیلم سکس ایرانی جدید دادم بعد یه دقیقه منم ارضا شدم…اولین بارم بود که .

خاطره مو نوشتم خیلی طولانی شد مرسی از اینکه وقت گذاشتید و خوندید امیدوارم لذت برده باشین.اشکالی چیزی هم داره اگه به بزرگی خودتون ببخشید. بووووسنوشته.

شیوا فیلم سکس کثیف ایرانی که توش فیلم سکس ایرانی جدید داف حشری داره سوراخ کون پر پشم پسر ایرانی رو میخوره و لیسش میزنه خیلی‌ شهوتی کننده و باحاله پسره اینقدر خوشش اومده .

که کیرش داره منفجر میشه معلوم نیست درجه حشرش اون موقع چقدر بوده سکس ایرانی ولی هرچی‌ که بوده خوش بحالش چه کیفی کرده دختر هم کونشو میخوره هم خایه‌ها و کیر پسره رو وسط کار لیس میزنه، یه سکس توپ به تمام معنا.

رفت بالای سره آیدا و جورابش رو در آورد و کرد توی دهن آیدا و نشست روی شکم آیدا و کف پاهاش رو گذاشت روی صورت زن من!!!!!بقیه.

هم که اومدن توی خونه و سمیرا رو گرفتن زیره مشت و لگد .دو تا زن جوون با فاطمه خانم بودن!دو تاشون اندام های خوش فرم و خوشکل بودن.

سمیرا دهنه آیدا و با کف پاهاش میکوبوند توی صورتش!!!!این طرف نمیدونین داشتن با سمیرا چه کار فیلم سکس ایرانی جدید میکردن!!!!!فاطمه داشت با گوشی فیلم میگرفت و دوتا خواهر شوهراش.

مالیدن کوس از روی شلوار سکس کس

ساعتی گذشت که زنگ خونه به صدا در اومد.از چشمی در نگاه کردم دیدم فاطمه و دخترش و دو تا زن جوون دیگه همراهشن.

من رفتم توی اتاق از بالای در نگاه میکردم.آیدا در رو باز کرد فیلم سکس ایرانی جدید.دیدم دختر فاطمه کف پاش رو از کفش در اورده بود و با جورابای کثیفش زد توی دهن آیدا.

ساک زدن سکس جوردی لزبین سکسی لزبین ایرانی بکن بکن سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین

Burlesque Excess

Anissa is always daydreaming about being a burlesque dancer at her work, but her boss only lets her wait tables, because he doesn’t think she has what it takes to be a star. The sexy French babe decides today is the day she’s going to prove him wrong.

Pornstars: Anissa Kate / Danny Mountain

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *