فیلم سکسی جنده کوس پاره چه ساکی میزنه قبل از سکس که دیدمش

فیلم سکسی جنده کوس پاره چه ساکی میزنه قبل از سکس که دیدمش

فیلم سکسی  بکنید فقط سریعتر!حمید یه نگاه بمن کرد گفت باشه حالا اون بالش خوشگل و اون ملافتو بده!فکر کردم خداروشکر باز زیر ملافه بهتره کارشون پیش بره،بالشو پرت کردم سمتش.

ملافه رو هم خودش برداشت!اما انگار فکر دیگه ای تو سرش بود!ملافه رو زمین نصفه نیمه پهن کرد و دست نسیم رو گرفت و اونو کشید سمت خودش!چیزی نگفتم،صدای بوسیدنش اتاق رو گرفت کوس میده و ساک میزنه .

با هر بار بوسیدن تکه ای از لباساشون کم میشد ،نسیم شلوار جین تنگی پوشیده بود وزیر مانتو سوتین هم نبسته بود!سعی کردم حواسمو پرت کنم و یه مجله خیاطی که بغلم بود رو نگاه کنم اما نفیس های عمیق و نجواهای سکسی زیرلبی.

حمید و نسیم تو گوشم می اومد و حواسمو پرت میکرد.حمید کاملا لخت شده بود و آلت تناسلی مردونشو داده بود دست نسیم فیلم سوپر جنده سن بالا !نسیم انگار تجربه اولش نبود با دقت لیسش میزد و آروم فیلم سکس.

کلاهک کیر رو تو دهنش فرو میکرد کلیپ سکسی .فضای اتاق کاملا فیلم سکسی شده بود صدای از چیزی نمی اومد جفتشون حضور منو فراموش کرده بودن،نسیم بدن سفیدی داشت،سینه هاش تناسبی به اندامش نداشت سکس سه نفره.

کمی بزرگتر از سنش بود،موهای قهوه ای روشن داشت و تقریبا بدون مو بود.حمید یه کاندوم از جیب شلوارش در آورد و اونو کشید رو کیرش و با خشونت دست نسیم رو کشید و پاهاشو باز کرد و با بیقراری و شهوت به نسیم چسبید.

صدای گنگ و خفه آخ نسیم،-یوااش حمیدیه لحظه باعث شد یه حس عجیبی بهم دست بده!بدن حمید رو بدن نسیم کشیده میشد و کمرش با نیروی بیشتر، تو بدن نسیم فرو میرفت،با هربار فرو کردن آهی از نسیم بلند میشد.

سینه هاش متورم شده بود گاهی حمید تو مشت، میگرفتشون و میک میزد!دیگه فقط داشتم حمید و نسیم رو نگاه میکردم و زیر شکمم غلیانی از فعل و انفعالات بود کلیپ سکسی جنده کوس.

حمید یه لحظه سرشو سمت من گرفت ومنو دید که دارم بادقت نگاشون میکنم!لبخند کمرنگی زد و گفت بد نگذره دخترعمو!تند سرمو برگردوندم!فعل و انفعال لای پاهام بیشترشده بود، سکس عاشقانه و موجی از شهوت زیر.

پوستم به همجای بدنم کشیده میشد،بی اختیار دستمو لای پام گذاشتم،داغتر از همیشه بودم،صدای حمید و نسیم قطع شده بود،سرمو برگردوندم.کارشون تموم شده بود و وسط اتاق به من زل زده بودن.

ملافه ای که برا سکس بهشون داده بودم هنوز پهن بود،با دستم کشیدم سمتم و رو خودم انداختم کلیپ فیلم سکسی دومین باری بود که پا تو خونه اش می ذاشتم. تو جاسیگاریش دیگه جا نبود و چند تا ته سیگار رژی افتاده بود روی میز.

یاد دو هفته قبل افتادم. روزی که با هم رفته بودیم بیمارستان. نزدیک بود پسر جوونی که مثل اسب از پله ها پایین میومد بخوره بهش فیلم سکس جدید.

ناخودآگاه خودشو کشید سمت من و دست آزادم حلقه شد دور شونه های ظریفش. یه لحظه برگشت و خیره شد تو چشمام. کافی بود یه کم سرمو جلوتر ببرم تا لبم بره رو لباش. رو لبای خوردنی لعنتیش.

یه لحظه دست و دلم لرزید. پسر جوون عذرخواهی کرد و سریع رد شد. سایه کلیپ سکسی نگاهشو ازم گرفت و منم دستمو از دور شونه هاش برداشتم فیلم سوپر خارجی خانوادگی.

هر موقع تو چشمام خیره می شد برای چند لحظه زمان توی ذهنم متوقف می شد. درست مثل اولین باری که دیده بودمش فیلم سکسی جنده کوس پاره چه ساکی میزنه قبل از سکس که دیدمش.

همون روزی که از دست رامین و یکی از طراح های شرکت کلیپ سکسی داشتم زمین و زمان فیلم سکسی کوس بلوند رو به هم می ریختم و عسل جرات نداشت حتی نفس بکشه. نصف خراب کاریا نتیجه سر به هوایی و بازیگوشی های عسل بود.

داد و فریادم که تموم شد رو به عسل که میدونستم واسه اخم و تَخمم هم ضعف می کنه، با تشر گفتم هر چی قرار ملاقات واسه امروز دارم کنسل میکنی با این که بار اولش نبود که عصبانیت منو می.

دید ولی انگار زبونش گیر کرده بود تو حلقش. طول کشید تا به حرف بیاد. آروم و با تردید گفت ولی…

از زمانی که یک ویدیوی جنسی برایش فرستادم منتظر ملاقاتمان بودم

خانم مهندس برومند خیلی وقته که منتظرِ… کلیپ سکسی بدون این که صبر کنم جمله اش تموم بشه پشت کردم بهش و با صدای بلند گفتم برومند یا هر کس دیگه فرقی…

زن مطلقه بعد از جدایی از همسرم فقط خود ارضایی فیلم سوپر کوس می کردم ؛ با کسی سکس نداشتم تا اینکه از طریق فیس بوک با دختری به نام فاطمه آشنا شدم.دختری بود با پوست سفید و چشمان عسلی .

فقط دماغش یکم بزرگ بود ولی صورت زیبایی داشت ، چادری بود ولی قبل از فیلم سکسی که دیدمش ، سینه هایی با سایز 80 و با کون برجسته و کوس بزرگ داشت کلیپ سکسی جنده کوس سکس ایرانی .

وقتی باهاش چت می کردم حتی فکر هم نمی کردم ببینمش چه برسه که باهاش سکس کنم ، فاطمه قبلا ازدواج کرده بود و جدا شده بود و اما ارتباط فیلم سکسی ما از جایی شروع شد که شب بیدار بودمو او هم بیدار.

از مسنجر فیس،بوک بهش پیام دادمو کلیپ فیلم سکسی جنده کوس ، ته دردو دلش رسید به شماره دادن ، از فردا شب با هم چت می کردیم که بعداز چند شب خیلی حشری بودمو رفته رفته صحبت به سکس چت رسید ، اونم می گفت دو ساله سکس نداشته .

اون شب حسابی از خجالت هم در اومدیم ولی فردا پیام داد که احساس گناه می کنه و قرار شد همو ببینیم ، هوا خیلی سرد،بود و تو پارک قرار گذاشتیم ،15 دقیقه دیر کردمو مجبور شدم از دلش در بیارم .

بردمش کافه شاپ و بعد از کلی صحبت ، فیلم سکسی تو مسیر برگشت بهش،گفتم میخوام ببوسمت میای خونمون.بارون میومد و گفت اگه فقط بوسه باشه میام..

من.که می دونستم تا نکنمش نمیگذارم بره ولی با خودم گفت اگه اجازه نداد هم ، یه لب ازش بگیرم غنیمته…خونه ما طبقه سوم بود و بدون اسانسور فلم سکس افغانی.

با هم وارد شدیم و خیلی طبیعی رفتار کردیم کلیپ فیلم سکسی جنده کوس .(مادرم معلمه و در شرف بازنشستگی و صبح ها سر کار و پدرم فوت شده و من تک فرزندم) با همسایه ها رفت و آمد نداریم.

وقتی وارد اتاق شدیم اول بخاری رو روشن کردم و تعارف کردم بشینه ، چادر رو از سرش در اوردمو دستاشو گرفتم تو دستام ، گرم که شد خودش کاپشن و پلیورشو در اورد.

کشیدمش تو بغل خودم و لب ازش می گرفتم ، درازش فیلم سکسی ،کردم.کف اتاق و بالش براش،گذاشتم.(تخت ندارم) با پر رویی روش خوابیدمو لب میگرفتم ازش، دستم رو سینه هاش بود قمبل.

محبوبه؟مایعات لزج و لیزی داشت از بدنم خارج میشد،تو خودم مچاله شده بودم،بی رمق زیر ملافه گفتم:چیه؟-بیا بیرون،چی شد ملافه رو ازسرم برداشتم و بیرون اومدم.

کل بدنم گُر گرفته بود!رو به نسیم کردم و گفتم میخوای بری؟با تعجب داشت نگاهم میکرد، فیلم سکسی با سر تایید کرد.بلند شدم،رو پام نبودم،پام می لرزید.بلند شدم،ریختن مایع بیشتر شد انگار آتشفشانی از مواد مذاب داشت از بدنم .

میریخت!نسیم انگار متوجه حالت مردد و دستپاچه من شده بود،دستمو گرفت و گفت یکم دراز بکش و دم گوشم گفت پریودی؟سرمو به نشونه نه تکون دادم،رو به حمید کرد و گفت یه لحظه روت رو بکن.

اونور!حمید با تعجب داشت نگاه میکرد،شونه ای به بالا انداخت و کمر به بالا رو به در شد سکس سه نفره نسیم تو چشام زل زده بود،و به وسط پاهام نگاه کرد کلیپ سکسی دختر جنده.

ودستشو بین پاهام گذاشت،و کمی فشار داد،ناخوداگاه کمرمو به عقب بردم و چشمهایم رو بستم فیلم سکسی خارجی،دلم میخواست رو بدنم دست بکشه،دست دیگشو رو صورتم گذاشت و لب هاشو رو لبم گذاشت.

چشمامو نیمه خمار باز کردم،و باهاش همراهی کردم!لبش طعم شکلات نعنایی میداد،بدمزه نبود!دستش رو زیر ساپورتم برد فیلم پورن خارجی،و لبه های کس و شیارشو لمس کرد،رو پا بند نبودم فیلم سوپر سکسی.

کامل رو پشت دراز کشیدم و نسیم رو خودم کشیدم!و شروع به مکیدن لب بالاش شدم،مایع تو بدنم روانتر شده بود،نسیم دم گوشم گفت دلت میخواد بیام پیشت کلیپ سکسی خانوادگی ؟آروم و نجواگونه گفتم بیا.

بدون اون!اشاره به حمید کردم فیلم سکسی با سکس !نسیم چشمکی به نشونه تایید حرفام زد و با صدای بلندتری گفت منو می رسونی بیرون فیلم سکسی خانوادگی ؟از هم جداشدیم کلیپ سکسی کوس خارجی.

حمید داشت نگاه میکرد،هنوزم نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده!فقط با تعجب اینبار به هردومون نگاه میکرد.

پورن استار پورن هاب فیلم سکسی ایرانی داستان سکسی سکسی ایرانی

BBCPIE Huge Black Dong Creampies Numerous Times In White Girl

Innocent Coco Lovelock Sucks The Soul Out Of Big Dredd Petite Blonde Step Daughter Finger Fucked For Many Fans

Polish slut Misha Cross hardcore DP sex irani Tiny blonde cutie Coco Lovelock is out in the backyard enjoying a lovely Easter afternoon.

when huge boyfriend Michael Swayze arrives with a basket full of eggs, ready to hide them for the egg hunt xnxx hard.

When Coco finds the last egg she opens it to find a note from Michael asking if they could fuck like bunnies, Coco agrees but only if he eats her out first.

SWALLOWED Coco and Aria are cock swapping sluts Defloration tube Kinky Family – I fuck my stepsis Coco Lovelock for money.

Coach Bobby treats teammates Avery Black, Coco Lovelock and Diana Grace to some pizza after their soccer practice.

but when he’s getting some rest on the couch, the girls come up with a devious plan xnxx hindi.

Games With the Bosses Daughter Coco Lovelock Guess What I Put In Your Mouth Coco Lovelock Slutty blonde teen Coco Lovelock swallow and suck cock deep down.

her throat and get her juicy pussy pounded hard Super Tiny Stepsis Coco Lovelock Loves Sucking Up Before Mom Comes.

فیلم سکسی جنده کوس پاره چه ساکی میزنه قبل از سکس که دیدمش
فیلم سکسی جنده کوس پاره چه ساکی میزنه قبل از سکس که دیدمش
افلام سكس
افلام سكس زنجي بزب اسمر كبير ينيك شقراء بحركات سريعة
دانلود فیلم سکسی
دانلود فیلم سکسی میلف حشری سارا جی و کس دادن به دانشجو استاد با شاگردش Sara Jay
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *