فیلم سوپر پیتون سیمونز بیبی داغ و خیره کننده بهم می خورد و سپس

فیلم سوپر پیتون سیمونز بیبی داغ و خیره کننده بهم می خورد و سپس دوباره بازسازی می شود

فیلم سوپر نیم ساعت طول کشید تا از گنگی و شوک در بیام! بعد که برا صبحانه پایین رفتم به زن عمو گفتم شاید امروز یه دوست قدیمی اومد پیشم!زن عمو اول کمی جا خورد،چون سابقه نداشت کسی برا دیدن من بیاد!گفت خوب ازش بخواه نهار بمونه!نه زن عمو.

زود میره!چرا باید زود میرفت!؟سوالی که زن عمو نپرسید!حدود ساعت ده زنگ خونه زده شد!قلبم داشت کنده میشد فیلم سوپر ،الان باید به بهترین شکل نمایش اجرا میکردم با عجله پله های فلزی رو پایین اومدم.

تو حیاط که رسیدم در خونه باز شد،انگار همه چیز متوقف شده بود!و کارگردان هنوز فرمان شروع نمایش رو نداده،دروازه نیمه باز،من تو حیاط،پشت به در وردی خونه و روبرو دروازه و احتمالا زن عمو در قاب در ورودی خونه!هرسه منتظر شروع فرمان سه.دو،یک!حرکت بودیم!

دختره ریز میزه که کمی آرایش کرده بود و لباس مرتبی پوشیده بود اومد تو،معلوم بود اونم اولین باره که نمایش میخواد اجرا کنه!!بسمتش رفتم با لبخندی مصنوعی بغلش کردم، فیلم سوپر امریکایی وگفتم خوبی؟محبوبه ام.

اسمت چیه؟تپش قلب دختره رو منم حس میکردم!-نسیم،کدوم وری برم؟مامانش کو؟!دستشو سفت گرفتم حواسم به در ورودی خونه هم بود-احتمالا الان دیگه میاد،نترس،میریم بالا!وسمت پله فلزی حرکت کردیم.

که صدای زن عمو از طرف پنجره اومد،محبوبه جان بیاین تو جوردی ال نینو پویا ،بالا نرین!همه قدرتمو تو صدام جمع کردم که صدام نلرزه یا جوری نشه که گندش دربیاد فیلم سوپر !بلند گفتم نه زن عموجان،بالا راحتتریم.

تو پله دوم و سوم زن عمو در ورودی رو باز کرد و نگاهی به دختره و من کرد و گفت خوبی دخترم؟خوش اومدی

دست نسیم رو فشار دادم،با لکنت ناشی از خجالت گفت ممنون مرسی و حرکت کردیم فیلم سوپر.زن عمو در حالی که ورندازمون میکرد گفت محبوبه جان کمی میوه و شیرینی گذاشتم بیا ببر،من پای بالا اومدن رو ندارم.

گفتم چشم زن عمو الان میام!با بردن نسیم تو اتاق پلان نمایش با یه برداشت گرفته شد!یکم خیالم راحت شد با عجله اومدم پایین میوه و شیرینی رو برداشتم و برا اینکه حرفیم زده باشه گفتم سکس عمو جانی .

بچه ها نیستن زن عمو؟زن فیلم سوپر عمو تو خیاطخونه نشسته بود و از بالای عینکش نگاهی بمن کرد وگفت نه محبوبه جان!راه افتادم و گفتم پس من میرم بالا،فعلا.

فیلم مالیدن سینه از روی مانتو دختر با حجاب, دختر با حجاب تنها تو اتاقش است و از خودش فیم میگیره, فیلم سوپر با حجاب کامل دوربین را روشن کرده و میخواد پسر ها را حشری کند سینه های خود را میمالد.

از در ورودی که بیرون اومدم،جانی از دروازه سرک کشید،دید حیاط خلوته با عجله ولی تک پا دوید سمت پله فلزی!از شتاب جانی منم با عجله بالا رفتم!تا حدودی خیالم راحت شد.جانی با ورود به اتاق انگار بهترین لحظات عمرشو داشت سپری میکرد.

با عجله کاپشنشو در آورد ونسیم تو بغلش گرفت!در اتاق رو قفل کردم و رفتم گوشه اتاق نشستم. فیلم سوپر جانی و نسیم وسط اتاق تو بغل هم بودن،انگار نه انگار من اونجا بودم سکس خشن.

جانی داشت از اندام و خوشگلی نسیم حرف میزد واینکه بلاخره یه جا برای خلوت کردن پیدا کرده،نسیمم انگار ترسش تموم شده بود و فقط اومده بود به عشقش برسه!یکم که گذشت جانی سرشو بسمت من گرفت دختر عمو محبوبه!دیگه مارو ببخشید ما بریم برا یکم شیطونی!یه چشمک هم زد.

رومو برگردوندم،چه وقیح!نسیم با لحن تصنعی لوس گفت من خجالت میکشما جانی. فیلم سوپر و خودشو بیشتر لوس کرد.

با لحن خشکی گفتم هرغلطی میخواهید بکنید فقط سریعتر!جانی یه نگاه بمن کرد گفت باشه حالا اون بالش خوشگل و اون ملافتو بده!فکر کردم خداروشکر باز زیر ملافه بهتره کارشون پیش بره.

بالشو پرت کردم سمتش، فیلم سوپر ملافه رو هم خودش برداشت!اما انگار فکر دیگه ای تو سرش بود!ملافه رو زمین نصفه نیمه پهن کرد و دست نسیم رو گرفت و اونو کشید سمت خودش!چیزی نگفتم.

صدای بوسیدنش اتاق رو گرفت.با هر بار بوسیدن تکه ای از لباساشون کم میشد ،نسیم شلوار جین تنگی پوشیده بود وزیر مانتو سوتین هم نبسته بود!سعی کردم حواسمو پرت کنم و یه مجله خیاطی که بغلم بود رو نگاه

کنم اما نفس های عمیق و نجواهای سکسی زیرلبی جانی و نسیم تو گوشم می اومد و حواسمو پرت میکرد

دختر با موبایل فیلم گرفته و در نت منتشر کرده است که ایرانی نیست جانی کاملا لخت شده بود و آلت فیلم سوپر تناسلی مردونشو داده بود دست نسیم!

نسیم انگار تجربه اولش نبود با دقت لیسش میزد و آروم کلاهک کیر رو تو دهنش فرو میکرد..فضای اتاق کاملا سکسی شده بود صدای از چیزی نمی اومد جفتشون حضور منو فراموش کرده بودن،نسیم بدن سفیدی داشت.

سینه هاش تناسبی به اندامش نداشت و کمی بزرگتر از سنش بود،موهای قهوه ای روشن فیلم سوپر داشت و تقریبا بدون مو بود.جانی یه کاندوم از جیب شلوارش در آورد و اونو کشید رو کیرش و با خشونت دست نسیم رو کشید و پاهاشو باز کرد و با بیقراری و شهوت به نسیم چسبید.

صدای گنگ و خفه آخ نسیم،-یوااش جانییه لحظه باعث شد یه حس عجیبی بهم دست بده!بدن جانی رو بدن نسیم کشیده میشد و کمرش با نیروی بیشتر، تو بدن نسیم فرو میرفت فیلم سینمایی سکس.

با هربار فرو کردن آهی از نسیم بلند میشد، سینه هاش متورم شده بود گاهی جانی تو مشت، میگرفتشون و میک میزد!دیگه فقط داشتم جانی و نسیم رو نگاه میکردم و زیر شکمم غلیانی از فعل و انفعالات بود،جانی یه لحظه سرشو سمت من گرفت ومنو دید که دارم بادقت نگاشون میکنم!

لبخند کمرنگی زد و گفت بد نگذره دخترعمو!تند سرمو برگردوندم!فعل و انفعال لای پاهام بیشترشده بود،و موجی از شهوت زیر پوستم به همجای بدنم کشیده فیلم سوپر میشد،بی اختیار دستمو لای پام گذاشتم،داغتر از همیشه بودم.

صدای جانی و نسیم قطع شده بود،سرمو برگردوندم. فیلم سوپر کارشون تموم شده بود و وسط اتاق به من زل زده بودن!ملافه ای که برا سکس بهشون داده بودم هنوز پهن بود،با دستم کشیدم سمتم و رو خودم انداختم…

فیلم سوپر امریکایی سکس پسر ایران سکس آبلا دنجر سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی سکس چت

Stunning hot babe Payton Simmons sucks off and then reamed

brazzers xnxx

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *