سکس جوردی با پرستار الکسیس فاکس توسط یک خروس بسیار بزرگ

سکس جوردی پرستار باسن گرم میلف الکسیس فاکس که توسط یک خروس بسیار بزرگ نفوذ کرده است

سکس جوردی با پرستار الکسیس فاکس جوردی ال نینو پولا در آستانه مرخص شدن از بیمارستان است، اما وقتی دکتر الکسیس فاکس به خروس او نگاه می کند، تصمیم می گیرد که فرستادن جوردی ال نینو پولا به دنیا بدون حداقل تمیز کردن، اخلاقی نیست. او را با یک حمام اسفنجی زیبا بلند کرد.

كیر مهرداد اینقدر كوچیك شد كه خودش از كونم در اومد برگشتم سمتش و تو چشماش نگاه كردم؛معلوم بود خجالت میكشه نگاهم كنه چون سرشو انداخته بود پایین و نگاهم نمیكرد.

برای اینكه از اون فاز بیاد بیرون لبامو گذاشتم رو لباش و شروع كردم به خوردن لب پایینش یكم كه خوردم اونم دستشو گذاشت دور سرم و سرمو محكم گرفت تو دستاش و دیوانه وار لبامو میخورد.بعد از كلی لب گرفتن دستش رو بدنم حركت كرد و رفت سمت كیرمو گرفتش چون ارضا نشده بودم كیرم هنوز مثل سنگ بود؛گفت.

جوردی ال نینو پویا حالا نوبت منه بهت حال بدم و رفت سمت كیرمو بدون اینكه صبر كنه من چیزی سکس جوردی بگم كردش تو دهنش همه تنم داغ شد خیلی ناز ساك میزد و بدون هیچ مكثی داشت تو دهنش تلمبه میزد و سرشم تو دستای من بود اینقدر خورد كه به اوج رسیدم و بهش گفتم كه دارم میام ولی در كمال تعجب بدون وقفه به كارش ادامه داد تا همه آب من تو دهنش خالی شد این بهترین ارضایی بود كه داشتم حتی تو سكسای میلف سکس الکسیس فاکس بعدیمم به چنین حالتی نرسیدم كه اینقدر لذتبخش باشه برام.وقتی سرشو آورد بالا یه بوس از لبام كرد و گفت:واقعا خوشمزه بود خیلی حال داد.گفتم:چرا این كارو كردی؟؟گفت من هر شب به عشق اینكه تو رو بكنم بعدش آبتو بخورم سکس جوردی میخوابم چی خیال كردی!!
تازه فهمیدم اونم مثل من تو رویاهاش با من سكس میكرده.

جوردی ال نینو پویا این شروع رابطه سكسی و صدالبته عاشقانه منو مهرداد بود هرچی بیشتر با هم  سکس جوردی میكردیم بیشتر عاشق هم میشدیم.هر وقت موقعیتش پیش میومد با هم سكس داشتیم و همیشه اون بود كه میكرد چون من خودم همینو میخواستم ولی از من غافل نمیشد و بعد از اینكه ارضا میشد منم ارضا میكرد چه با جلق چه با ساك زدن.
این رابطه ادامه داشت تا اینكه بعد از دو سال پدر مهرداد منتقل شد به شهرستان خودشون یعنی گرمسار؛روزی كه مهرداد بهم گفت دو ماه دیگه دارن میرن دنیا رو سرم خراب شد خودشم بدتر از من بود اصلا باورش سخت بود كه یه روزی منو اون از همه جدا بشیم خیلی سعی كرد پدرشو راضی كنه بمونه تهران و همینجا درسشو ادامه بده نشد چون وضع مالی سکس الکسیس فاکس پدرش اونجوری سکس جوردی نبود كه بتونه مخارج موندنشو بده برای همینم تصمیم گرفته شد و قرار شد برن.روزای آخر هر دومون مثل دیونه ها شده بودیم و تا همو میدیدم بغل میكردیم و گریه.
هفته آخر سه بار با هم سكس داشتیم و مهرداد رفت منم تو اسباب كشی كمكشون كردم.
بعد از جدایی از مهرداد من گوشه گیر شده بودم و با هیچ كس رفیق نبودم و درسمم افت كرده بود و پیش دانشگاهیم به زور تونستم تموم كنم و برای كنكورم شركت نكردم و تصمیم گرفتم برای فراموش كردن این قضیه برم سربازی برای همینم رفتم دفترچه خدمت گرفتم و پر كردم.
از اونجایی كه پدرم چندتا دوست تو سپاه داشت قرار شد من بعد از گذروندن میلف سکس الکسیس فاکس دوران آموزشی بیام و تو یكی از نهاد های سپاه كه نزدیك خونمون هم بود خدمت كنم.
روز قبل از اعزام رفتم و موهامو با ماشین زدم؛حاضر نبودم تو آیینه آرایشگاه خودمو ببینم چون به موهام سکس جوردی خیلی حساس بودم اما كاریش نمیشد كرد.با اینكه 18سالم بود ولی هنوز موهای صورتم كم و البته كرك بود همونم با تیغ زدم(من قیافم معمولیه نه زیاد خوشگلم نه زیاد زشت و تنها چیزی كه تو چشمه ابروهامه كه ور میدارم وچشمام كشیده است)كسی نبود بهم بگه تو خدمت چجوری باشم كه جلب توجه نكنم و كسی كاری بهم نداشته باشه برای همین با همون تیپی كه میرفتم مدرسه و بیرون رفتم سربازی با این تفاوت كه بجای مو روی سرم كلاه بود.
آموزشی میبد یزد بود پادگان نبی اكرم و برای اینكه حوصله اتوبوس نداشتم بابام سکس الکسیس فاکس واسم بلیت هواپیما گرفت برای یزد سکس جوردی و از اونجا تا میبد

فیلم سکسی جوردی با میلف پرستار الکسیس فاکس

سایت شهوانی رفتم پایین سروقت کسش لباشو باز کردم اروم کیرمو گذاشتم روش و فشار دادم تا نصفه رفت تو کسش که یه ناله خفیف کرد ولی اهمیت ندادم تا ته کردم تو کسش و خوابیدم روش
اوووووف خیلی کس داغ و لیزی داشت تلمبه میزدم و اونم فیلم سکسی الکسیس فاکس اه اه میکرد. یکم که تلمبه زدم گفتم برگرد تا از سکس جوردی پشت بکنم تو کست برگشت حالت سگی شد از پشت کردم توش انگشتمم کردم تو کونش v من تلمبه میزدم اون ناله میکرد گفتم نگین میشه بزارم تو کونت؟ گفت نه درد داره گفتم اروم میکنم گفت نه ولی اصرار کردم قبول کرد و گفت ولی اگه درد داشت جیغ میکشم. یکم با انگشت کردم تو سوراخ کونش و نرمش کردم بعد تف انداختم رو کیرم گذاشتم رو سوراخش
فشار دادم به زحمت رفت تو کونش یهو یه جیغی کشید که تخم چسبوندم گفتم هیییس گریه کرد گفت در بیار در بیار مردم دیدم فایده سکس جوردی نداره درش اوردم
نفس نفس میزد میگفت وااای خیلی درد داشت گفتم خو ولش کن میکنم تو کست گفت باشه یکم صبر کن کونم درد داره
یکم صبر کردم بعد دراز کشید منم کیرمو آروم تا ته کردم تو کسش و خوابیدم سکس الکسیس فاکس میلف روش و شروع کردم به تلمبه زدن
هر دومون داشتیم حال میکردیم یه دستم زیر سرش بود یه دستم رو ممه ش لبم هم رو لبش و کیرم تو کسش
هر از چند گاهی هم گردنش و لاله سکس جوردی گوششو میخوردم و پیشونیشو میبوسیدم
یکم که گذشت دیدم محکم تو بغل گرفتم و یه ااه سکس الکسیس فاکس عمیق کشید و شل شد فهمیدم ارضا شده ولی من هنوز ارضا نشده بودم
همینجور به تلمبه زدن ادامه دادم دیدم کسش سرد شده کیرمو دراوردم و شروع کردم لب گرفتم و کس مالی و ممه هاشو مالوندن
یکم که گذشت انگشتمو کردم تو کسش دیدم داغ شده باز کردم توش و تلمبه زدم همش میگفت ااه ااه ااه عرق کرده بودم شدید.

جوردی ال نینو پویا پاهاشو دور کمرم و دستاشو دور گردنم حلقه فیلم سکسی الکسیس جوردی کرده بود منم همش میگفتم نگین میخوامت نگین دوست دارم اونم میگفت فدات شم منم همینطور
یکم که تلمبه زدم احساس کردم ابم داره میاد تند تند تلمبه زدم و دراوردم و ابمو ریختم زمین بلند شد بغلم کرد و یه چند دقیقه تو بغل هم موندیم نگاه ساعت کردم دیدم ساعت ۲ و نیم گذشته
گفتم اوه اوه خیلی دیر شده بریم بلند شد کمکش لباساشو تنش کردم و راه افتادیم میگفت کونم یکم درد داره منم خندیدم گفتم چند بار که بکنم دیگه عادی میشه برات و گفت نه خیلی درد داره
تو راه همش میگفت خیلی دوست دارم میلادم دستشو انداخته بود دور گردنم منم سکس جوردی چیزی در مورد سکس قبلیش ازش نپرسیدم و دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم
رسوندمش جلو در خونه بابابزرگش همونجا همو بغل کردیم سکس الکسیس فاکس میلف و یه لب حسابی گرفتیم و رفت.

منم زنگ زدم پسر عموم گفت خبری سکس جوردی نیست پاکه پاکه رفتم پیشش و با هم رفتیم خونشون سایت شهوانی.

الان که یا مه گذشته هنوز با هم چت میکنیم و از اون شب میگیم و منتظرم که باز بیاد و بازم با هم یه فیلم سکسی توپ بکنیم.

لزبین سکسی لزبین ایرانی بکن بکن سکس معلم سکس الکسیس آدامز کون دادن بازیگران پورن فیلم سکسی لزبین سكس خارجي

A HOT BUSTY NURSE MILF ALEXIS FAWX PENETRATED BY A PRETTY BIG COCK Jordi El Nino Polla

Jordi El Nino Polla is about to be discharged from the hospital, but when pervy Dr. ALEXIS FAWX gets a look at his cock, she decides that it wouldn’t be ethical to send Jordi El Nino Polla out into the world without at least cleaning him up with a nice soapy sponge bath Brazzers.

سکس جوردی با پرستار الکسیس فاکس توسط یک خروس بسیار بزرگ
سکس جوردی با پرستار الکسیس فاکس توسط یک خروس بسیار بزرگ
سکسی الکسیس فاکس مادر کامل خروس پسر نوجوانش را خوشحال می کند
سکسی الکسیس فاکس مادر کامل خروس پسر نوجوانش را خوشحال می کند
سكس جوردي مامان برازرز سینه هایش را گرفت تلفن را نگه داشت نه ناله
سكس جوردي مامان برازرز سینه هایش را گرفت تلفن را نگه داشت نه ناله
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *