سکس از کون خروس بزرگش را در سوراخ الاغ سفید زیبایش فرو کنید

سکس از کون خروس بزرگش را در سوراخ الاغ سفید زیبایش فرو کنید

سکس از کون ومد تو حیاط بدون روسری و چادر خانمم بهش گفت خب قضیه چیه اینو ک گفت ب خودم گفتم وای الان اگه همه چیرو بگه بیچاره ام چون من فقط گفته بودم درد و دل میکنیم . مریم همونطور ک گریه زاری میکرد جواب داد هیچی خواهر جان خودت میدونی.

خدا ی شوهر بهم داده ک باهم اصلا تفاهم نداریم سکس کون اینم از بچه ش ک دیوانه ام کرده (خیلی جیغ جیغویه) خوش ب حال تو ی شوهر خوب گیرت اومده و فلان بعدم گفت تقصیر منه من باهاش فقط درد و دل میکردم (حرف منو زد یکم راحت شدم ).

خانمم گفت تو خودت شوهرتو انتخاب کردی ب شوهر من چیکار داری و خلاصه خیلی حرف زدن از آخرم گفت بلندشو بریم برگشتیم خونه سکس از کون مادر خانمم رفتیم تو تا شب باهام حرف نزد دیگه منم برگشتم خونه مون تا یه ماهی نرفتم .

بعد رفتم معذرت خواهیو اینا ک ب حساب بخشید منو بعد این قضایا رابطه خانمم و مریم سکس کون یکم سنگین بود ک باز باهم خوب سکس از کون شدن چون کله ماجرارو خانمم نمیدونست اگه میفهمید جرمون میدادخلاصه یه چن وقتی گذشت باز فکر مریم.

میومد تو ذهنم تا اینکه ی روز بهش زنگ زدم یکم حرف بزنیم ازم خواست بگم چجوری خانمم فهمیده منم از دروغ بهش گفتم پیاماتو یادم رفته پاک کنم دیده ازم توضیح خواسته . خلاصه گذشت گذشت باز ما باهم خوب شدیم ولی این دفعه اگه خانمم.

میفهمید دیگه خدا میدونه چی میشه . باز رابطه مون صمیمی تر شد تا من عروسیمو گرفتم (بعداز ۴ سال تو عقد بودن) رفتم خونه خودم یکم ک گذشت سکس از کون ماشین خریدم قرار گذاشتیم بریم بیرون رفتم دنبالش دخترشو گذاشته بود .

خونه دوستش رفتیم تو جاده ی کمربندی ی جا زدم کنار گفت چرا وایستادی گفتم یکم عشق بازی کنیم گفت کسی نیاد گفتم سکس کون ن پدر اینجا همه با سرعت سکس از کون رد میشن شانس ما خلوتم بود دراز کشید رو پام هی از هم لب میگرفتیم پورن استار.

باز دور و بر رو میپاییدم دوباره لب بازی دستم و بردم رو سینه هاش گذاشتم هیچی نگفت خواستم ببرم از زیر لباسش اول نذاشت ک من شروع سکس از کون کردم ب خر کردن پدر من دوست دارم و از اینجور حرفا مریمم میگفت میترسم.

کسی بیاد استرس دارم گفتم ن هیچ اتفاقی نمیوفته دیگه کیرمم داشت از شق درد میمرد دستمو از زیر سکس کون بردم رو ممه هاش یکم مالیدم بعد با التماس درشون آوردم شروع کردم ب خوردن سکس از کون دیگه دست خودم نبود چیکار میکنم دستم بردم.

خروس بزرگش را به سختی داخل الاغ او گذاشت

رو کسش ک پاهاشو جمع کرد گفت قرار شد بیایم بیرون فقط همدیگرو ببینیم گفتم بذار حالا یکم بمالمش از رو ساپورتش مالیدم گفتم اینجوری فایده نداره باید دستمو ببرم از زیر خلاصه دستم بردم زیر ساپورتش کسشو میمالیدم همش میگفت حجت کسی نیاد .

گفتم ن نمیاد یکم ممه هاشو خوردم سکس از کون و کسشو مالیدم گفتم بلندشو بلند شد گفت آخیش گفتم تازه شروع شد ک گفت ای وای میخوای چیکار کنی دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم دستشو جمع کرد دوباره گرفتم گذاشتم سرشو انداخت پایین گفت خجالت میکشم گفتم.

بچه کونی خانوم ما کلی لب گرفتیم بوس کردیم همدیگرو سکس کون الان میگی خجالت میکشی یکم مالید و انگشت کرد دیدم فایده نداره شلوارمو کشیدم سکس از کون پایین گفتم الان بمال دیگه هیچی نمیگفت همینطوری میمالید دستشو آوردم بالا یه تف انداختم کف دستش گفتم حالا.

بمال یکم ک مالید و انگشت کرد داشتم مثل خر کیف میکردم ک آبم اومد همش ریخت رو دستش و کیرمو لباسم از تو داشبورد گفتم دستمال هست بده با اون دستش سکس از کون برداشت همه رو پاک کرد لباسمم ک لک افتاد یکم دیگه لب گرفتیم راه سکس حشری.

افتادیم ب سمت خونه رسوندمش داشتم میرفتم خونه یادم افتاد لباسم لک داره چیکار کنم چیکار سکس کون نکنم زدم کنار کاپوتو سکس از کون زدم بالا یکم دستامو کثیف کردم جای لکه های رو لباسمم کثیف کردم ک انگار ماشین تو راه خراب شده رفتم خونه.

خانومم تازه از خواب بیدار شده بود لباسامو در آوردم سریع انداختم تو لباسشویی گفتم ماشین تو راه خراب شده و فلان اون روزم گذشت ما بیشتر علاقه مند شده بودیم طوری ک اگه ی روز به مریم زنگ نمیزدم قهر میکرد ی روز .

دیگه قرار گذاشتیم رفتیم بیرون از قبلش گفته بود میخوام برات انگشتر بخرم . رفتیم الماس شرق یه انگشتر انتخاب کردیم پولشو داد گفت سکس از کون بر گردیم ک شهناز خونه دوستمه بهونه میگیره تو راه ب خودم گفتم بذار یبار دیگه برام جق .

بزنه تقریبا نزدیک خونه بودیم دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم ک گفت ای وای باز دوباره منم بهش گفتم تو دیگه مال منی در حال حرکت شلوارمو دادم پایین برام میمالید بهترین حس رو داشتم اون موقع. گفتم اینجوری نمیشه.

رفتم بیرون شهر مثل دفه قبل زدم کنار گفتم حالا بمال تا آبم با خیال راحت بیاد همینطور ک کیرمو سکس کون میمالید دستمالو برداشتم تا آبم سکس از کون خواست بیاد گرفتم جلوش تا نریزه رو لباسم آبم ک اومد یکم ازش لب گرفتم گفت ببر منو دیگه.

لعنتی از پشت خروس بزرگ برای دختری از آسیا

خیلی دیر شده رفتم رسوندمش وقتی خواست پیاده بشه گفت حجت اگه فراموشم کنی خیلی نامردی منم باز گفتم ن پدر این چ حرفیه اون روزم گذشت دیگه منم خیلی وابسته ش شده بودم از اینورم رابطه م با خانمم داشت سرد میشد .

هر روز زنگ میزدم ب مریم دیگه کم کم فکرم رفته بود رو سکس چه بهانه ای جور کنم یا چه موقعیتی پیش سکس از کون بیاد تا بتونم بکنمش .

هفته ای ک صبح کار بودم تو راه برگشت زنگ میزدم بهش یه روز گفت سعید تا دیر وقت سرکاره سکس کون احتمالا شب ساعت ۱۰ و نیم ۱۱ بیاد میتونی بیای ببینمت گفتم آره ی بهانه جور میکنم میام رفتم خونه سر شب ک شد ب خانمم گفتم .

میرم بیرن ی دوری بزنم داشتم میرفتم بخودم گفتم با ماشین خودم نرم ماشین دوستمو گرفتم ک شیشه هاشم دودیه گفتم سکس از کون اگه یه زمانی سعید اومد ماشینمو نبینه دم در منم یجوری فرار میکنم .نزدیک خونشون بودم زنگ زدم ب مریم گفت.

الان نیا برادرم بچه هاشو آورده اینجا گذاشته خودش با زنش رفتن جایی(یکیشون کلاس چهارم دبستانه یکی دیگه ۵ سالشه) منم گفتم دیگه نزدیکم دارم میرسم بهشون بگو میرم سکس از کون تا خونه همسایه زود میام . من نمیدونم ی بهانه بیار.

اونم قبول کرد من رفتم جلوتر از خونشون وایستادم بعد ده دقیقه اومد بیرون از قبل بهش گفته بودم ماشینو عوض کردم یه جفت راه نما زدم سکس از کون اومد نشست عقب سلام و احوال پرسی گفتم چرا رفتی عقب گفت میترسم کسی بیاد منم.

رفتم عقب دستمو انداختم دور گردنش ی دوتا ماچ محکم کردمش گفت تورو خدا از این کارا نکن الان ی کسی میاد من فقط گفتم بیای چن سکس کون دقیقه ببینمت بعد بری منم گفتم اینجوری ک نمیشه خطرو ب جونم خریدم.

دست خالی برگردم خلاصه راضیش کردم برام مالید سکس از کون و انگشت کرد گفتم یکم بخورش گفت ن بدم میاد ب زور التماس ی بوسش سکس کون کرد بعدم مالید و انگشت.

فیلم سکس ایرانی سکسی الکسیس پورن ایرانی فیلم سینمایی سکس سکس خارجی سکس الکسیس

سکس از کون خروس بزرگش را در سوراخ الاغ سفید زیبایش فرو کنید
سکس از کون

One thought on “سکس از کون خروس بزرگش را در سوراخ الاغ سفید زیبایش فرو کنید

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *