سوپر ایرانی داغ ایرانی در حال نشان دادن جوانان بزرگش

سوپر ایرانی داغ ایرانی در حال نشان دادن جوانان بزرگش

سوپر ایرانی محبوبه؟مایعات لزج و لیزی داشت از بدنم خارج میشد،تو خودم مچاله شده بودم،بی رمق زیر ملافه گفتم:چیه؟-بیا بیرون،چی شد؟

ملافه رو ازسرم برداشتم و بیرون اومدم،کل بدنم گُر گرفته بود!رو به نسیم کردم و گفتم میخوای بری؟با تعجب داشت نگاهم میکرد،با سر تایید کرد. فیلم سوپر ایرانی بلند شدم،رو پام نبودم،پام می لرزید.

بلند شدم،ریختن مایع بیشتر شد انگار آتشفشانی از مواد مذاب داشت از بدنم میریخت!نسیم انگار متوجه حالت مردد و دستپاچه من شده بود،دستمو گرفت و گفت یکم دراز بکش و دم گوشم گفت پریودی؟سرمو به نشونه نه تکون دادم فیلم سوپر.

رو به حمید کرد و گفت یه لحظه روت رو بکن اونور!حمید با تعجب داشت نگاه میکرد،شونه ای به بالا انداخت و کمر به بالا رو به در شد.نسیم تو چشام زل زده بود،و به وسط پاهام نگاه کرد،ودستشو بین پاهام گذاشت.

و کمی فشار داد،ناخوداگاه کمرمو به عقب بردم و چشمهایم رو بستم فیلم سوپر ایرانی. دلم میخواست رو بدنم دست بکشه،دست دیگشو رو صورتم گذاشت و لب هاشو رو لبم گذاشت!

چشمامو نیمه خمار باز کردم،و باهاش همراهی کردم!لبش طعم شکلات نعنایی میداد،بدمزه نبود!دستش رو زیر ساپورتم برد،و لبه های کس و شیارشو لمس کرد.

رو پا بند نبودم،کامل رو پشت دراز کشیدم و نسیم رو خودم کشیدم! فیلم سوپر ایرانی و شروع به مکیدن لب بالاش شدم،مایع تو بدنم روانتر شده بود،نسیم دم گوشم گفت دلت میخواد بیام پیشت؟آروم و نجواگونه گفتم بیا،بدون اون!اشاره به حمید کردم!

نسیم چشمکی به نشونه تایید حرفام زد و با صدای بلندتری گفت منو می رسونی بیرون؟از هم جداشدیم.حمید داشت نگاه میکرد،هنوزم نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده! فقط با تعجب اینبار به هردومون نگاه میکرد!.

سینه های لخت زن کانادایی در کنار شوهرش, فیلم سوپر ایرانی زن و شوهر کانادایی در خانه خود لخت شدن مرد خت کامل است کیرش پیداس.

زن لخت کامل شده سینه های بزرگش مشخص است, زن سینه های بزرگشو نشون میده سکس دکتر.

پستان های بزرگ و زیبایی داره

هنوز به چهل نرسیدم ولی هرچی سنم بالاتر رفته بیشتر به خودم رسیدم تا ظاهر و اندام خوبي داشته باشم. کارم نتیجه داشته، توجه مردها رو حس می کنم. کدوم زنی بدش میاد بهش توجه داشته باشن؟ می دونم که توجه داشتن مردا به زنا همون نظر داشتنه.

درسته، ولی همین توجه بهم اعتماد به نفس و انرژی میده و اشتهامو باز مي کنه. فیلم سوپر ایرانی موقعی که هنوز شوهر داشتم همین انرژی باعث ميشد شب رمقشو بکشم!

يه روز کارم تو شرکت طول کشيد، به سرويس نرسيدم. هوس کردم با اتوبوس برم خونه. توي ايستگاه که منتظر بودم يه آقاي خوش تيپ تو صف بود. دستش تو جيبش بود. وقتي دقت کردم متوجه شدم داره بیلیارد جیبی بازي مي کنه.

ياد روزي افتادم که دست کردم تو جيب حميد سويچ ماشينو بردارم. دستم خورد به چیزی که منتظرش نبودم فیلم سوپر ایرانی. بي اختيار گرفتمش و فشارش دادم. سکس الکسیس فورا” تو دستم بزرگ و سفت شد. اصلا” بيرون رفتن از خونه يادم رفت.

همون جوري که دستم تو جیب حميد بود مثل ديونه ها کشوندمش به اتاق خواب. فیلم سوپر ایرانی اگه بدوني چه مزه اي داشت!

شوهر زن دوست یگران سینه های زنش را ببینند, عکس های لخت زن و شوهر در تلگرام منتشر شده است.

ياد اون سکس اشتهامو باز کرد. به خشتک مرده خيره شده بودم و سعي مي کردم اندازه معامله شو حدس بزنم. يه آن متوجه نگاهم شد. بهم لبخندي زد. تازه فهميدم ناخوداگاه نيشم باز شده بوده فیلم سوپر ایرانی. رومو برگردوندم و قيافه جدي گرفتم.

بالاخره اتوبوس اومد. لامصب پر پر بود. درش که باز شد مرده پريد بالا و با فشار واسه خودش راه باز کرد و به منم گفت سوار شم. اون موقع هنوز اتوبوس زنونه مردونه نبود. مردد بودم. فکر کردم بهتره منتظر اتوبوس بعدي بشم که گفت بعدي از اینم پُرتره.

با خودم گفتم ببين يه لبخند بي موقع چطور آقا رو خودموني کرده، انگار دخترخاله شم. روحيه ماجراجويي ترغيبم کرد سوار شم. مرده انگار که اسکورتم باشه واسم راه باز کرد فیلم سوپر ایرانی. قسمت عقب اتوبوس دستمو گرفتم به دسته صندلي و اون آقا هم پشت سرم وايساد.

کیف چرمیش که بین ما حایل بود به باسنم چسبيده بود

از شلوغي همه به هم چسبيده بودن و جاي اعتراضي نبود. به محض اين که اتوبوس راه افتاد بي هوا پرت شدم عقب و چيزي سفت فشار آورد به باسنم فیلم سوپر ایرانی. معلوم بود دستشه که روی کیفش بود، چیزی نبود که بخوام واکنشی نشون بدم.

وقتي موج حرکت متوقف شد انتظار داشتم دستش از باسنم فاصله بگيره ولي همچين اتفاقي نيفتاد فیلم سکس ایرانی. مي خواستم جامو عوض کنم ولي کار راحتی نبود چون همه طرف کيپ بود و جا به جا شدن سماجتی می خواست که نداشتم.

با خودم گفتم ايستگاه بعدي که اتوبوس وايساد جامو عوض مي کنم فیلم سوپر ایرانی.

توی این فکرا بودم که کیفشو از بین بدنامون کشید بیرون و تکیه ش داد به دسته صندلی. ارتباط دستش با باسنم موقتا” قطع شد ولی با تکون اتوبوس دوباره برقرار شد.

حالا دستش روی باسنم حرکت می کرد: دایره ای، از بالا به پايين یا چپ به راست و بین دو لُپ باسن کمی مکث می کرد و فشار مي داد. کيفش ديد سمت راست رو بسته بود و سمت چپ هم که يه خانم پشتش به ما بود.

به خودم گفتم چشمت کور، فیلم سوپر ایرانی عاقبت هيز بازی همينه، تحمل کن تا ايستگاه.

اتوبوس تکوني خورد و دستي که به باسنم چسبيده بود تغير حالت داد. حالا نه با پشت دست که با کف دستش کار مي کرد. با ماساژی نوازش گونه شروع کرد. ناخوداگاه خودمو فشار دادم به صندلی جلو که فاصله بگیرم.

نتیجه ش این بود که وقتی خودمو شل دادم فقط جای فیلم سوپر ایرانی مانورم کمتر شده بود.

گوشت باسنمو مثل خمیر کف دستش ورز می داد و مي ماليد. منتظر لحظه ای بودم که شجاعت واکنش نشون دادن رو پیدا کنم که وقتی انگشتانش همراه پارچه لباس و شورت رفت لاي شکاف باسنم گفتم دیگه وقتشه.

سرمو برگردوندم و چشم غره اي رفتم ولي با قيافه اي خونسرد مواجه شدم که نگاهش متوجه بيرون بود فیلم سوپر ایرانی. انگار نه انگار. چرا لال باشک گرفتم، نمیدونم. امیدوار بودم همین چپ چپ نگاه کردن کافی باشه .

ترافیک سنگین بود و معلوم نبود کی به ایستگاه می رسیم

به خودم دلداري دادم که توي اتوبوس کاري بيشتر از اين نمي تونه بکنه، بي خيال. ولي اون بي خيال نبود. يه وقت متوجه شدم دستشو زير لباسم رسونده و داره بدنمو لمس ميکنه.

یعنی دکمه های پشت لباسمو باز کرده؟ يه حالي شدم مثل آدم برق گرفته که مي خواد تکون بخوره ولي نمي تونه فیلم سوپر ایرانی ، مي خواد داد بزنه ولي نمي شه.

تا من تو این فکرا بودم به راحتی از زیردامنی توری کوتاه عبور کرده بود و رسیده بود به شورتم که از این مدلهای نازک و کم عرض و بدون لبه دوزی بود فیلم سوپر ایرانی. همیشه از این مدل استفاده می کنم چون از روی دامن یا شلوار مشخص نمی شه.

فیلم سوپر فیلم سوپر امریکایی سکس پسر ایران سکس آبلا دنجر سوپر امریکای سکس دکتر سکسی عاشقانه سكس مساج سکس دختر خوشگل سکس وحشی

Iranian Hottie Showing off her Huge Tits xxx hindi v
Zazie Skymm porn

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *