سکسی ایرانی فیلم مامان خوشگل و ناز ‌آنال

سکسی ایرانی فیلم مامان خوشگل و ناز ‌آنال

سکسی ایرانی نمی دونستم چی بگم!چندباری خودم دیده بودم دوست دختراش رو آورده بود تو خونه!یک دوباریم زن عمو سر موقع رسیده بود و با کتک به خدمتش رسیده بود!نمیدونستم چی بگم.

ترس آور بود!انگار فهمیده بود من هنگ سرپا کردم!گفت چی شد؟باشه سکس دختر همکلاسی سفید و هلو با لحن آرومی گفتم اگه مادرت بفهمه،خیلی بد میشه!میفهمی اینو؟سرشو تکون داد و گفت سکس از پشت.

محبوبه اگه دوستم اینجا بیاد فکر میکنه دوست توهه!شکش کمتر میشه وبعد منم خودمو می رسونم بالا!رفتم تو تشکم نشستم سکس با زن ‌سکسی ایرانی تو خرابه کلیپ کوس تنگ و صورتی‌ آخه من که دوستی ندارم بیاد اینجا.

بیشتر شک میکنه که!با بی حوصلگی گفت یه کاریش بکن دیگه!و بعد نگاهشو به بدنم دوخت کلیپ سکس زن ‌سکسی ایرانی تو اتوبوس تموم شد،حرفات؟برو دیگه!!-حالا که مهربون شدی بیا یکم حال کنیم!خوش میگذره.

حمید برو بیرون تا جیغ نزدم!-باشه بابا، اما عجب بدنی داری سکس با زن ناز همسایه برا اولین بار بود یکی داشت از اندامم تعریف میکرد،راستش بدم نیومد،دلم میخواست بیشتر از بدنم بدونم!با تندی گفتم بسه.

برو!واکنش تندم باعث نشد حمید جا بزنه فیلم زن شوهردار ‌سکسی ایرانی تو ادامه گفت لاقل یه بوس خوشگل بده!سرمو برگردوندم.حمید از بخاری فاصله گرفت و به نزدیکترین فاصله بهم رسید ودرحالی که با یه دستم.

ملافه رو بدنم گرفته بودم با دست دیگم سعی کردم مانع جلو اومدنش بشم فیلم سکس ضربدری ‌سکسی ایرانی با سماجت بغلم کرد و صورتشو به صورتم چسبوندولبشو به صورتم چسبوند و منو بوسید!بیحرکت مث مجسمه شده بودم سکس ایرانی.

دستاشو دور بدنم حلق زد و بافشار و بوسه دوباره سعی کرد دستاشو توی ملافه و سمت سینم ببره فیلم سکس با زن ‌سکسی ایرانی تو ساختمون ،سفت ملافه رو گرفته بودم،با فشار بدنش کمی خم شدم حمید چندتا بوسه دیگه از صورتم گرفت و دم گوشم نجواکنان گفت.

محبوبه،حیف که دختر عمومی!وگرنه می کردمت سکس پردرد زن سن بالا دوساعت دیگه دوستم میاد،بیارش بالا،منم خودمو یه جوری به بالا میرسونم،جلو تو می کُنمش!بعدش ازم جدا شد و از اتاق بیرون رفت.

نیم ساعت طول کشید تا از گنگی و شوک در بیام فیلم سکس دسته جمعی‌ ‌سکسی ایرانی با زن رفیق بعد که برا صبحانه پایین رفتم به زن عمو گفتم شاید امروز یه دوست قدیمی اومد پیشم!زن عمو اول کمی جا خورد.

سکس دختر ‌ایرانی تو دبی کلیپ زن و شوهر خفن

چون سابقه نداشت کسی برا دیدن من بیاد!گفت خوب ازش بخواه نهار بمونه!نه زن عمو،زود میره!چرا باید زود میرفت!؟سوالی که زن عمو نپرسید!حدود ساعت ده زنگ خونه زده شد مالیدن کون سفید دختر ‌سکسی ایرانی قلبم داشت کنده میشد.

الان باید به بهترین شکل نمایش اجرا میکردم با عجله پله های فلزی رو پایین اومدم،تو حیاط که رسیدم در خونه باز شد سکس زن کوس قلمبه با دوست پسرشانگار همه چیز متوقف شده بود سکس ایرانی فیلم.

و کارگردان هنوز فرمان شروع نمایش رو نداده،دروازه نیمه باز،من تو حیاط،پشت به در وردی خونه و روبرو دروازه و احتمالا زن عمو در قاب در ورودی خونه!هرسه منتظر شروع فرمان سه،دو،یک!حرکت بودیم.

دختره ریز میزه که کمی آرایش کرده بود و لباس مرتبی پوشیده بود اومد تو،معلوم بود اونم اولین باره که نمایش میخواد اجرا کنه!!بسمتش رفتم با لبخندی مصنوعی بغلش کردم،وگفتم خوبی؟محبوبه ام،اسمت چیه؟تپش قلب دختره رو منم حس میکردم!-نسیم.

کدوم وری برم؟مامانش کو؟!دستشو سفت گرفتم حواسم به در ورودی خونه هم بود-احتمالا الان دیگه میاد،نترس،میریم بالا!وسمت پله فلزی حرکت کردیم،که صدای زن عمو از طرف پنجره اومد کلیپ سکس زن سینه گنده ‌سکسی ایرانی محبوبه جان بیاین تو،بالا نرین.

همه قدرتمو تو صدام جمع کردم که صدام نلرزه یا جوری نشه که گندش دربیاد!بلند گفتم نه زن عموجان،بالا راحتتریم،تو پله دوم و سوم زن عمو در ورودی رو باز کرد و نگاهی به دختره و من کرد و گفت خوبی دخترم؟خوش اومدی نيك خلفي.

دست نسیم رو فشار دادم،با لکنت ناشی از خجالت گفت ممنون مرسی و حرکت کردیم سکسی ایرانی .زن عمو در حالی که ورندازمون میکرد گفت محبوبه جان کمی میوه و شیرینی گذاشتم بیا ببر،من پای بالا اومدن رو ندارم.گفتم چشم زن عمو الان میام.

با بردن نسیم تو اتاق پلان نمایش با یه برداشت گرفته شد!یکم خیالم راحت شد با عجله اومدم پایین میوه و شیرینی رو برداشتم و برا اینکه حرفیم زده باشه گفتم،بچه ها نیستن زن عمو؟زن عمو تو خیاطخونه نشسته بود و از بالای عینکش نگاهی بمن کرد وگفت نه محبوبه جان.

راه افتادم و گفتم پس من میرم بالا،فعلا از در ورودی که بیرون اومدم،حمید از دروازه سرک کشید،دید حیاط خلوته با عجله ولی تک پا دوید سمت پله فلزی سکسی ایرانی !از شتاب حمید منم با عجله بالا رفتم!تا حدودی خیالم راحت شد.حمید با ورود به اتاق.

انگار بهترین لحظات عمرشو داشت سپری میکرد.با عجله کاپشنشو در آورد ونسیم تو بغلش گرفت!در اتاق رو قفل کردم و رفتم گوشه اتاق نشستم.حمید و نسیم وسط اتاق تو بغل هم بودن،انگار نه انگار من اونجا بودم،حمید داشت از اندام و خوشگلی.

نسیم حرف میزد واینکه بلاخره یه جا برای خلوت کردن پیدا کرده،نسیمم انگار ترسش تموم سکسی ایرانی شده بود و فقط اومده بود به عشقش برسه!یکم که گذشت حمید سرشو بسمت من گرفت دختر عمو محبوبه!دیگه مارو ببخشید ما بریم برا یکم شیطونی!یه چشمک هم زد.

رومو برگردوندم،چه وقیح!نسیم با لحن تصنعی لوس گفت من خجالت میکشما حمید.و خودشو بیشتر لوس کرد.با لحن خشکی گفتم هرغلطی میخواهید سکس سه نفره سکس کردن زن حشری تو خونه مجردی فیلم زن سن بالا حشری.

با یه پیراهن مشکی آستین حلقه ای نشسته بود رو به روم و خیره شده سکسی ایرانی بود به پرتره ای که پایان دیوار رو پوشونده بود .

آخرین پک رو که زد سیگار رو با حرص رو انبوه ته سیگارا چپوند و گفت من دیگه نیستم به سختی نگاهمو از بازوها و سر سینه سفیدش برداشتم سکسی ایرانی. نفسمو دادم بیرون و گفتم ولی ما با هم حرف زده بودیم یه سیگار دیگه روشن کرد.

خیره شد تو چشمام سکسی ایرانی. دودشو داد بیرون و این بار با حرص و عصبانیت بیشتر گفت گوه کلیپ سکسی خوردم که قبول کردم خوب شد؟ بعد با همون دستی که سیگار رو نگه داشته بود لیوان ویسکیشو برداشت و چسبوند به پیشونیش و چشماشو بست.

سکس مادر پورن استار پورن هاب فیلم سکسی ایرانی داستان سکسی

sex video Japanese Asian amateur fucked hard

asian bitches Asian student fucking the professor Thick Asian Beautiful asian girl masturbating Asian Brutal.

Amazing Asian Creampie Asian teen gives footjob Asian Wife Taking My Bbc While Her Husband Records kajal xnxx.

very hot spanish asian blowjob and fuck nerdy asian Filipina Asian Teen Finger Pussy Fuck Asian wife sperm eating collection.

Asian Teen Extreme Ass Fucked Asian Teen Gets A Creampie Filipina Asian Sister Pussy Fun Asian masseuse playing with dick.

asian milf 2 chinese girl Asian cumshot compilation Asian Slave Japanese plumper Karen Natsuhara had sex uncensored xnxx hindi.

Young beautiful girl went to her friend’s house to study and gave her ass until she got cumshot Inside DelonSafadoRj mih nymphet.

سکسی ایرانی فیلم مامان خوشگل و ناز ‌آنال
سکسی ایرانی فیلم مامان خوشگل و ناز ‌آنال
دختر سکسی
دختر سکسی معلم کیر پیر و کردن دختر نوجوان کس لیس زدم
سكس مادر دختر
سكس مادر دختر خودم لخت شدم و گفتم وسط سکسی یه جور میگم
سکس مقعدی
سکس مقعدی آمیزش كیرم داشت از راستى میشكست کون مامانم گذاشتم

One thought on “سکسی ایرانی فیلم مامان خوشگل و ناز ‌آنال

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *