فیلم سکسی گی اولین بازی دوتایی داغ پسران مغرور

فیلم سکسی گی و بدون مکس شروع کرد به بوسه های ریز زدن روی کسش

فیلم سکسی گی چهره‌های جدید جاش کالینز تریستان وست، هر دو اولین پسرهای خود را با لذت بردن از رابطه جنسی پرشور خود انجام می‌دهند. جاش کالینز، تریستان وست. پسران مغرور.

کوس تپل و سفید بی مو مثه تو فیلما کیر منم مو نداشت کیر نرم و کردم تو سوراخ کوسش فیلم سکسی گی گیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار فیلم سکسی گی کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف سکس ایرانی پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات رو بکن توی کفش که بوش فیلم سکسی گی بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا رفت در خونه فاطمه و اوردش اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل کوس خیس لیسی با صدا سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه

سکس پیمان با زن خوشگل همسایه

لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی فیلم سکسی گی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم رو بردم تو شرتش و گذاشتم رو کسش که انگار یه بطری اب خالی کرده بودن روش کس تپل و ور قلمیدش کیرمو به حدی شق کرد فیلم سکسی گی که از دردش داشتم منفجر میشدم با خودم میگفتم الانه که کیرم از وسط نصف بشه خلاصله بهش گفتم برگرده که کونشو هم ببینمو لمسش کنم وقتی برگشت

همیچن کونی مواجه بشم کیرمو گذاشتم لای کونش و بهش اصرار کردم که اجازه بده از عقب بکنمش ولی عصبانی شد و نذاشت منم همینجوری لا پایی میکردمش بهش گفتم چند مین صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف سکس ایرانی روغن رو ریختم رو کونش فیلم سکسی گی و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود خیلی تنگ حتی

فیلم سکسی‌ هیکل خفن و حشری که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد  فیلم سکسی گی بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه فیلم سکسی گی سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن سکس ایرانی فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس فیلم سکسی گی میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید کوس تپل بی مو.

بالای کس و روی چوچوله و کشاله ی ران هم نداشت،تمام چیزی که در دسترسش بود را بوسه میزد و بو میکشید.متوجه شده بود نفس فیلم سکسی گی واقعا نایی برایش نمانده و نصفش به خاطر شرم و خجالتش است. مریم بیشتر تحریک شد اصلا میخواست که نفس خجالت بکشد.دستانش را از ران هایش به سمت بالا کشید و روی سینه های نفس گذاشت و شروع به بازی بازی کردن با آن دو کرد. نفس چشمانش را باز کرد.صحنه ای که میدید بر شهوتش افزود.دستان لاک قرمز خورده ی مریم سینه هایش را میفشرد و با نوک سینه اش بازی میکرد.سر مریم بین پاهایش بود و از بوسه های ریز دست بر نمیداشت.نفس دیگر حس کرد تمامش ماله مریم است.تمام وجودش نیازش را فریاد میزد.حتی نمیتوانست جلوی ناله هایش را بگیرد. مریم به طور ناگهانی همانطور که با سینه های نفس بازی میکرد زبانش را روی کس سفید نفس کشید.نفس شوکی واردش شد و سعی کرد پاهایش را جمع کند که مریم ضربه ی محکمی روی سینه هایش زد.نفس از درد دادی زد و سریع گفت:ببخشیید ببخشیید خانووم. مریم با فیلم سکسی گی چشمان توبیخ گر و جدی بدون اینکه حرفی بزند نگاهش کرد.سپس دوباره رفت سراغ کس دختر بی پناه.با ارنج هایش پاهای نفس را باز کرد و نوک سینه هایش را در دستانش گرفت.زبانش را بیرون اورد و به نفس که با وحشت و شرم نگاهش میکرد نگاه کرد.سپس ادای لیس فیلم سکسی گی زد و تحریک کردن چوچوله را روی هوا و یکم بالاتر از کسش در اورد.نفس واقعا با این حرکت مریم خیس شد و خلع سلاح. مریم از ذوق چنین کاری خندید و ناگهان زبانش را روی چوچوله قرار داد و به صورت طولی شروع به لیسیدن کرد.نفس فقط ناله میکرد. فیلم سکسی گی مریم دست از کارش برداشت و گفت:نفسم منو نگا قوربون تنت برم منو نگاه گوش بده ببین چی میخوام ازت.

فیلم گی ایرانی سکسی در بیمارستان سکس دکتر ایرانی فیلم سکس دکتر فیلم سکسی دکتر دکتر سکسی سكس با دكتر سکسی با دکتر دیلدو سکسی دکتر

teen big cock

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *