سوپر افغانی نرد دختر را میخکوب می کند

سوپر افغانی كير شق كرده اش را به زور چپوند تو كس زنه

سوپر افغانی پس از اینکه ریکی توسط قلدر مدرسه برهنه می شود و به کمد می رود، کاتانا او را پیدا می کند و آزادش می کند. در حالی که او سعی می کند آنچه را که اتفاق افتاده توضیح دهد، کاتانا نمی تواند چشمانش را از خروس بزرگ خود دور کند. هیچ توضیحی لازم نیست، او به آن خروس در پشت گلویش نیاز دارد – حالا! آنها هنگام عکس گرفتن سوپر افغانی همدیگر را می مکند تا برای قلدر بفرستند تا یک بار برای همیشه ساکتش کند! ستارگان پورن: کاتانا کمبت / ریکی اسپانیایی.

کسم داشت جر میخورد شروع کرد به خوردن کم کم صدام در میومد اه و اوه موهاشو گرفته بودم تو دستامو با قدرت میکشیدم و اه میکشیدم بلند بلند میگفتم انگشت کن همونطور که داشت کسمو میخورد یه دفعه دیدم مانا لخت کنارمون وایساده پرهام سرشو بلند کرد مانا بهش گفت قرار شد بری بیاریش و رفت سمت کیر پرهام و براش ساک زد پرهامم کس منو میخورد و قربون صدقه ی کس سوپر افغانی و کونم میرفت سرشو آورد بالا و حمله کرد سمت لبام و شروع کرد به لب گرفتن کیرش مالیده میشد به کسم و مانا سینه هامو میمالید وقت گاییده شدن کسم بود کسی که از روزی که پردم پاره شده بود هیچ کیری رو به خودش ندیده بود کیر پرهام زیاد بلند نبود اما کلفت بود کیرشو گذاشت رو کسم و فرو کرد دو تا جلو عقب که کرد کیرش از تو کسم درومد خیلی تنگ بود ازم خواست برگردم که از پشت بذاره برگشتم و خم شدم مانا کیر پرهام و گرفت دستشو .کرد تو کس من دوباره چند تا جلو عقب و کیرش دوباره از کسم درومد پرهام پیشنهاد از بقل کردن و داد به شونه دراز کشید سوپر افغانی و منم پشت بهش دراز کشیدم پاهامو باز کردم و کیرشو کرد تو کسم و ایندفعه با تمام قوا شروع کرد به گاییدن کس تنگم مانا هم سینه هامو میمالید و ازم لب میگرفت آه و ناله میکردم و جیغ میکشیدم کسم داشت جر میخورد کیر تو کسم بود وای آی آی و ارضا شدم همزمان با من آب پرهامم اومد که مانا همشو خورد چند دقیقه تو همون سوپر افغانی حالت بودیم پرهام و مانا ازم لب گرفتن و رفتن تو اتاق خودشون برای ادامه ی کار

فیلم دختر فوق حشری ‌ایرانی

دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره سوپر افغانی ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم سوپر افغانی که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون

سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم سوپر افغانی به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به سوپر افغانی خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سکس ایرانی سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کشیدم پایین ینی هیچی نشده داشت ابم میومد بدون اینکه کاری بکنم دستم

فیلم سکس جنده پولی‌ ‌ایرانی

آب منو آورد رضا داشت کسمو میخورد و امین هم سینه هامو . وای . به یاد اون روز صد بار جق زدم سوپر افغانی تاحالا ولی بازم الان کسم خیسه . بعد از چند دقیقه رضا کیرشو گذاشت دم دهنم و منم واسش ساک میزدم با تمام وجودم کیرشو میخوردم و تخماشو میلیسیدم . امین منو یور کرد و کیرشو کرد تو کونم . وای یه دردی منو گرفت . ولی حال میداد. یه کیر تو کسم . یه کیر تو کونم و یه کیر تو دهنم سوپر افغانی بود . گاییده شدن به معنای واقعی بود. کم کم داشتم خسته میشدم . گفتم میخوام جدا جدا بهتون کس بدم . امین گفت پس دمر شو . قمبل کردم و امین با چند تا تلمبه و سیلی تو کونم آبش اومد . و بعش رضا اومد جلو . و بهم گفت تو کونت میزارم . منم گفتم باشه . قمبل کردم سوپر افغانی. کیر شو تو کونم کرد و با دستش با سوراخ کسمو بازی میکرد .

لز زوری

سیکس افغانی فیلم سکسی افغانی سکسی افغانی سکسی پاکستانی گی ایرانی سکس سوپر گی فیلم گی پسر گی کم سن فیلم سوپر گی داستان گی

The Nerd Nails the Girl
After Ricky is stripped and shoved into a locker by the school bully, Katana finds him and sets him free. While he tries to explain what happened, Katana can’t keep her eyes off of his huge cock. No explanations are necessary, she needs that cock in the back of her throat – now! They fuck and suck each other while taking photo’s to send to the bully to shut him up, once and for all!

Pornstars: Katana Kombat / Ricky Spanish

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *