فیلم سکسی افغانی خدمتکار برای پرورش

فیلم سکسی افغانی كير شق كرده اش را به زور چپوند تو كس زنه

فیلم سکسی افغانی بادی هالیوود، آگوست تیلور، خدمتکار جدید تنومند را در خانه اش کشف می کند. بادی هر راه ممکنی را امتحان می کند تا از نزدیک به سینه زیبایش نگاه کند، بنابراین عمداً خانه را به هم می زند و تماشا می کند که خانم تیلور در حالی که خم شده و سینه هایش را تکان می دهد، تمیز می کند. آگوست به زودی به تاکتیک‌های یواشکی بادی می‌پیوندد و تصمیم می‌گیرد با رفتارهای نامناسب برای فیلم سکسی افغانی تقویت امیال جنسی او بازی کند! بازیگران پورن: آگوست تیلور / بادی هالیوود.

دستمو بردم سمت کیرش چشمام داشت گرم میشد که پرهام صدام کرد و اصرار که بیا پیش ما بخواب گفتم خیلی خستم پرهام فیلم سکسی افغانی واقعا نمیتونم گفت میخوای ماساژت بدم گفتم آره اومد و بهم گفت دمرو بخواب دمر شدم و شروع کرد به ماساژ دادن از کتفم شروع کرد و رسید به کمرم و کم کم رافت پایین باسنمو و رونمو و دوباره اومد بالا دستش و کرد از زیر تی شرتم به ماساژ دادن آرومم در گوشم باهام صحبت میکرد داشتم یه جوری میشدم همونطور که ماساژ داد از زیر فیلم سکسی افغانی لباس دستشو به بغلای سینم رسوند و شروع کرد به ماساژ دادن دیگه هیچی نفهمیدم باسنمو آوردم بالا و شروع کردم به مالیدنش به کیر پرهام اونم دست انداخت و سینه هامو چنگ زد و شروع کرد به مالوندن سرشو آورد چسبوند به لبم و سریع ازم لب گرفت . لبم و میخورد سینه هامو میمالید و لباسامو فیلم سکسی افغانی از تنم در میاورد تو شوک بودم نمیدونستم این کار درسته یا غلط اما نمیتونستم از سکس بگذرم دراز کشیدم و پرهام اومد روم لباسای خودشو در آورده بود ازم لب میگرفت و تنم و میمالید و سینه هامو فشار میداد و میمالوند و کیرشو لای پام فشار میداد اومد پایین تر و شروع کرد به خوردن سینه هام تو همین حالت دستشو برد پایین و گذاشت رو کسم و شروع کرد به مالیدن منم دستمو بردم سمت کیرش و شروع کردم براش مالوندن . کم کم رفت پایینتر سرشو گذاشت فیلم سکسی افغانی رو کسم

فیلم مالیدن کوس دختر خوشگل ‌ایرانی

تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد فیلم سکسی افغانی منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم فیلم سکسی افغانی یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این

صبر کنه تا من برگردم رفتم از اشپزخونه شرکت روغن زیتون اوردم گذاشتم بقلم گفتم صبر کن یه خورده بمالم رو کونت که راحتتر فیلم سکسی افغانی بشه حرکت کیرم تا تو هم بیشتر حال کنی خلاصه با این حرف روغن رو ریختم رو کونش و انگشتام لای کونش بود با دوتا انگشتم سوراخ کونشو میمالیدم اونم دیگه خیلی حشری شده بود اروم انگشتم رو کردم تو جیغ زد گفت در بیار واقعا تنگ بود سکس ایرانی خیلی تنگ حتی انگشتم هم نمیرفتم تو منم حرفشو گوش نکردم بیشتر فشار فیلم سکسی افغانی دادم تو دیگه حرکت دستم رو تند

سکس توپ و با کیفیت ‌ایرانی

اون موقع زياد در مورد سكس اين جور چيزا نميدونستم. روز موعود فرارسيد من وسايل سفرمو برداشتم سوار تريلي شدم ديدم شوهر عمه ام تنها نيستن ويك راننده فیلم سکسی افغانی ديگه همراهش هست.به تنهايي رانندگي خسته كننده بود.راه افتاديم شوهر عمه ام واين كمك راننده اش اسمش عباس بود اينها نوبتي رانندگي ميكردن وجاشونو خسته ميشدن عوض ميكردن درضمن از خصوصيات شوهر عمه ام و كمك رانده اش بگم شوهر فیلم سکسی افغانی عمه ام قد متوسط چهارشونه حدود 30 سالش هست وعباس هم 38 اينا يك مقدار هيكلي كچل و سيبيل داشت 3 روزي توراه بوديم شوهر عمه ام با كمك راننده خيلي راحت بود. يكسري شوخي هايي ميكردن از اين جور كار كاميوني كه ما سوار بوديم مدلش اينترناش بود.بعداز سه شب تو راه بوديم به سه راهي شيراز فیلم سکسی افغانی كه رسيديم شوهر عمه ام گفت نگه دار كار دارم من بلند شدم اين شبي بيرون چيكار داره؟ديدم رفته رو مخه يك زنه كه كنار راه وايستاده يكسري داره باهاش حرف ميزنه از عباس پرسيدم كه حسن(شوهر عمه ام) با اون زنه چيكار داره يك نيشخندي زد گفت يعني تو نميدوني گفتم : نه از كجا سکس ایرانی بدونم گفت: بنده خدا سه شبه تو كفه ميخود امشب دلي ازعذا در بياره من زياد از حرفاش چيزي نفهميدم خلاصه اين حسن با اون زبون بازيهاش و كلكايي كه بلد بود زنه رو كشوند تو ماشين و سوارش كرد يك زن 30 سال بود با هيكلي توپروگوشتي بود زياد خوشگل فیلم سکسی افغانی نبود ولي اندام خوبي داشت اين عباس هم داشت بد جور به دلش صابون ميزد زنه يك كم وسايل داشت حسن عقب كاميون گذاشت. حسن:اين خانم اينجا ماشين گيرش نيومده و وسايل زياد هم داره گفتم برسونيمش عباس:اشكال نداره حداقل بك بار فیلم سکسی افغانی توعمرمون ثوابي كرده باشيم. حسن :مليحه خانم بفرماييد بالا مليحه:ببخشيد باعث زحمت شديم عباس:شما رحمتين

فیلم لز

سکسی افغانی سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی

Maid To Nurture
Buddy Hollywood discovers August Taylor, a busty new maid in his house. Buddy tries every way possible to get a closer look at her gorgeous bosom, so he purposely messes up the house and watches as Ms. Taylor cleans while bent over and jiggling her tits. August soon catches onto Buddy’s sneaky tactics and decides to play along by acting inappropriately nurturing to his sexual desires!

Pornstars: August Taylor / Buddy Hollywood

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *